Ogłoszenie nr 544472-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej: „Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna aplikacji mobilnej dla Muzeum-OPE w Zubrzycy Górnej w ramach projektu pod nazwą „MUZEA OTWARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„MUZEA OTWARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, krajowy numer identyfikacyjny 49204720400000, ul. Zubrzyca Górna  388 , 34-484  Zubrzyca Górna, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-18 28-527-09, e-mail biuro@orawa.eu, faks 0-18 28-527-09.
Adres strony internetowej (URL): www.orawa.eu
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.orawa.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.orawa.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
piemnie
Adres:
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej z siedzibą, 34-484 Zubrzyca Górna –Biuro – Budynek Plebanii.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna aplikacji mobilnej dla Muzeum-OPE w Zubrzycy Górnej w ramach projektu pod nazwą „MUZEA OTWARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
Numer referencyjny: ZP/271/01/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie aplikacji mobilnej dla Muzeum-OPE w Zubrzycy Górnej w ramach projektu pod nazwą „MUZEA OTWARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. 2. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72212000-4
79530000-8
79540000-1
32353100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W zakresie doświadczenia: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia o wartości co najmniej 50 000 zł odpowiadające usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. budowie aplikacji na urządzenia mobilne oraz wykorzystujące technologię GPS. 2. W zakresie zdolności zawodowych: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i skieruje do realizacji zamówienia wraz z podaniem podstawy do dysponowania następujących osób: - co najmniej jednym programistą posiadających minimum dwuletnim doświadczeniem w projektowaniu aplikacji, - co najmniej jednym tłumaczem języka angielskiego, legitymującym się ukończonymi studiami wyższymi magisterskimi na kierunku filologia lub ukończonymi magisterskimi studiami wyższymi na innym kierunku i studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczeń, w zakresie języka angielskiego lub certyfikatem C2 „lub równoważnym” (na poziomie biegłym) tłumaczonego języka lub native speakerem, posiadającym co najmniej trzyletnie doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym w języku angielskim lub native speakerem z wykształceniem potwierdzającym znajomość języka polskiego i posiadającym doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym z co najmniej trzyletnim doświadczeniem; - co najmniej jednym tłumaczem języka słowackiego, legitymującym się ukończonymi studiami wyższymi magisterskimi na kierunku filologia lub ukończonymi magisterskimi studiami wyższymi na innym kierunku i studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczeń, w zakresie języka słowackiego lub certyfikatem C2 „lub równoważnym” (na poziomie biegłym) tłumaczonego języka, posiadającym co najmniej trzyletnie doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym w języku słowackim lub native speakerem z wykształceniem potwierdzającym znajomość języka polskiego i posiadającym doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym z co najmniej trzyletnim doświadczeniem; - co najmniej jednym zawodowym lektorem języka polskiego: native speaker, z wykształceniem potwierdzającym znajomość języka polskiego, posiadającym doświadczenie lektorskie w nagraniach np. filmowych, reklamowych, wydawniczych (audiobooki) – min. dwa nagrania, w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert, - co najmniej jednym zawodowym lektorem języka słowackiego: native speaker, z wykształceniem potwierdzającym znajomość języka słowackiego posiadającym doświadczenie lektorskie w nagraniach np. filmowych, reklamowych, wydawniczych (audiobooki) – min. dwa nagrania, w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert - co najmniej jednym tłumaczem PJM posiadającym ukończone odpowiednie studia potwierdzone dyplomem lub ukończone odpowiednie kursy/szkolenia potwierdzone certyfikatem oraz posiadającym doświadczenie w zawodzie tłumacza PJM - min. 50 godz. tłumaczeń w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert, - co najmniej jednym audiodeskryptorem posiadającym doświadczenie w opracowaniu materiałów audiowizualnych dla osób z wadami wzroku (np. przy opracowywaniu opisów umożliwiających niewidomym odbiór wystaw czasowych, ekspozycji muzealnych, filmów, przedstawień teatralnych, sztuk plastycznych oraz wszelkich innych przekazów wizualnych) - min. dwie audiodeskrypcje, w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert. - o najmniej jednym grafikiem posiadającym co najmniej 2-letnie doświadczenie w tworzeniu różnego rodzaju projektów graficznych, aplikacji na urządzenia mobilne i map do nich, która pracowała w charakterze grafika w co najmniej 3 projektach obejmujących tworzenie grafik, map i podstawowych animacji w aplikacjach na urządzenia mobilne.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz zamówień sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ przedstawiające informacje określone w rozdziale 5 tj. dwa zamówienia o wartości co najmniej 50 000 zł odpowiadające usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. budowie aplikacji na urządzenia mobilne oraz wykorzystujące technologię GPS. 2. Wykazu osób, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym: - co najmniej jednym programistą posiadających minimum dwuletnie doświadczenie w projektowaniu aplikacji, - co najmniej jednym tłumaczem języka angielskiego, legitymującym się ukończonymi studiami wyższymi magisterskimi na kierunku filologia lub ukończonymi magisterskimi studiami wyższymi na innym kierunku i studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczeń,w zakresie języka angielskiego lub certyfikatem C2 „lub równoważnym” (na poziomie biegłym) tłumaczonego języka lub native speakerem, posiadającym co najmniej trzyletnie doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym w języku angielskim lub native speakerem z wykształceniem potwierdzającym znajomość języka polskiego i posiadającym doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym z co najmniej trzyletnim doświadczeniem; - co najmniej jednym tłumaczem języka słowackiego, legitymującym się ukończonymi studiami wyższymi magisterskimi na kierunku filologia lub ukończonymi magisterskimi studiami wyższymi na innym kierunku i studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczeń, w zakresie języka słowackiego lub certyfikatem C2 „lub równoważnym” (na poziomie biegłym) tłumaczonego języka, posiadającym co najmniej trzyletnie doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym w języku słowackim lub native speakerem z wykształceniem potwierdzającym znajomość języka polskiego i posiadającym doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym z co najmniej trzyletnim doświadczeniem; - co najmniej jednym zawodowym lektorem języka polskiego: native speaker, z wykształceniem potwierdzającym znajomość języka polskiego, posiadającym doświadczenie lektorskie w nagraniach np. filmowych, reklamowych, wydawniczych (audiobooki) – min. dwa nagrania, w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert, - co najmniej jednym zawodowym lektorem języka słowackiego: native speaker, z wykształceniem potwierdzającym znajomość języka słowackiego posiadającym doświadczenie lektorskie w nagraniach np. filmowych, reklamowych, wydawniczych (audiobooki) – min. dwa nagrania, w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert - co najmniej jednym tłumaczem PJM posiadającym ukończone odpowiednie studia potwierdzone dyplomem lub ukończone odpowiednie kursy/szkolenia potwierdzone certyfikatem oraz posiadającym doświadczenie w zawodzie tłumacza PJM – min. 50 godz. tłumaczeń w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert, - co najmniej jednym audiodeskryptorem posiadającym doświadczenie w opracowaniu materiałów audiowizualnych dla osób z wadami wzroku (np. przy opracowywaniu opisów umożliwiających niewidomym odbiór wystaw czasowych, ekspozycji muzealnych, filmów, przedstawień teatralnych, sztuk plastycznych oraz wszelkich innych przekazów wizualnych – min. dwie audiodeskrypcje, w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert, - co najmniej jednym grafikiem posiadającym co najmniej 2-letnie doświadczenie w tworzeniu różnego rodzaju projektów graficznych, aplikacji na urządzenia mobilne i map do nich, która pracowała w charakterze grafika w co najmniej 3 projektach obejmujących tworzenie grafik, map i podstawowych animacji w aplikacjach na urządzenia mobilne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, 3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 4. Propozycja wykonania aplikacji mobilnej (2 wizualizacje ekranów aplikacji, 2 makiety), 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 9 do SIWZ. 6. Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do działania w imieniu wykonawcy – jeżeli zostało udzielone.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Szczegółowa informacja dotycząca wadium została opisana w Rozdziale 9 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Funkcjonalność i estetyka aplikacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z zapisami Rozdziału 17 SIWZ oraz projektem umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach jak w projekcie umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w razie konieczności wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Zarządzającej Programem, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. 4. Zamawiający dokona zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 5. Zmiany określone w ust. 4 zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 6. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w treści umowy: 1) w zakresie terminu wykonania w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania okoliczności uzasadniających taką zmianę, b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń), c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, d) wystąpienia siły wyższej, e) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy nie wynikającego z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, f) zmiany zasad lub warunków dofinansowania zadania, podziału realizacji przedmiotu umowy na etapy. 2) w zakresie rozwiązań technicznych wykonania przedmiotu umowy: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w zakresie technologii wykonywanych prac tylko w przypadku, gdy rozwiązanie jest równorzędne lub funkcjonalnie lepsze od założonego w dokumentacji przetargowej, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia umownego, b) w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy według dokumentacji przetargowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji przetargowej. 3) w zakresie zmiany zakresu prac lub wynagrodzenia: a) w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy; w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego stanowiącego przedmiot umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczonego zakresu, w takim stosunku w jakim ograniczone prace pozostają do całości robót, b) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w zakresie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla zakresu objętego przedmiotem umowy, 4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: a) wprowadzenia nowego podwykonawcy, b) rezygnacji podwykonawcy, c) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, przy czym Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe zmiany, po pisemnym zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1) - dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Zubrzyca Górna, NIP 735-10-20-718, REGON 492047204, e-mail: biuro@orawa.eu; 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: (biuro@orawa.eu); 3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i e) RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji tego postępowania; 4) dane osobowe będą ujawniane Wykonawcom, osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów; 5) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 6) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego, a następnie przez okres 5 lat począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy; okres ten dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty nie uznane za najkorzystniejsze; tj. Zamawiający nie zawarł z nimi umowy w sprawie zamówienia publicznego; 7) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty; 8) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 9) stosowanie do art. 22 RODO w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu; 10) osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych , c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 11) osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH