Ogłoszenie nr 545647-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

Gmina Maków Podhalański: Zakup komputerów dla szkół z terenu Gminy Maków Podhalański w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – nazwa projektu ZDALNA SZKOŁA + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Zamówienie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – nazwa projektu ZDALNA SZKOŁA + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Maków Podhalański, krajowy numer identyfikacyjny 55215849630000, ul. Szpitalna  3 , 34-220  Maków Podhalański, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 874 97 00, , e-mail przetargi@makow-podhalanski.pl, , faks 33 874 97 51.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,330581,2020.html
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,330581,2020.html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,330581,2020.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,330581,2020.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Dostęp do dokumentacji prowadzonego postępowania jest nieograniczony

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Na podstawie art. 10c pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, składanie ofert odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3, Biuro Obsługi Klienta – parter, nie później niż do dnia: 10.06.2020 r. do godz. 9:00.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,330581,2020.html
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup komputerów dla szkół z terenu Gminy Maków Podhalański w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+.
Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup komputerów dla szkół z terenu Gminy Maków Podhalański w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zakup sprzętu używanego, poleasingowego klasy A/A+ tj. sprzęt w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę zadania na sprzęt używany, poleasingowym wówczas Wykonawca obowiązkowo dołącza do złożonej oferty Załącznik Nr 5 do SIWZ. 2. Dokumentacja prowadzonego postępowania może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, w celu osiągnięcia rezultatów projektu. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 85365,85
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających – z wolnej ręki, o których mowa w Art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o łącznej wartości do 10% zamówienia podstawowego. Zamówienie to polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju dostaw sprzętu jakie obejmuje zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-10
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-07-10

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula społeczna - Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn.zm.). 1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia co najmniej 2 osoby w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace związane z realizacją zadania. 2. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób na każdym etapie realizacji umowy. 3. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej we wzorze umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, nie precyzując szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca biorący udział w postępowaniu złoży oświadczenia (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe Załącznik Nr 2 do SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Zamawiający zgodnie z Art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga złożenia przez Wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę, w sposób określony w Art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia co najmniej 2 osób w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace związane z realizacją zadania (wg Załącznika nr 4 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Klauzula społeczna - Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn.zm.). 1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia co najmniej 2 osoby w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace związane z realizacją zadania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca biorący udział w postępowaniu złoży oświadczenia (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku (Załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca biorący udział w postępowaniu złoży oświadczenia (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1). jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawach rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zwanej dalej „Rozporządzeniem” składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2). jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania tej osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie wówczas z Pełnomocnikiem. 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby: 1). wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w Rozporządzeniu w pkt 2 p.pkt 1-5. 2). dokumenty wymienione w pkt. 3 ppkt 1 składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie. 3). w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum, 4). umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakresie prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń. Dokumenty te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w którym każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnienie w zakresie który go dotyczy, a brak podstaw do wykluczenia wykazuje każdy z nich. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca na podstawie Art. 36b ust.1 jest zobowiązany umieścić w składanym formularzu oferty informację o części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak w ofercie informacji o części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, będzie rozumiane przez Zamawiającego jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 9. W sytuacji, w której wykazując spełnienie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 22a Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w formularzu oferty nazwy (Firmy) tych podwykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
dodatkowa gwarancja i rękojmia20,00
Wielkość przekątnej ekranu laptopa20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1). zmiany danych teleadresowych, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany osób reprezentujących Firmę (Zamawiającego, Wykonawcę), zmiany kluczowych specjalistów (kierujących robotami) wskazanych w umowie, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 2). Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 3). Rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 4). Zmiany osoby/osób wskazanych w umowie, jako nadzorujących zadanie – na wniosek Zamawiającego. 5). Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji: 5.1. wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin, 5.2. zmian w dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 5.3. zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn) niezależnych od Wykonawcy, 5.4. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 6. Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: 6.1. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 6.2. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6.3. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 7. Zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktury przejściowej, możliwości odbioru częściowego – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego. 10. Zmiany rozliczenia zamówienia na inny niż podany w projekcie umowy – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w okresie do 3 lat od dnia udzielania zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zadania o łącznej wartości do 10% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju dostaw jakie obejmuje zamówienie podstawowe. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego z siedzibą 34-220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.6.2020 prowadzonym w trybie postępowania przetargu nieograniczonego; 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych mogą być skutki przewidziane ustawą Pzp. 8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, jak również dane nie będą podlegały profilowaniu. 9. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania do dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania , ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 10. Nie posiada Pan/Pani prawa do usunięcia i przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Wg załączonych do SIWZ Załączników: Załącznik Nr 9 – Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa w latach 2014 - 2020 Załącznik Nr 10 - RODO
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego z siedzibą 34-220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.6.2020 prowadzonym w trybie postępowania przetargu nieograniczonego; 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych mogą być skutki przewidziane ustawą Pzp. 8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, jak również dane nie będą podlegały profilowaniu. 9. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania do dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania , ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 10. Nie posiada Pan/Pani prawa do usunięcia i przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Wg załączonych do SIWZ Załączników: Załącznik Nr 9 – Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa w latach 2014 - 2020 Załącznik Nr 10 - RODO
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Wymagane w SIWZ dokumenty lub oświadczenia składane w trakcie postępowania, jak również zapytania, sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamówienie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – nazwa projektu ZDALNA SZKOŁA + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH