Ogłoszenie nr 510096185-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny: Usługa programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page – powtórka 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby Miasta Olsztyn – Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538444-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Krajowy numer identyfikacyjny 28152400100000, ul. Ul. Trylińskiego  2, 10-683  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 612 05 00, e-mail sekretariat@opnt.olsztyn.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.opnt.olsztyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page – powtórka 2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
40/2020/PN/OPNT/SH
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page, polegających na przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz makiet, które w dalszej przyszłości zostaną wykorzystane w aplikacji mobilnej. Aplikacja ma mieć zastosowanie w turystyce medycznej i pozwolić na komunikację pomiędzy pacjentem i kliniką, a także umożliwić zarządzanie logistyką podróży. Kolejną częścią zamówienia jest landing page, który pozwoli na pozyskanie potencjalnych klientów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12195.12
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Solvee Studio Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bogumiła Zuga 29
Kod pocztowy: 01-806
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24690
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.