Ogłoszenie nr 546174-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim: Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich w ramach działania 8.1 priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, krajowy numer identyfikacyjny 29123331300000, ul. Sudół  135 a , 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 330 45 50, , e-mail sekretariat@krzemionki.info, , faks 412 653 651.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.muzeumostrowiec.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.muzeumostrowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.muzeumostrowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej należy przesłać do siedziby Muzeum lub złożyć osobiście w Sekretariacie.
Adres:
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”
Numer referencyjny: PR.261.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w budynku Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU) stanowiącym Załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji. 2. W ramach niniejszego zadania Zamawiający przewiduje do wykonania niezbędne prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wystawy (projekt aranżacji wystawy i projekt wykonawczy instalacji), z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń – Etap I, a także wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z wykonaniem i montażem elementów wystawy stałej według zaproponowanego projektu – Etap II i Etap III. Sporządzenie projektu wykonawczego w branżach: architektonicznej, scenograficznej, elektrycznej, niskoprądowej (projekt zamienny istniejącej sieci elektrycznej i niskoprądowej mający na celu dostosowanie istniejących instalacji elektrycznych do wymagań ekspozycji i multimediów przy zachowaniu wykonanych już instalacji). Projekt modernizacji wentylacji (projekt zamienny istniejącej wentylacji mający na celu dostosowanie istniejących instalacji wentylacji do nowych wymagań ekspozycji i multimediów przy zachowaniu wykonanych już instalacji). Projekt klimatyzacji dla pomieszczeń ekspozycji objętych zakresem opracowania. Realizacja rozbudowy instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji i monitoringu dla pomieszczeń ekspozycji objętych zakresem opracowania. Realizacja instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń ekspozycji objętych zakresem opracowania. Sporządzenie scenariusza wykonawczego ekspozycji – na podstawie Ramowej koncepcji stałej wystawy w Krzemionkach stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ. Sporządzenie projektów wykonawczych kontentu multimedialnego, projektu grafik na ekspozycji wraz z identyfikacją, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wytyczne do projektu wykonawczego i realizacji aranżacji zawarte zostały w Załączniku nr 10 do SIWZ – Ramowej koncepcji stałej wystawy w Krzemionkach i Załączniku nr 12 do SIWZ – tabelach zawierających przedmiary elementów technicznych. Zakres opracowań projektowych obejmuje całość stałej wystawy wraz z niezbędnymi opracowaniami branżowymi oraz ze szczegółowym scenariuszem wystawy, projektem identyfikacji wizualnej, projektem grafiki, opracowaniem zbiorów do celów ekspozycji (także tłumaczenia i redakcja tekstów). PRACE PROJEKTOWE: Zakres prac projektowych podstawowych: - opracowanie projektu wykonawczego wystawy w branżach: • Architektura, • Projekt elementów i aneksów rekonstrukcyjnych na podstawie scenariusza, wytycznych i ikonografii, • Adaptacja akustyczna pomieszczeń wystawienniczych, • Zabudowy i gabloty wystawiennicze, • Instalacje elektryczne - przy zachowaniu wykonanych już instalacji, • Projekt rozbudowy instalacji wentylacji na potrzeby projektowanej ekspozycji, • Projekt instalacji klimatyzacji na potrzeby projektowanej ekspozycji, • Projekt rozbudowy instalacji CCTV na potrzeby projektowanej ekspozycji, • Instalacje nagłośnienia strefowego ekspozycji , • Instalacje multimedialne i interaktywne - przy zachowaniu wykonanych już instalacji. Inne prace projektowe: • Wykonawczy projekt identyfikacji wizualnej, • Wykonawczy projekt grafiki, • Produkcja wsadu multimedialnego w oparciu o scenariusz multimedialny , • Opracowanie zbiorów do celów stałej ekspozycji, • Wykonawczy scenariusz stałej ekspozycji, • Wykonawczy scenariusza multimediów ekspozycji, • Tłumaczenia i redagowanie tekstów. ZAKRES ROBÓT ARANŻACYJNYCH, BUDOWLANYCH, GRAFICZNYCH, W ZAKRESIE URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH I INSTALACYJNYCH: - dostosowanie instalacji wentylacji do potrzeb ekspozycji, - dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb ekspozycji, - wykonanie instalacji klimatyzacji na potrzeby ekspozycji, - dostosowanie instalacji niskoprądowych do potrzeb ekspozycji, - dostosowanie i rozbudowanie istniejącej instalacji CCTV do potrzeb ekspozycji, - wykonanie powierzchni graficznych w lekkiej konstrukcji aluminiowej, obkładanych płytą MDF lub PVC, - wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych na potrzeby ekspozycji, - wykonanie instalacji nagłośnienia strefowego wraz z dostawa i montażem urządzeń systemu i oprogramowania, - wykonanie elementów identyfikacji wizualnej, - wykonanie przestrzeni rekonstrukcyjnych, - wykonanie i montaż gablot , - wykonanie elementów wyposażenia ekspozycji w tym replik zabytków - eksponatów, - wykonanie instalacji multimedialnych oraz zakup i montaż urządzeń i oprogramowania, - wykonanie instalacji elektrycznych do oświetlenia ekspozycyjnego wraz z dostawą i montażem opraw oświetleniowych, - wydruki graficzne wraz z montażem. W ramach realizacji Wykonawca wykona: projekt, zakup, dostawę, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu, urządzeń, systemów AV i IT oraz niezbędnego oprogramowania. Wykonawca jest również zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu związanego z obsługą zainstalowanych urządzeń, systemów oraz przypisanego im oprogramowania. 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania niniejszego zamówienia znajdują się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów. 4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały także w Rozdziale III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45212310-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
45453000-1
45310000-3
79950000-8
39154000-6
45223100-7
45432110-5
45430000-0
45262522-6
45324000-4
45442100-8
45261000-4
45311000-0
45314000-1
45316000-5
45317000-2
45331000-6
30200000-1
32322000-6
39154000-6
39150000-8
32417000-9
31611000-2
31500000-1
32321300-2
48780000-9
48000000-8
51000000-9
79930000-2
79822500-7
72212783-1
72212520-4
71314100-3
92110000-5
92312000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: a) posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych), b) posiadanie środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 zł ( jeden milion złotych).
Informacje dodatkowe 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI Specyfikacji. 4) Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na sytuacji którego polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w określonym terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) Rozdziału V SIWZ. 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V ust. 2 pkt 2) SIWZ. 7) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli: a) Wykonawca wykaże w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Wykonawca wykonał przynajmniej: i. dwie usługi polegające na wykonaniu projektu wystawy stałej o wartości usług nie mniejszej niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda; ii. dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu wystawy stałej o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) brutto każda. Przez „wystawę stałą” Zamawiający rozumie wystawę zaprojektowaną i wykonaną z założeniem eksponowania jej w tej samej lokalizacji przez okres co najmniej 2 lat. Przez „wykonanie projektu wystawy stałej” Zamawiający rozumie minimum opracowanie scenariusza wystawy, przygotowanie projektów aranżacyjnych wystawy i architektury wnętrz, przygotowanie projektów nośników wystawienniczych analogowych oraz multimedialnych. Przez „wykonanie wystawy stałej” Zamawiający rozumie minimum wykonanie aranżacji wystawy i architektury wnętrz, wykonanie nośników wystawienniczych analogowych i multimedialnych, dobór i opracowanie treści oraz eksponatów do wystawy. b) Wykonawca wykaże osoby, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w tym przynajmniej: - Architekt – osoba odpowiedzialna za projekt techniczny wystawy (1 osoba) - osoba posiadające doświadczenie w projektowaniu i aranżacji co najmniej jednej wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 300 (trzysta) m2; Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za kierowanie zespołem wykonującym wystawę stałą (1 osoba) - osoba posiadająca min. 3-letnie odpowiednie doświadczenie tj. kierowała zespołem wykonującym co najmniej jedną wystawę stałą o pow. nie mniejszej niż 300 (trzysta) m2; - Osoba odpowiedzialna za projektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (1 osoba). Dopuszcza się wskazanie 2 osób, które warunek ten spełnią razem. Osoba posiadająca uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami określonymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83, poz. 578, Dz.U. 2007 nr 2010 poz. 1528, Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573), lub uprawnienia budowlane równoważne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia, lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od otrzymania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie). Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania 1 osoby która posiada kwalifikacje zawodowe i wymagane doświadczenie do pełnienia funkcji architekta i koordynatora projektu łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI niniejszej Specyfikacji. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w określonym terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 3). 5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V ust. 2 pkt 3) SIWZ. 7) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych). 2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca winien posiadać dostęp do środków finansowych w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych). 3) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. 4) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ. 6) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2), Wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. 2. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie, należy załączyć do oferty (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii). 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, musi jasno i bezspornie wynikać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 15 000,00 zł, słownie zł: piętnaście tysięcy złotych, 00/100. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 89 8507 0004 2001 0003 0674 0001 w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim z dopiskiem „Wadium budowa wystawy stałej w Krzemionkach”; 2) poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U 2018 rok poz. 110, 650, 1000, 1669). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający informuje, że oprocentowanie ww. rachunku wynosi 0,00%. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Zamawiający. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej Specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawa zamówień publicznych. 16. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wystawienia. Wadium musi być przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@krzemionki.info , przed upływem terminu składania ofert. Oryginał wadium, sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. Zamawiający nie dopuszcza złożenia skanu dokumentu wydanego w formie papierowej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Jakość Wstępnej koncepcji aranżacji fragmentu wystawy, w tym próbek kluczowych elementów wystawy20,00
Okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (minimalny okres - 36 miesięcy, maksymalny okres - 90 miesięcy)10,00
Termin realizacji Etapu I (maksymalna liczba dni 90)10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli: 1) w trakcie obowiązywania umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający. 2) wystąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a okoliczności te nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wystąpi konieczność uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 4) gdy pomimo złożenia przez Wykonawcę w odpowiednim terminie wniosku o wydanie stosownych decyzji organ administracji nie wyda ich w terminie, termin realizacji umowy ulegnie wydłużeniu o okres niezbędny do wydania takiej decyzji. 5) gdy w toku postępowania dojdzie do zaskarżenia decyzji, termin realizacji umowy ulegnie wydłużeniu o okres niezbędny do wydania ostatecznej decyzji. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: 1) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w PFU w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa; 2) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na błędy w PFU lub zmiany obowiązującego prawa; 3) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania przedmiotu umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu przedmiotu umowy w sposób pierwotnie nią opisany. 4. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 5. Gdy nastąpi zmiana osób, o których mowa w § 4 ust. 1, pod warunkiem wskazania osoby posiadającej co najmniej kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określone w SIWZ. 6. Wystąpią zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, a mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy. 7. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian niniejszej umowy obejmujących wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa obejmujących: - Stawki podatku od towaru i usług. - Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. - Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - Zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, co Wykonawca obowiązany jest każdorazowo wykazać. Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, o których mowa powyżej. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania niniejszej Umowy, ponoszone przez Wykonawcę. W przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług wartość całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto nie zmieni się, wartość całkowitego wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących w chwili powstania obowiązku podatkowego przepisów. 8. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w przypadku: 1) warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w stopniu wyższym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać - jej przedłużenie o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy; 2) nieprzewidywalnych warunków technicznych budynku, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności) - jej przedłużenie o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy; 3) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 4) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy. 9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 3) i 4) wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. 10. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w postaci aneksów podpisanych przez obie strony. 11. Osoba wskazana w Wykazie osób będzie wykonywać powierzone jej obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla tej osoby. Zastępca ustanowiony w ten sposób będzie posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu, wyznaczonej dla osoby, dla której czynione jest zastępstwo. Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego o zamiarze zmiany osoby wskazanej w Wykazie osób, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz informacji na temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. 12. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje swoje obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany na pisemny wniosek Zamawiającego do powierzenia tych czynności innej osobie, posiadającej co najmniej kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określonej w SIWZ. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata - Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyznaczenia specjalisty tymczasowego do czasu powołania nowego specjalisty. 13. Zmiany, o których mowa w ust. 11 i 12 powyżej stanową zmianę Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH