Ogłoszenie nr 510095233-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.
Politechnika Gdańska: Dostawa oprogramowania systemowego, użytkowego i graficzno-edytorskiego dla Politechniki Gdańskiej w 2020 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536705-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16200000000000, ul. Narutowicza  11/12, 80-233  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 472 400, e-mail dzp@pg.gda.pl, faks 583 472 913.
Adres strony internetowej (url): www.pg.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oprogramowania systemowego, użytkowego i graficzno-edytorskiego dla Politechniki Gdańskiej w 2020 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/92/055/D/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania systemowego, użytkowego i graficzno-edytorskiego dla Politechniki Gdańskiej w 2020 roku zgodnie z poniższą tabelą: Nazwa oprogramowania/Przedmiot dostawy: Pakiet biurowy licencja 48317000-3, pakiet biurowy licencja 48317000-3, Program do zarządzania projektami licencja 48331000-7, System operacyjny licencja 48620000-0, System operacyjny licencja + nośnik 48620000-0, Program do obsługi PDF licencja 48317000-3, Pakiet do grafiki licencja 48327000-6 1, Program do grafiki licencja 48327000-6, Oprogramowanie baz danych licencja 48217000-2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 100% zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia. 4. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w pełnym zakresie. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu. 6. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48620000-0

Dodatkowe kody CPV: 48317000-3, 48331000-7, 48327000-6, 48217000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 117240.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: RESTOR Spółka Jawna P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz
Email wykonawcy: restor@restor.com.pl
Adres pocztowy: ul. Dworkowa 2/107a
Kod pocztowy: 00-784
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 146800.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 146800.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 155321.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.