Ogłoszenie nr 510094383-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.
Miejska Biblioteka Publiczna: "Dostawa i instalacja systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenia w technologii identyfikacji radiowej 13,56 MHz (System RFID) oraz jego uruchomienie w środowisku istniejącego u zamawiającego systemu zarządzania biblioteką PROLIB, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525376-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540055009-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska Biblioteka Publiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 27058137000000, ul. ul. Niepodległości  , 43-502  Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 215 20 01, e-mail mbp@mbp.czechowice-dziedzice.pl, faks 32 718 67 55.
Adres strony internetowej (url): www.mbp.czechowice-dziedzice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Upowszechniania Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Dostawa i instalacja systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenia w technologii identyfikacji radiowej 13,56 MHz (System RFID) oraz jego uruchomienie w środowisku istniejącego u zamawiającego systemu zarządzania biblioteką PROLIB, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Znak sprawy: MBP-PW- 22 / 2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i instalacja systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenia w technologii identyfikacji radiowej 13,56 MHz (System RFID) oraz jego uruchomienie w środowisku istniejącego u zamawiającego systemu zarządzania biblioteką PROLIB, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego”. 2. Miejsce dostawy i uruchomienia systemu przygotowanego do odbioru technicznego: Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego 3. Ogólne wymagania dotyczące systemu do radiowej identyfikacji zbiorów. a) Przez będący przedmiotem zamówienia: „system zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenia w technologii identyfikacji radiowej (system RFID HF)” Zamawiający rozumie: 1. dostawę, montaż, instalację urządzeń i elementów RFID wraz z ich oprogramowaniem systemowym i funkcjonalnym, 2. uruchomienie całości systemu w środowisku infrastruktury sprzętowo-programowej i na bazie danych systemu bibliotecznego PROLIB użytkowanego przez Zamawiającego, 3. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu RFID, 4. asystę i pomoc w trakcie wdrożenia i eksploatacji systemu przez Zamawiającego trwającą przez trzy miesiące od daty odbioru Zamówienia. b) System RFID HF musi pracować w oparciu o technologię RFID 13,56 MHz (Radio Frequency Identification – identyfikacji za pomocą fal radiowych) w częstotliwości przeznaczonej do tego typu zastosowań. c) Zamawiający wymaga, aby poszczególne elementy przedmiotu zamówienia były dopuszczone do stosowania na terytorium Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. d) Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia RFID wraz z ich oprogramowaniem zapewniały niezawodną komunikację i współpracę z użytkowanym aktualnie przez Zamawiającego systemem bibliotecznym PROLIB (posiadającym dedykowane funkcjonalności do obsługi urządzeń RFID – dostarczone przez Zamawiającego) , przy czym wymagane jest, aby nadawane przez system biblioteczny statusy i uprawnienia, zarówno czytelników, pracowników, jak i wypożyczanych woluminów były akceptowane (przejmowane bezpośrednio z systemu PROLIB) przez dostarczone rozwiązanie sprzętowo–programowe, bez potrzeby replikacji danych. e) Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt wzoru szaty graficznej karty bibliotecznej, w celu umieszczenia go na kartach bibliotecznych, wraz z prawem do jego nadruku na zamawianej ilości kart bibliotecznych. Nie zezwala się Wykonawcy na używanie wzoru szaty graficznej MBP w Czechowicach-Dziedzicach w celach innych, jak realizacja powyższego zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ pt. „Opis przedmiotu zamówienia”. Uwaga !!! Przedstawione w wyżej wymienionych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do art. 31d. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w wyżej wymienionych dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Projektanta i Zamawiającego. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 32344250-3, 51611100-9, 80510000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 660975.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARFIDO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szkolna 10A
Kod pocztowy: 62-081
Miejscowość: Chyby
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 813000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 813000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 813000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.