Ogłoszenie nr 545585-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

Główny Urząd Miar: Dokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt ŚKLGUM jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Opera-cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Skarb Państwa - Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, adres strony internetowej: www.gum.gov.pl;
Politechnika Świętokrzyska, 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, adres strony internetowej www.bip.tu.kielce.pl, w imieniu którego działa Skarb Państwa – Główny Urząd Miar.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Miar, krajowy numer identyfikacyjny 01041542000000, ul. ul. Elektoralna  2 , 00-950  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 581 90 04, e-mail dgu@gum.gov.pl, bdg@gum.gov.pl, faks 22 581 93 90.
Adres strony internetowej (URL): https://zamowienia.gum.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Skarb Państwa - Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, adres strony internetowej: www.gum.gov.pl; www.zamowienia.gum.gov.pl oraz Politechnika Świętokrzyska, 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, adres strony internetowej www.bip.tu.kielce.pl, w imieniu których działa Skarb Państwa – Główny Urząd Miar.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zamowienia.gum.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zamowienia.gum.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
www.zamowienia.gum.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej: „Projekt ŚKLGUM”), w oparciu o uwagi i wytyczne przekazane przez Zamawiającego oraz wsparcie Zamawiającego w bieżącej aktualizacji dokumentacji związanej z ww. Projektem. 2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Wykonawca będzie zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w bieżącej aktualizacji dokumentacji Projektu ŚKLGUM, wynikającej ze standardowych zmian projektowych w wymiarze maksymalnym do 300 Godzin Pracy Wykonawcy. Zadania zlecane w ramach prawa opcji będą dotyczyły zakresu wskazanego dla podstawowego zamówienia i zostały opisane w ust. 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w części „Zakres podstawowy zamówienia”. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w następujących przypadkach: a. w przypadku zmiany warunków formalnych Projektu ŚKLGUM, skutkujących koniecznością modyfikacji/aktualizacji treści zawartych w Studium Wykonalności oraz b. gdy Zamawiający będzie posiadał środki w budżecie na ten cel. Powyższe warunki należy traktować łącznie. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 72221000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71241000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 112920,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
8

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia dla zakresu podstawowego: I etap zamówienia: do 1 miesiąca od podpisania Umowy; II etap zamówienia: do 2 miesięcy od podpisania Umowy. Zamawiający przewiduje, że szacunkowy czas zaangażowania Wykonawcy w okresie realizacji zakresu podstawowego zamówienia może wynieść maksymalnie 700 godzin (700 Godzin Pracy Wykonawcy). Termin realizacji zamówienia dla zakresu opcjonalnego: do 6 miesięcy od dnia odbioru zakresu podstawowego zamówienia albo do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego na realizację Zamówienia w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zamawiający przewiduje, że szacunkowy czas zaangażowania Wykonawcy w okresie realizacji zakresu opcjonalnego Zamówienia może wynieść maksymalnie 300 godzin (300 Godzin Pracy Wykonawcy).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu Studium Wykonalności dla projektów o wartości przekraczającej 20 000 000,00 zł brutto każdy, w tym co najmniej jedna usługa dotyczyła projektu inwestycyjnego lub inwestycyjnego badawczo - rozwojowego. 2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami skierowanymi do wykonania zamówienia: co najmniej jednym ekspertem ds. studiów wykonalności, który w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) brał udział w przygotowaniu co najmniej 3 Studiów Wykonalności (jako autor Studium Wykonalności lub autor w zakresie analizy kosztów i korzyści i/lub analizy ekonomicznej) dla projektów inwestycyjnych, w tym co najmniej jednego projektu inwestycyjnego badawczo - rozwojowego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o wartości co najmniej 20 000 000,00 zł brutto dla każdego projektu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił, w jaki sposób udostępnione zasoby będą wykorzystywane podczas realizacji zamówienia. Powyższe ma na celu zagwarantowanie należytego wykonania zamówienia oraz zagwarantowanie rzeczywistego dostępu do udostępnianych zasobów podmiotu trzeciego. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca, powinien złożyć odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, albo wskaże dostępność aktualnego dokumentu pod określonym adresem internetowym i bezpłatną bazę danych w celu samodzielnego pobrania danych z tych baz przez Zamawiającego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt. 1) SIWZ, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których tu mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
X.Inne dokumenty nie wymienione w rozdziale VIII i IX SIWZ: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na Portalu https://zamowienia.gum.gov.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może wraz z ofertą złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie (Załącznik Nr 3 do SIWZ). W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia oświadczenia składanego wraz z ofertą, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie w terminie wskazanym w zdaniu drugim. 2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wymagane jest złożenie pełnomocnictwa określającego jego zakres, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 3. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w  postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku, gdy ofertę będzie składać kilka osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników lub umowę spółki cywilnej, gdy z jej treści wynika uprawnienie do reprezentacji spółki cywilnej przez osoby podpisane na dokumentach złożonych w postępowaniu. 4. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 – 3, należy złożyć elektronicznie pod rygorem nieważności i opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 6. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp żąda złożenia wraz z ofertą Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w formie elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotów trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania zasobów do dyspozycji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Doświadczenie eksperta ds. studiów wykonalności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1). zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w ramach realizacji Umowy, jeżeli będzie ona miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. W takiej sytuacji całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od skali wpływu powyższej zmiany na koszty wykonania umowy; 2). zmiany składu osobowego zespołu do wykonania umowy i wskazanego przez Wykonawcę w ofercie: a). w przypadkach losowych, takich jak np. śmierć, długotrwała choroba uniemożliwiająca wykonanie umowy lub b). w przypadku przerwania stosunków prawnych łączących Wykonawcę z osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy c). w przypadku, gdy termin wykonania umowy ulegnie zmianie na warunkach określonych w ust 4 pkt 3 i w przedłużonym terminie Wykonawca nie będzie miał możliwości realizacji umowy za pomocą składu osobowego wskazanego w ofercie Wykonawcy; 3). konieczności wydłużenia terminu realizacji z uwagi na wpływ skutków COVID – 19 na sposób realizacji Umowy. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: a). nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji Umowy; b).decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; c). poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568); d). wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; e). okoliczności, o których mowa w pkt a) – d), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Na podstawie przekazanych informacji druga ze stron potwierdzi lub wniesie o przedstawienie dodatkowych informacji, które potwierdzą wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID – 19 na należyte wykonanie umowy. Zmiana terminu realizacji Umowy będzie proporcjonalna do okresu trwania skutków uniemożliwiających jej realizację, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie z tego powodu; 4). konieczności wprowadzenia zmian, w tym wydłużenie terminu realizacji umowy, które będą następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a innym niż Wykonawca podmiotem, w tym Instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowana jest Umowa. Powyższe zmiany wprowadzone do Umowy będą odpowiadały zakresowi zmian jakie zostały wprowadzone do umowy z Instytucją nadzorująca lub kontrolującą projekt. 2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest możliwa przy spełnieniu łącznie następujących przesłanek: 1). wskazana nowa osoba musi spełniać warunek udziału w postępowaniu, określony w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 SIWZ (w zależności od funkcji zmienianej lub dodawanej osoby) oraz posiadać minimum takie samo doświadczenie (tj. musi uzyskać co najmniej taką liczbę punktów, jaką uzyskała osoba występująca pierwotnie w ramach kryterium określonego w SIWZ – w przypadku, gdy zmiana dotyczy osoby poddanej ocenie w ramach kryteriów oceny ofert). 2). zmiana osoby, o której mowa w pkt 1, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego; 3). w przypadku konieczności zmiany osoby biorącej udział w realizacji umowy w następstwie wystąpienia zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 2) lit. a) i lit. c), Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby w terminie do 2 dni roboczych od powzięcia informacji o okolicznościach powodujących zmianę osoby. Zamawiający pisemnie zaakceptuje lub zgłosi uwagi do propozycji Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1), pkt 2) lit. b) oraz pkt 3. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 5. W terminie 7 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. 6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego – w ocenie Zamawiającego – wniosku. W przypadku uwzględnienia wniosku przez Zamawiającego Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. 7. Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania umowy powodować będzie konieczność zmiany umowy, strony dokonają niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym przepisami. 8. Zmiany, o których mowach w ust. 1 pkt 2, nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 (zmiana osób do kontaktu).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy Mając na uwadze postanowienia rozdziału II ust. 1 SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH