Ogłoszenie nr 510094655-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Zakup i dostawa zestawów komputerowych, laptopów oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z podziałem na 2 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530180-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540064192-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 28303320000000, ul. ul. Grabowo  2, 81-265  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38, e-mail sekretariat@mopsgdynia.pl, faks 058 7820124 w. 38.
Adres strony internetowej (url): www.mopsgdynia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa zestawów komputerowych, laptopów oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z podziałem na 2 części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MOPS.DZP.322.3.13/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów komputerowych, laptopów oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MOPS w Gdyni. Zamówienie zostało podzielone na 2 dwie) części. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość części zamówienia: 1) Część 1 – Zestawy komputerowe i laptopy, 2) Część 2 – Urządzenia wielofunkcyjne. 2. Szczegółowy opis i zakres Części 1 zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej zwanym OPZ1), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis i zakres Części 2 zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej zwanym OPZ2), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego do Działu Cyfryzacji i Technologii Informatycznych, który mieści się w przyziemiu (poziom -1), zejście schodami w dół, bez podjazdu. Dostawa odbywać się powinna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 30214000-2, 30231300-0, 30232110-8, 30237270-2, 48620000-0, 48464000-8, 48773000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zestawy komputerowe i laptopy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 174350.96
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MPC Paweł Oleksiewicz
Email wykonawcy: przetarg@mpcnet.pl
Adres pocztowy: ul. Podrzeczna 38
Kod pocztowy: 99-300
Miejscowość: Kutno
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 248017.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 214315.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 283000.86
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Urządzenia wielofunkcyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18996.10
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Grupa Marcova Polska Soludions Sp. z o. o.
Email wykonawcy: solutions@marcova.pl
Adres pocztowy: ul. Rozwadowska 30
Kod pocztowy: 03-628
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22737.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22737.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52275.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.