Ogłoszenie nr 510095592-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: Dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Wdrożenie e-usług dla pacjentów Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Wdrożenie e-usług dla pacjentów Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535551-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540079535-N2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 10124527000000, ul. ul. Konstytucji 3 Maja  17, 05-250  Radzymin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 760 71 70, e-mail zamowienia@cmradzymin.pl, faks 227 865 037.
Adres strony internetowej (url): https://cmradzymin.pl
Adres profilu nabywcy: https://cmradzymin.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://cmradzymin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Wdrożenie e-usług dla pacjentów Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/11/2020/04/30
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Wdrożenie e-usług dla pacjentów Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie zgodnie z opisem zawartym w Załączniku 2 do SIWZ będącym jej integralną częścią. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całe zamówienie. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: CPV – 48000000-7 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne CPV - 30213300-8 Komputer biurowy 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 5. Obowiązkiem dostawcy jest przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji. Przeszkolenie ma być potwierdzone w protokole przekazania sprzętu. 6. Wszystkie wyroby elektroniczne będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać oznaczenia wymagane przepisami (CE). Ponadto powinny zawierać oznaczenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o ile takie są wymagane. 7. Wartość oferty obejmuje: pełny zakres montażu, instalacji, konfiguracji, wdrożenia i szkolenia od momentu dostawy do uruchomienia urządzenia lub systemu. 8. Ogólne warunki dotyczące przeglądów i napraw gwarancyjnych: a) Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym będą wykonywane na koszt dostawcy urządzenia, b) Jako koszt naprawy należy rozumieć: - koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu, - koszt robocizny, - koszt części zamiennych. c) Darmowe przeglądy w okresie gwarancyjnym. Ich zakres i częstotliwość wynika z dokumentacji technicznej urządzenia d) Jako koszt przeglądu należy rozumieć: - koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu, - koszt robocizny, - koszt części zamiennych. 7. Stosowanie zamienników. Rozwiązania równoważne: a) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. b) Podane w tabelach wymagania techniczne sprzętu i oprogramowania stanowią dla zamawiającego wykładnię jakościową oraz parametrową dla zamawianego sprzętu. Wykonawca przygotowując ofertę ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o ocenę rozwiązań technicznych równoważnych, wykazując, że zastosowane rozwiązania w oferowanym sprzęcie łącznie nie zmieniają oczekiwań Zamawiającego w zakresie jakościowym i parametrowym sprzętu jako całości. c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do rozwiązań równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, świadectwo jakości, dokumentację techniczną). d) Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: - spełnienia co najmniej takich samych lub lepszych właściwości technicznych - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). e) Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem uzyskania jego zgody.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-7

Dodatkowe kody CPV: 30213300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 712022.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Comarch Healthcare S.A.
Email wykonawcy: healthcare@comarch.pl
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 39a
Kod pocztowy: 31-864
Miejscowość: Karków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 848686.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 848686.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 848686.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.