Ogłoszenie nr 510094438-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.
Gmina Miejska Bartoszyce: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla potrzeb realizacji projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedno lub wszystkie zadania: I część zamówienia: dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 został określony w załączniku numer 7 do niniejszej SIWZ. II część zamówienia: dostawa sprzętu ICT/ komputerowego, multimedialnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526109-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540055994-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Bartoszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 51074348500000, ul. ul. Bohaterów Monte Cassino   1, 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 7629804, 7629819, e-mail zpmiasta@bartoszyce.pl, faks 89 7629805.
Adres strony internetowej (url): http://bartoszyce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla potrzeb realizacji projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedno lub wszystkie zadania: I część zamówienia: dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 został określony w załączniku numer 7 do niniejszej SIWZ. II część zamówienia: dostawa sprzętu ICT/ komputerowego, multimedialnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.3/2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla potrzeb realizacji projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. 2.Wymagania podstawowe: a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt były fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone towary (produkty) muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, lub certyfikaty, lub świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określonych norm obowiązujących prawem, b)Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia, ustawienia/zawieszenia podłączenia, skonfigurowania i uruchomienia sprzętu, c) Równoważne rozwiązania techniczne. - W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. - W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. - Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. - Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. - w przypadku oferty tonerów zamawiający nie zezwala na stosowanie zamienników Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedno lub wszystkie zadania: I część zamówienia: dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 został określony w załączniku numer 7 do niniejszej SIWZ. II część zamówienia: dostawa sprzętu ICT/ komputerowego, multimedialnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 został określony w załączniku numer 8 do niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 30236000-2, 32420000-3, 30213100-6, 32322000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 317883.00
Waluta Pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JT Mebel Sp z oo
Email wykonawcy: witold@jtmebel.pl
Adres pocztowy: ul. Gdańska 45
Kod pocztowy: 83-300
Miejscowość: Kartuzy
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: JT Mebel sp z oo
Email wykonawcy: witold@jtmebel.pl
Adres pocztowy: ul. Gdańska 45
Kod pocztowy: 83-300
Miejscowość: Kartuzy
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 385073.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 385073.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 474515.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawa sprzętu ICT/ komputerowego, multimedialnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 370746.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Login IT Jacek Zimny
Email wykonawcy: biuro@login-it.pl
Adres pocztowy: Ul. Zieby 5 Koteże
Kod pocztowy: 83-200
Miejscowość: Starogaed Gdański
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 429998.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 429998.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 541743.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.