Ogłoszenie nr 542502-N-2020 z dnia 2020-06-02 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych: Temat 1 - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynków na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego / skaningu laserowego 3D / kampus Politechniki Krakowskiej w lokalizacjach ul. Warszawska 24 i ul. Kamienna 17 w Krakowie. Temat 2 - Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do projektowania wielobranżowego i dokumentacji posiadającego dedykowane funkcje odpowiadające specyfice pracy w środowisku BIM, będącego narzędziem wielobranżowym oraz obsługującego proces współdzielenia plików tworzonego projektu wraz z przeprowadzeniem szkolenia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt "Droga do doskonałości - kompleksowy program wsparcia uczelni" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, WND-POWR.03.05.00-00-Z214/18
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 00000156003300, ul. ul. Warszawska  24 , 31-155  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 628 26 56; 628 22 20, e-mail zampub@pk.edu.pl, faks 12 6282072.
Adres strony internetowej (URL): www.pk.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pk.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, ul. Warszawska 24, budynek W-9, pokój nr 110, 31-155 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Temat 1 - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynków na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego / skaningu laserowego 3D / kampus Politechniki Krakowskiej w lokalizacjach ul. Warszawska 24 i ul. Kamienna 17 w Krakowie. Temat 2 - Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do projektowania wielobranżowego i dokumentacji posiadającego dedykowane funkcje odpowiadające specyfice pracy w środowisku BIM, będącego narzędziem wielobranżowym oraz obsługującego proces współdzielenia plików tworzonego projektu wraz z przeprowadzeniem szkolenia.
Numer referencyjny: KA-2/033/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są: Temat 1: Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego /skaningu laserowego 3D/ kampusu Politechniki Krakowskiej w lokalizacjach: -ul. Warszawska 24 w Krakowie oraz dodatkowo punktowane wariantowo: „chmura punktów” pozyskana za pomocą skaningu mobilnego lub/i stacjonarnego w skali szarości lub RGB terenu kampusu WARSZAWSKA, -ul. Kamienna 17 w Krakowie, wraz z dostarczeniem oprogramowania do pełnej analizy, obróbki oraz publikacji danych do celów wewnętrznych oraz przeprowadzeniem szkoleń. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków poprzez skanowanie laserowe 3D w następujących etapach (dla tematu 1): 1 etap - rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje, „chmury punktów” dla min. 3 wybranych budynków z poniższej listy 2 etap - rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje, „chmury punktów” dla pozostałych budynków z poniższej listy 3 etap - dostawa oprogramowania do obróbki ”chmury punktów” oraz szkolenia z obsługi Budynki oznaczone nr 1-6 zlokalizowane są na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Budynek oznaczony nr 7 - Hala sportowa przy ul. Kamiennej 17 w Krakowie. Obszar skanowania terenu zewnętrznego Politechniki Krakowskiej (PK) za pomocą skaningu mobilnego lub stacjonarnego przyległego do inwentaryzowanych obiektów (nr 1 – nr 6) ograniczony jest ulicami Szlak, Warszawską, al.Słowackiego. Wymaga się zeskanowania zaznaczonego fragmentu z pokryciem chmurą punktów całości zaznaczonego w PFU obszaru kampusu WARSZAWSKA. Nie wymaga się skanowania terenu zewnętrznego dla obiektu nr 7. LISTA OBIEKTÓW DO INWENTARYZACJI: 1) budynek W-1 (WIL) /10-20/, kampus WARSZAWSKA Powierzchnia 5 520 m2 Powierzchnia zabudowy 1 726,6 m2 Powierzchnia całkowita 9 567,01 m2 Powierzchnia netto 7 416,01 m2 Kubatura 45 518,8 m3 2) budynek W-2 (WIŚiE) /10-19/, kampus WARSZAWSKA Powierzchnia użytkowa 4 730 m2 Powierzchnia zabudowy 1 371 m2 Powierzchnia całkowita 7 710 m2 Powierzchnia netto 6 162m2 Kubatura 33 444 m3 3) budynek W-3 (WIEiK) /10-21/, kampus WARSZAWSKA Powierzchnia użytkowa 4 968 m2 Powierzchnia zabudowy 1 368 m2 Powierzchnia całkowita 7 766 m2 Powierzchnia netto 6 437 m2 Kubatura 33 295 m3 4) budynek W-13 (WIL) /10-29/, kampus WARSZAWSKA Powierzchnia użytkowa 2 231 m2 Powierzchnia zabudowy 1 583m2 Powierzchnia całkowita 2 316 m2 Powierzchnia netto 3 121 m2 Kubatura 16 876 m3 5) budynek W-10 (WA) /10-25/, kampus WARSZAWSKA Powierzchnia użytkowa 3 053 m2 Powierzchnia zabudowy 1 007,07 m2 Powierzchnia całkowita 5 518,20 m2 Powierzchnia netto 4 141,20 m2 Kubatura 23 790,6 m3 6) budynek W-12 (WIiTCH) /10-35/, kampus WARSZAWSKA Powierzchnia użytkowa 12 704 m2 Powierzchnia zabudowy 2 887 m2 Powierzchnia całkowita 19 171 m2 Powierzchnia netto 16 670 m2 Kubatura 51 171 m3 7) budynek HS-1 (hala sportowa), kampus KAMIENNA Powierzchnia użytkowa 3 423 m2 Powierzchnia zabudowy 1 334,9 m2 Kubatura 21 725,3 m3 Podstawa opracowania 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.). 2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 99, poz. 414, z pózn. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170). 3 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309) oraz Temat 2: Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do projektowania wielobranżowego i dokumentacji posiadającego dedykowane funkcje odpowiadające specyfice pracy w środowisku BIM, będącego narzędziem wielobranżowym oraz obsługującego proces współdzielenia plików tworzonego projektu. 1 etap - dostawa oprogramowania do kompleksowej edycji i zarządzania danymi uzyskanymi w wyniku skanowania mobilnego lub stacjonarnego terenu zewnętrznego oraz wnętrz budynków Zakresy prac: Dla tematu nr 1 1) Materiał przekazany z prac polowych inwentaryzowanych wnętrz budynków oraz elewacji (dla obiektów nr 1-7): 1. Wygenerowanie podkładów rastrowych (szkiców terenowo -pomiarowych ) inwentaryzowanych obiektów 2D z rozmieszczeniem stanowisk skanera 2. Odfiltrowana z szumów, zarejestrowana kolorowa chmura punktów (RGB) w formatach (*.e57 i*.las lub w formacie natywnym chmury punktów producenta skanera jeżeli dostawca, dostarczy oprogramowanie tego samego producenta co użyty skaner do realizacji prac opisane w punkcie nr 7) dla wszystkich stanowisk skanera przekazana dla każdego obiektu odrębnie. Wymaga się skanowania z kolorem elewacji i wewnątrz pomieszczeń. Nie dopuszcza się kolorowania chmury punktów z wykorzystaniem aparatów fotograficznych pozbawionych opcji HDR 3. True – View - jako projekt pomiarowy zawierający kolorowe zdjęcia 360° udostępniany w lokalnej przeglądarce internetowej działającej bez dostępu do internetu, obiektów podlegających inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej tj. oznaczonych nr . 1-7. System powinien zapewnić m.in. pomiary odległości, odczyt współrzędnych obiektów. 2) Materiał przekazany z prac polowych powstały w wyniku skaningu mobilnego lub stacjonarnego zewnętrznego terenu PK przyległego do inwentaryzowanych obiektów oznaczonych nr 1 – 6 1. Przefiltrowana chmura punktów w skali szarości lub kolorowa RGB obszaru niepodlegającego inwentaryzacji architektonicznej zewnętrznego terenu Politechniki Krakowskiej ograniczonego ul. Szlak, Warszawską, al.29. listopada, ul. Pawią w uniwersalnym formacie *.las zawierającym intensywność odbicia. 2. Trajektoria przejazdu w pliku *.txt. 3) Forma przekazania danych: 1. Elektroniczny nośnik danych (np. dysk twardy 2.5” USB 3.0) 4) Dokładność i sposób szczegółowości: 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwentaryzację architektoniczno - budowlaną wnętrz budynków zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 1994 Nr 99, poz. 414, z pózn. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej. 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwentaryzację metodą skaningu terenu PK przyległego do inwentaryzowanych obiektów oznaczonych nr 1 – 6 ograniczonego ulicami: Szlak, Warszawską, al. Słowackiego. wraz z nadaniem georeferencji w obowiązującym Państwowym Układ Odniesień Przestrzennych 2000 strefa nr 7 i PL-KRON86-NH zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki geodezyjnej). 5) Sposób opracowania dokumentacji rysunkowej i jej zawartość 1) Dokumentacja powinna zawierać: - Stronę tytułową zawierającą nazwę, adres obiektu budowalnego oraz jednostkę ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany, a także nazwę inwestora oraz jego adres; nazwę i adres wykonawcy inwentaryzacji; imiona i nazwiska opracowujących inwentaryzację oraz datę opracowania i podpisy. - Opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, jego charakterystycznych parametrów technicznych, w szczególności: kubatury, zestawienia powierzchni, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji. - Część rysunkową zawierającą: a) Zwymiarowane rzuty poszczególnych kondygnacji podziemnych i nadziemnych, w tym rzut poddaszy nieużytkowych ( jeżeli możliwe będzie ich zeskanowanie ) uwzględniające lokalizację elementów konstrukcyjnych tj. geometria ścian, otworów, posadzki, stropy, stropodachy, sklepienia, uproszczoną stolarkę okienną i drzwiową, klatki schodowe (uproszczone barierki, balustrady), urządzenia sanitarne, opis nazw, oraz powierzchni danego pomieszczenia. Instalacje wewnętrzne oraz zewnętrzne nie podlegają inwentaryzacji. Skala 1:100. b) Zwymiarowany rzut dachu zawierający lokalizację kominów oraz sposobu odwodnienia. Skala 1:100. c) Charakterystyczne przekroje przez klatki schodowe z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu). Skala 1:100. - w budynkach 10-19, 10-21, 10-25, L-1 – 1 przekrój poprzeczny przez główną klatkę schodową, 1 podłużny – przez korytarz - w budynku 10-20 – 2 przekroje poprzeczne: przez główną klatkę schodową i przez boczną klatkę schodową z windą (do korytarza – bez kontynuacji), 1 podłużny przez korytarz - w budynku 10-35 – 2 przekroje poprzeczne przez klatki schodowe, 1 podłużny - w budynku Hala Sportowa– 2 przekroje d) Elewacje zawierające lokalizację oraz uproszczony wygląd stolarki okiennej i drzwiowej. Skala 1:100 6. Sposób opracowania 1. Rysunki zapisane w formacie PDF oraz *.dwg. Pliki 2D powinny być przygotowane w sposób umożliwiający Zamawiającemu kontrolę nad grubościami linii i opisów, oznaczeń przy wydrukach w różnej skali – plik *.ctb przekaże zamawiający lub zostanie opracowany wspólnie z wykonawcą. 2. Zestawienie powierzchni w formacie *.xls 3. Rysunki należy zapisać w folderach dla każdego obiektu osobno wg. Następującego schematu: [FOLDER - NAZWA OBIEKTU ] : 1. Rysunki PDF 2. Rysunki DWG 3. Zestawienie powierzchni XLS 4. Opis PDF 5. Chmura punktów 6. TRUE VIEW 7. Dostawa oprogramowania do obróbki ”chmury punktów”. 1. Dostawa 5 licencji wieczystych oprogramowania użytego do przetwarzania, rejestracji skanów – natywnych plików projektu uzyskanych przy wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej metodą skaningu laserowego - zabezpieczonych kluczem sprzętowym. Dostarczone oprogramowanie do przetwarzania skanów przy realizacji prac inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektów pochodzi od tego samego producenta co skaner użyty do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. Oprogramowanie musi zapewnić min. : a. Edycję i zarządzanie projektami przekazanymi przez wykonawcę b. Pomiary odległości pomiędzy punktami zarejestrowanych obiektów, pomiar powierzchni oraz objętości c. Automatyczne wykrywanie elementów referencyjnych takich jak kule, tarcze, krawędzie, płaszczyzny d. Automatyczne rejestrowanie skanów w trybie „chmura do chmury” wraz z raportem dokładności w zakresie łączenia skanów e. Tworzenie siatki “mesh” w wybranym obszarze f. Kolorowanie chmury punktów zdjęciami z cyfrowego aparatu g. Wykonanie ortofotomapy i jej zapis do formatów graficznych (np. JPG, PNG) h. Eksport do podstawowych formatów danych 3D takich, jak np.: xyz, e57, pts,, dxf, stl, ply, obj, wrl i. Umożliwienie przenoszenia licencji pomiędzy komputerami – klucz USB j. Umożliwiające udostępnianie projektów “w chmurze” zdalnie – poprzez przeglądarkę http k. Możliwość tworzenia filmów video z prezentacji wyników skanowania l. 12 miesięczny bezpłatny okres aktualizacji oprogramowania. 8. Szkolenia 1. Przeprowadzenie szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi dostarczonych licencji oprogramowania do przetwarzania, rejestracji skanów otrzymanych przez Zamawiającego. Szkolenie dla max. 5 osób – 4h robocze oraz dla tematu nr 2 1. Dostawa pakietu specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego. 1. Dostawa pięciu czasowych (min. 12 miesięcznych) licencji oprogramowania komputerowego typu CAD przeznaczonego do kompleksowej edycji i zarządzania danymi uzyskanymi w wyniku skanowania mobilnego terenu zewnętrznego oraz wnętrz budynków w postaci pliku *.las zawierającymi : a. Moduł do tworzenia przestrzennej dokumentacji np. warsztatowej konstrukcji stalowych b. Moduł obliczeniowy do wykonywania obliczeń i analizy obiektów budowlanych c. Moduł do tworzenia dokumentacji BIM budynków na każdym etapie projektu od koncepcji po wizualizację d. Moduł do tworzenia skomplikowanych instalacji rurowych, e. Moduł obliczeniowy do wykonywania obliczeń i analizy obiektów budowlanych f. Moduł do tworzenia dokumentacji BIM pozwalający na połączenie fizycznego modelu budynku z modelem analitycznym g. Moduł do tworzenia skomplikowanych instalacji rurowych h. Moduł dla projektantów dróg i infrastruktury i. Moduł do szybkiego tworzenie, dostosowywanie, renderowanie i wspólne opracowywanie modeli 3D oraz animacji j. Moduł do tworzenia samodzielnego środowiska programowania, które umożliwia projektantom tworzenie logiki wizualnej w celu eksploracji parametrycznych projektów koncepcyjnych i automatyzacji zadań, k. Moduł do analizowania ścieżki przejazdu pojazdów, l. Moduł zawierający funkcje modelowania I optymalizacji harmonogramów budowy, identyfikowania i rozwiązywania konfliktów przestrzennych i innych potencjalnych problemów, oraz dający możliwość pracy w "chmurze" poprzez: m. Moduł do modelowania koncepcyjnego dający możliwość szkicowania, współpracy, analizy i przeglądania wczesnego etapu koncepcji projektu 2. Szkolenia 1) Przeprowadzenie szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi dostarczonych licencji oprogramowania do kompleksowej edycji i zarządzania danymi przekazanymi Zamawiającemu. Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w ośrodku szkoleniowym na terenie Polski (2x8h) przez jednostkę będącą oficjalnym dystrybutorem oferowanego oprogramowania dla 5 osób przez certyfikowanych trenerów posiadających co najmniej 5 letnie doświadczenie udokumentowane certyfikatem dla oferowanego oprogramowania Szkolenie dla max. 5 osób – 16h roboczych Forma opracowania Dla tematu nr 1 Każdy obiekt powinien być przygotowany jako odrębne opracowanie. Dokumentację inwentaryzacji należy finalnie sporządzić w technice tradycyjnych opracowań (opisowego i graficznego) oraz w formie elektronicznej. Dokumentację inwentaryzacji każdego z obiektów należy dostarczyć w 2 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk z wersji elektronicznej), oraz w wersji elektronicznej - w formacie oryginalnych plików edytowalnych (*.dwg) oraz w formacie *.pdf. Pozostałe warunki Z uwagi na fakt, iż przedmiotem opracowania są czynne obiekty użyteczności publicznej, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia mogą wystąpić utrudnienia związane z bieżącym dostępem do obiektu / pomieszczeń. Zamawiający dopuści w określonym harmonogramie oraz czasie dostęp do wszystkich pomieszczeń w nielimitowanym dla wykonawcy czasie 24h/7dni w tygodniu. Zamawiający umożliwi tymczasową instalację znaków pomiarowych niezbędnych do realizacji projektu. Wykonawca ponosić będzie wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia Jeżeli w trakcie realizacji dalszych zamówień prowadzonego na podstawie inwentaryzacji okaże się, ze wskutek ukrytych wad lub braków konieczne stało się wykonanie inwentaryzacji dodatkowych Wykonawca-Projektant ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu oraz koszty z tym związane Dokumentacja inwentaryzacji powinna zawierać oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

II.5) Główny kod CPV: 71251000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72268000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-01-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Dla tematu nr 1 - do 31.stycznia.2021 roku (wraz z odbiorami) w tym: ETAP 1 – inwentaryzacja min. 3 obiektów - do 30.września.2020 roku (wraz z odbiorem dzieła) ETAP 2 – inwentaryzacja pozostałych obiektów - do 31.stycznia.2021 roku (wraz z odbiorem dzieła) ETAP 3 – dostawa oprogramowania i szkolenia - do 30.września.2020 roku Dla tematu nr 2 - do 30.września.2020 roku (wraz z odbiorami) ETAP 1 – dostawa oprogramowania i szkolenia - do 30.września.2020 roku
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu inwentaryzacji szczegółowej dla obiektu budowlanego/ przemysłowego/ infrastruktury/ technicznej opracowanej na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego o powierzchni co najmniej 4 000 m2 każda, wraz z dostawą i wdrożeniem pakietów specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego w postaci oprogramowania komputerowego typu CAD przeznaczonego do kompleksowej edycji i zarządzania danymi uzyskanymi w wyniku skanowania laserowego mobilnego lub/i stacjonarnego 3D wnętrza budynków oraz terenu zewnętrznego, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego te usługi zostały wykonane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek ten musi spełnić co najmniej jeden podmiot. 2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje: a) Głównym Operatorem - tj. osobą kierującą pracami z zakresu skanowania laserowego mającą doświadczenie w skanowaniu laserowym 3D wnętrz obiektów oraz terenów zewnętrznych (należy załączyć wykaz realizacji) b) Zespołem projektantów (operatorów), posiadającymi właściwe sobie uprawnienia w specjalnościach architektonicznej lub/i budowlano - konstrukcyjnej lub/i geodezyjnej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania” – załącznik nr 2a do SIWZ, potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). 3) Zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – wg Załącznika nr 7 do SIWZ – o ile dotyczy. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w: „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania” – załącznik nr 2a do SIWZ oraz w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 2b do SIWZ, dla każdego z tych podmiotów. 5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w: „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania” – załącznik nr 2a do SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę tych firm Podwykonawców, zgodnie z treścią „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania” – załącznik nr 2a do SIWZ. 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie głównego operatora15,00
Chmura punktów terenu10,00
Licencje programowe15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego ,takich jak: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia prac lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. Termin wykonania prac ulegnie przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac, b) zaistnienia siły wyższej, tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu Umowy, c) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla tej czynności, d) zmianą w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, regulujących wykonanie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy, e) koniecznością wykonania dodatkowych opracowań, wpływających na termin wykonania robót objętych umową, f) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą, g) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Wiedza Edukacja Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej, 2) Osoby głównego operatora, przewidzianego do realizacji zamówienia przez Strony, tylko w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem, że osoba zaproponowana będzie posiadała takie same kwalifikacje i doświadczenie, nie niższe jak osoba wskazana w ofercie i umowie, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, z zachowaniem wymogów SIWZ w zakresie żądanych kwalifikacji i uprawnień, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 3) Pozostałych, innych niż w pkt 2 osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 4) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy 5) jakości lub innych parametrów oprogramowania zaoferowanego w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: - niedostępnością na rynku wersji oprogramowania wskazanego w ofercie; - pojawieniem się na rynku oprogramowania w nowszej wersji, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej. 6) Sposobu wykonania zamówienia, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Projektu 7) Ograniczenia zakresu zamówienia, gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji. 8) Ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie szkolenia w szczególności poprzez: odwołanie szkolenia, jeżeli w wyniku rekrutacji nie zostanie utworzona ilość planowanych grup. 9) Zmiany szczegółowego zakresu zajęć szkolenia z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, przed planowanym zajęciami w wyniku zmiany potrzeb zgłaszanych przez uczestników grup. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie, że Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków w ustalonym terminie, jest on zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ich zaistnieniu, z określeniem przyczyn, oraz przewidywanej wielkości opóźnienia. 4. Przejawami siły wyższej są w szczególności: a) klęski żywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp. b) akty władzy państwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich majątkiem, c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp. d) strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp. 5. Za siłę wyższą nie uznaje się brak środków u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną. 6. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 7. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 8. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 9. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 10. Mając na uwadze fakt, że trwająca obecnie na świecie i w Polsce pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej „COVID-19”) jest przypadkiem „siły wyższej”, a zarazem Strony nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju COVID-19 oraz jego wpływu na realizację niniejszej Umowy, dla umożliwienia realizacji niniejszej Umowy w takich warunkach, Strony dodatkowo postanawiają, że: a) Ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i/lub jego skutków na realizację niniejszej Umowy będzie dokonywana według stanu wiedzy na dzień składania ofert; b) Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych skutków zmiany prawa lub okoliczności związanych z COVID-19 następujących po dacie złożenia oferty; c) Podczas realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy o realizację niniejszego zamówienia, dokona – w uzgodnieniu z Wykonawcą i na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dowodów - odpowiedniej zmiany Umowy, w szczególności przez: a. zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, b. zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, c. zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy, d. zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-16, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty muszą być sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH