Ogłoszenie nr 510096075-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Dostawa i aktualizacja oprogramowania oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 8 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530545-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540065299-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32638000000000, ul. ul. Doświadczalna  4, 20-290  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 7445061 w. 110, e-mail ebronisz@ipan.lublin.pl, faks 817 445 067.
Adres strony internetowej (url): http://www.ipan.lublin.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i aktualizacja oprogramowania oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 8 części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A-2401-14/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i aktualizacja oprogramowania oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 8 części. Zakres zamówienia obejmuje dostawę na rzecz Zamawiającego : Część 1 Dostawa oprogramowania do analiz statystycznych - 1 szt.; Część 2 Dostawa aktualizacji programu, służącego do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D - 1 szt; Część 3 Dostawa aktualizacji licencji na specjalistyczne posiadane oprogramowanie służące do analizy, wizualizacji i symulacji - 1 szt.; Część 4 Dostawa najnowszego oprogramowania do projektowania graficznego - wersja edukacyjna (PL) -1 szt.; Część 5 Dostawa programu do analizy i wizualizacji danych - 1 szt.; Część 6 Pakiet aktualizacji oprogramowania do modelowania metodą DEM - 1 szt.; Część 7 Dostawa pamięci RAM 32 GB - 8 szt. Część 8 Dostawa wysokowydajnego komputera - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej z części zamówienia zawarty jest w odpowiednim Załączniku nr 1.1 - 1.8 do SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne do wskazanych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48461000-7

Dodatkowe kody CPV: 48324000-5, 48460000-0, 48517000-5, 48000000-8, 30236110-6, 30211000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa oprogramowania do analiz statystycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 78700
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: StatSoft Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 36
Kod pocztowy: 30-110
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 96432.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96432.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96432.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa aktualizacji programu, służącego do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2622
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GAMBIT Centrum Oprogramowania i Szkolen Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Pokoju 29B/22-24
Kod pocztowy: 31-564
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3221.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3221.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3221.37
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa aktualizacji licencji na specjalistyczne posiadane oprogramowanie służące do analizy, wizualizacji i symulacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7546.25
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Fortem 19
Kod pocztowy: 31-302
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9835.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9835.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9835.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa najnowszego oprogramowania do projektowania graficznego - wersja edukacyjna (PL)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 342.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TEWA INFORMATION TECHNOLOGIES R. MIERZWA, T. MIERZWA, J. RAK, M. ONYSZKO SPÓŁKA CYWILNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Sawy 2
Kod pocztowy: 20-632
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 617.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 617.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 768.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa programu do analizy i wizualizacji danych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12417.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GAMBIT Centrum Oprogramowania i Szkolen Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Pokoju 29B/22-24
Kod pocztowy: 31-564
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16131.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16131.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16131.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Pakiet aktualizacji oprogramowania do modelowania metodą DEM
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w części 6 zostaje unieważnione na podst. Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Dostawa pamięci RAM 32 GB - 8 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6840.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: RESET-PC W. Kondratowicz-Kucewicz i A. Zams Sp.j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ochotnicza 6,
Kod pocztowy: 20-012
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8364.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8364.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9741.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Dostawa wysokowydajnego komputera
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11166.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TEWA INFORMATION TECHNOLOGIES R. MIERZWA, T. MIERZWA, J. RAK, M. ONYSZKO SPÓŁKA CYWILNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Sawy 2
Kod pocztowy: 20-632
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12685.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12685.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13776.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.