Ogłoszenie nr 510095268-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: DOSTAWA PLATFORMY SERWEROWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I WSTĘPNĄ KONFIGURACJĄ DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537486-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 40412890000000, ul. ul. Jana Kilińskiego  , 59-300  Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 74-63-400, e-mail mops@mops.lubin.pl, faks 076 74-63-401.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mops.lubin.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
j.w.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA PLATFORMY SERWEROWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I WSTĘPNĄ KONFIGURACJĄ DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OA.3301-2/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 48820000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: DOSTAWA PLATFORMY SERWEROWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I WSTĘPNĄ KONFIGURACJĄ DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 143903.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Ensalta Silesia Sp.zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ścinawska 16
Kod pocztowy: 59-300
Miejscowość: Lubin
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 175828.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169016.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 175828.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  nieograniczony  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
WYBRANA OFERTA SPOŚRÓD WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH OFERT, NIEPODLEGAJĄCA ODRZUCENIU JEST NAJKORZYSTNIEJSZA I ZAWIERA NAJWYŻSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW WG. KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W SIWZ