Ogłoszenie nr 510094219-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu specjalistycznego oraz oprogramowania dla PWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pn. „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530541-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Krajowy numer identyfikacyjny 11060701000000, ul. ul. Pocztowa  54, 22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 5640456, 5640359, e-mail zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, faks 825 640 456.
Adres strony internetowej (url): https://pwszchelm.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu specjalistycznego oraz oprogramowania dla PWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pn. „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
K-ZP.251.17.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu specjalistycznego oraz oprogramowania dla PWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pn. „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych”. Zakres zamówienia Zadanie nr 1 Sprzęt komputerowy Zadanie nr 2 Sprzęt specjalistyczny Zadanie nr 3 Oprogramowanie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30231300-0, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Sprzęt komputerowy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Sprzęt specjalistyczny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Oprogramowanie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.