Ogłoszenie nr 510095203-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.
Gmina Lewin Kłodzki: Dostawa wyposażenia Sali projekcyjnej Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535232-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lewin Kłodzki, Krajowy numer identyfikacyjny 89071812000000, ul. ul. Nad Potokiem  4, 57-343  Lewin Kłodzki, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 698 428, e-mail inwestycje@lewin-klodzki.pl, faks 748 698 273.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lewin-klodzki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia Sali projekcyjnej Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Sali projekcyjnej Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim, w ramach projektu „Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną”. 2. Projekt pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną” jest dofinansowany w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: 1) Podest pod fotele kinowe 2) Fotele kinowe 3) Kurtyna rozsuwana 4) Szyna do montażu oświetlenia estrady 5) Profesjonalny projektor przeznaczony dla małych sal kinowych 6) Uchwyt sufitowy dedykowany do projektora 7) Profesjonalny ekran rozwijany elektrycznie 8) Profesjonalne nagłośnienie dedykowane dla sal kinowych o pow. 50m2. 9) Amplituner do kina 10) Wzmacniacze mocy – 4 szt. 11) Symetryzator-separator masy – 1 szt. 12) Oświetlenie sceny 13) Profesjonalne nagłośnienie estradowe 14) Profesjonalny mikrofon sceniczny 15) Statyw do mikrofonu – 2 szt. 16) Mikser z wbudowanym wzmacniaczem 17) Serwer muzyczny 18) Niezbędne okablowanie 19) Serwer sterujący 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ. 5. Wykonawca zapewni transport wszystkich części zamówienia oraz jego rozładunek na koszt własny, a następnie dokona montażu Sali projekcyjnej w budynku Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim przy ul. Chopina 2. 6. Dostawa i montaż odbędzie się w terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym. 7. Po dostawie i montażu Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę pierwszego uruchomienia wszystkich systemów składających się na odbiór przedmiotu zamówienia. 8. Dostarczone urządzenia muszą być zgodne z minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32340000-8

Dodatkowe kody CPV: 31500000-1, 39111200-5, 39515000-5, 38652000-0, 48820000-2, 38653400-1, 32322000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 139405.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mateusz Gembicki Matago Group
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Trzebnicka 28
Kod pocztowy: 50-246
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 246960.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246960.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 288494.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.