Ogłoszenie nr 510094265-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica: dostawa specjalistycznego oprogramowania RS3 lub równoważnego (na 10 stanowisk) dla WGiG. POWR.03.05.00-00-Z307/18-00 - KC-zp.272-27/20 (delivery of specialized software RS3 or equivalent for WGiG (of 10 positions) POWR.03.05.00-00-Z307/18-00 - KC-zp.272-27/20)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
POWR.03.05.00-00-Z307/18-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511634-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540034283-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajowy numer identyfikacyjny 15770000000000, ul. Al. Mickiewicza  30, 30-059  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6173595, e-mail dzp@agh.edu.pl, faks (12)6173595.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa specjalistycznego oprogramowania RS3 lub równoważnego (na 10 stanowisk) dla WGiG. POWR.03.05.00-00-Z307/18-00 - KC-zp.272-27/20 (delivery of specialized software RS3 or equivalent for WGiG (of 10 positions) POWR.03.05.00-00-Z307/18-00 - KC-zp.272-27/20)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KC-zp.272-27/20)
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa specjalistycznego oprogramowania do analizy i wizualizacji podziemnych systemów eksploatacji złóż rud w nawiązaniu do stanu naprężenia oraz odkształcenia warstw górotworu Program komputerowy powinien być oparty o metodę elementów skończonych. Program ma służyć do analizy stanu naprężenia, odkształcenia oraz strefy zniszczenia skał wokół wyrobisk górniczych. Dodatkowo program, wyposażony ma być w moduł dynamiczny, dzięki któremu można określać stateczność wyrobisk w warunkach wstrząsów geomechaniczych. Podstawowym celem modelowania podziemnych systemów eksploatacji jest określenie optymalnego wykorzystania zasobów z jednoczesnych obliczeniem stanów granicznych w komorach oraz filarach. Delivery of specialized software for analysis and visualization of underground ore mining methods in relation to the state of stress and strain of rock mass. The computer software should be based on the finite element method. The program is intended to analyze the state of stress, strain and stength factor around mining excavations. In addition, the program must be equipped with a dynamic module, thanks to which it is possible to determine the stability of excavations in conditions of geomechanical tremors. The basic purpose of modeling underground mining methods is to determine the optimal use of resources with the simultaneous calculation of limit states in room and pillars.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
- art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; Termin związania ofertą upłynął: dla oferty nr 1 w dniu 09.04.2020r., dla oferty nr 2 w dniu 09.05.2020r. Wykonawcy nie przedłużyli terminu związania ofertą, w związku z czym brak ważnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.