Ogłoszenie nr 546038-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Zmiana lokalizacji stacji transformatorowej wraz z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej dla Kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 15020000000000, ul. Aleja Niepodległości  162 , 02-554  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 648 608, e-mail dzp@sgh.waw.pl, faks 225 648 608.
Adres strony internetowej (URL): www.sgh.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
publiczna uczelnia wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.sgh.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sgh.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 045

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana lokalizacji stacji transformatorowej wraz z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej dla Kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Numer referencyjny: ADZP.25.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Zmiana lokalizacji stacji transformatorowej wraz z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej dla Kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 zgodnie z wymogami określonymi w Umowie stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz Programie Funkcjonalno – Użytkowym, zwany dalej „PFU”, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania zamówienia objętego prawem opcji, na zasadach określonych w Umowie. 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej oraz dokumentacji wykonawczej w szczególności: • Projekt budowlany i wykonawczy usunięcia stacji 8480 do nowej lokalizacji, tj. nieczynnej stacji 6390 uzgodniony w Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) • Projekt architektoniczny i budowlano-konstrukcyjny remontu i przebudowy stacji 6390 • Projekt branży elektrycznej nowych urządzeń planowych do posadowienia w stacji 6390 wraz z modernizacją automatyki samoczynnego przełączania zasilania w poszczególnych budynkach Kampusu SGH • Projekt branży sanitarnej wentylacji nowych pomieszczeń w stacji 6390 • Projekt branży elektrycznej nowych linii zasilających poszczególne budynki Kampusu SGH • Projekt zasilania tymczasowego do rozdzielnic SN • Projekt automatyki SZR dla budynku A i B, dla budynku G należy poziostawić istniejący układ SZR. • Projekt wymiany rozdzielnicy w budynku Biblioteki • Kosztorys odzwierciedlający nakłady finansowe niezbędne do zrealizowania zakresu przewidzianego projektem wykonawczym opracowny na podstawie KNNR w fomie szczegółowej. Powyższe dokumentacje, zbiorczo, zawierać będą w szczególności: • Warunki usunięcia kolizji wraz z zawartą przez Inwestora umową kolizyjną na usunięcie stacji 8480 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. • Uzgodnienie układu pomiarowego wraz z uzgodnieniem w Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. • Aktualną mapę do celów projektowych • Uzgodnienie dokumentacji w ZUDP - jeśli wymagane • Decyzję konserwatora Wojewódzkiego o zatwierdzeniu projektu • Informację BIOZ jako element PB • Uzgodnienie w zakresie ochrony pożarowej-- jeśli wymagane • Bilans mocy na podstawie wytycznych Inwestora wraz z uwzględnieniem koncepcji przebudowy budynków A i G, opis techniczny, rysunki wykonawcze, obliczenia techniczne • Prawomocne pozwolenie na budowę W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca sporządzi i uzgodni z właściwymi służbami kompletny projekt techniczno-budowlany obejmujący: • Projekt budowlany (5 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD), • Projekt wykonawczy (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD), • Kosztorys odzwierciedlający nakłady finansowe niezbędne do zrealizwoania zakresu przewidzialnego projektem wykonawczym opracowny na podstawie KNNR w fomie szczegółowej. (1 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę C, pliki w formacie .ath), • Instrukcję obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń w języku polskim (1 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD). • Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji. • Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na bazie sporządzonego projektu. 2) Przedmiotem zamówienia jest także: • Wykonanie Przebudowy i remontu pomieszczeń Stacji transformatorowej na terenie SGH • Dostawa i montaż nowych urządzeń dla Inwestora w szczególności:  nowych rozdzielnic SN 15kV- 2kpl  nowych transformatorów żywicznych 1000kVA- 2 szt.  szynoprzewodów w relacji transformator- rozdzielnica niskiego napięcia  kabli SN w relacji transformator- rozdzielnica SN, rozdzielnica SN, rozdzielnica SN innogy  rozdzielnicy głównej niskiego napięcia z automatyką SZR- 1kpl  rozdzielnicy RPW stacji  rozdzielnicy RPS 48VDC (prądu stałego)  nowej instalacji gniazd, oświetlenia, uziemiania itp.  wykonać pomiary instalacji elektrycznej;  instalacji wentylacji i ogrzewania; • Wykonanie nowej instrukcji współpracy ruchowej urządzeń Inwestora z innogy Stoen Operator Sp. z o.o. • Dostawa i montaż nowych linii zasilających poszczególne budynki Kampusu SGH • Dostawa i montaż 2 nowych tymczasowych linii zasilających, kablowych SN • Dostawa i montaż nowych połączeń światłowodowych pomiędzy poszczególnymi budynkami (doprowadzonymi do pomieszczenia rozdzielnic z automatyką SZR) a budynkiem stacji 6390 dla potrzeb systemu SCADA. W budynkach należy wykonać tacę spawów w odrębnej szafce telekomunikacyjnej. W budynku A dodatkowo należy dostarczyć mediakonwerter do wykonania połączenia. • Dostawa nowego przewodu komunikacyjnego w relacji pomiędzy istniejącą szafką dystrybucyjnymi budynku A, szafką z doprowadzonym światłowodem. • Dostawa i montaż nowych wyłączników pożarowych dla potrzeb poszczególnych budynków wraz z przewodami pomiędzy budynkami a stacją 6390 • Dostawa, montaż i uruchomienie nowego systemu nadzoru SCADA. • Podanie napięcia na wyżej wymienione urządzenia wraz z dokonaniem prób rozruchowych i wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, nastaw i regulacji potwierdzonych protokołem. 2. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w celu poznania charakterystyki robót oraz obiektu. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej to: 5 czerwca 2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71321000-4
71323100-9
45211350-7
45232221-7
45420000-7
45410000-4
45442100-8
45453000-7
45310000-3
45311000-0
45315300-1
45315600-4
45315500-3
45317200-4
51120000-9
51112200-2
45231400-9
45317000-2
72311100-9
72322000-8
72322000-8
45331210-1
45343000-3
45500000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego: a) Zamówienia mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego, i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie obiektu, a ich wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego; b) Zamówienia zostaną udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, a ich realizacja będzie odbywać się na podstawie odrębnej umowy na takich samych zasadach jak umowa o realizację zamówienia podstawowego; c) Podstawą udzielenia ww. zamówień będzie sporządzony protokół i kosztorys uproszczony, o którym mowa w pkt d; d) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie kosztorys szczegółowy wraz z wykazem robocizny, materiałów i sprzętu sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o ogólnodostępne normy i wydawnictwa przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych, które nie będą dla Zamawiającego mniej korzystne niż ceny średnie krajowe zawarte w informatorach cenowych Sekocenbud właściwych dla okresu wyceny zamówień, o których mowa, a w przypadku materiałów niewystępujących w tych informatorach, podstawą ustalenia ceny będzie oferta sprzedawcy lub faktura pro-forma. Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys uproszczony będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego, a następnie zostanie poddany negocjacjom.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy lub przebudowy stacji transformatorowej w formule zamówienia zaprojektuj i wybuduj, każde o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto oraz przedstawi dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami brawa budowlanego i prawidłowo ukończone
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą brać udział w realizacji zamówienia: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zakresie lub równoważne*, która jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz musi wykazać się min. 18 miesięcznym doświadczeniem przy pełnieniu samodzielnej funkcji w budownictwie w obiektach wpisanych do rejestru zabytków - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie lub równoważne*, która jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz musi wykazać się min. 18 miesięcznym doświadczeniem przy pełnieniu samodzielnej funkcji w budownictwie w obiektach wpisanych do rejestru zabytków - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zakresie lub odpowiednie*, która jest członkiem Okęgowej Izby Inzynierów Budownictwa uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy oraz musi wykazać się min. 18 miesięcznym doświadczeniem przy pełnieniu samodzielnej funkcji w budownictwie w obiektach wpisanych do rejestru zabytków - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń zakresie lub odpowiednie*, która jest członkiem Okęgowej Izby Inzynierów Budownictwa uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy - co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne (uprawnienia SEP) do 15kV na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń Grupy I - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, - co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne (uprawnienia SEP) do 15kV na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, i prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń Grupy I - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, - co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie projektowania z uwzględnieniem doświadczenia przy projektowaniu zabytków. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi wykazać się min. 18 miesięcznym doświadczeniem przy pełnieniu samodzielnej funkcji w budownictwie w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. * Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 Części IV SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego formularz nr 4 oraz dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej, są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a). 2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego formularz nr 5. 3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego formularz nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Formularz oferty zgodny w treści z formularzem nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę; 3) Oświadczenia wymienione w Części IV ust. 1 niniejszej SIWZ; 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) – w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowość umocowania; 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość umocowania – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 6) Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich (lub inne odpowiednie dokumenty) do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wraz z informacją o tych podmiotach zawartą w oświadczeniach, o których mowa w Części IV ust. 1 SIWZ (jeżeli dotyczy), 7) Informację dotyczącą wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO S.A. VIII O/Warszawa nr 91 1240 1040 1111 0010 7123 0484

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Długość udzielonej gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a) wzoru umowy, po jej odebraniu, za uprzednią zgodą Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, mogą być dokonywane zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie opisuje projekt. Projekt zamienny wymaga akceptacji projektanta sprawującego nadzór autorski i zatwierdzenia przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH