Ogłoszenie nr 545595-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: Usługa wsparcia związanego z utrzymaniem sieci teleinformatycznej dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez okres 12 miesięcy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Społeczny
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, krajowy numer identyfikacyjny 14094497100000, ul. ul. Jagiellońska  74 , 03-301  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 542 20 00, e-mail m.kosior@mazowia.eu, faks 0-22 698 31 57.
Adres strony internetowej (URL): http://www.mazowia.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga przesłania ofert wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
siedziba Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, parter, Biuro podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wsparcia związanego z utrzymaniem sieci teleinformatycznej dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez okres 12 miesięcy
Numer referencyjny: WZP/WI/U-332-20/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia związanego z utrzymaniem sieci teleinformatycznej dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez okres 12 miesięcy. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu wsparcie na utrzymanie sieci w Obszarach Technologicznych na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w załącznikach do niej, które to wsparcie przede wszystkim zapewnić ma poprawne i nieprzerwane działanie każdego z poniższych Obszarów Technologicznych: 1) Routery Brzegowe – Cisco; 2) Przełączniki LAN – Brocade ICX; 3) Urządzenia bezpieczeństwa – Palo Alto Networks; 4) Urządzenia bezpieczeństwa – FortiGate; 5) Urządzenia sieci bezprzewodowej WiFi/WLAN; 6) System OpenSource wspomagający zarządzanie siecią – Zabbix. Zamawiający dysponuje wszystkimi opisanymi urządzeniami i systemami wskazanych producentów. Posługiwanie się znakami towarowymi wskazanymi w treści niniejszego dokumentu jest więc uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaznaczył gdzie i na jakich zasadach dopuszczalne są rozwiązania równoważne; 2. Zamawiający dysponuje systemem telekomunikacyjnym oraz urządzeniami producenta Cisco. Posługiwanie się znakami towarowymi wskazanymi w treści niniejszego dokumentu jest więc uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, przy czym zgodnie z pkt 1, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, które związane będą z warunkami udziału w postępowaniu lub/i oceną ofert w przyjętych kryteriach; 5. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 214.000,00 euro)

II.5) Główny kod CPV: 72710000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33280,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie oraz nie wymaga od Wykonawców złożenia innych środków dowodowych niż oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.1) SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie oraz nie wymaga od Wykonawców złożenia innych środków dowodowych niż oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.1) SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy P.z.p., w szczególności dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: 1) O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu wsparcia dla systemów sieciowych i bezpieczeństwa w środowisku minimum 300 użytkowników o wartość nie niższej niż 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy) każda z usług; 2) O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającymi warunkom określonym poniżej: a) Inżynier ds. sieci komputerowej (co najmniej 2 osoby): Wskazana osoba (każda ze wskazanych osób): a. posiada stosowną wiedzę w zakresie wykorzystywanej przez Zamawiającego technologii Cisco lub technologii równoważnych, potwierdzoną posiadaniem ważnego certyfikatu Cisco Certified Network Professional lub certyfikatu równoważnego; b) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów polegających na świadczeniu usług wsparcia technicznego dla wykorzystywanych przez Zamawiającego technologii Cisco lub technologii równoważnych; b) Inżynier ds. monitoringu sieci (co najmniej 2 osoby): Wskazana osoba (każda ze wskazanych osób): a. posiada stosowną wiedzę w zakresie wykorzystywanej przez Zamawiającego technologii Brocade lub technologii równoważnych, potwierdzoną posiadaniem ważnego certyfikatu Brocade Certified Network Professional lub certyfikatu równoważnego; b. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów polegających na świadczeniu usług wsparcia technicznego dla wykorzystywanych przez Zamawiającego technologii Brocade lub technologii równoważnych; c) UWAGA: Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję, tzn. że Wykonawca może wykazać spełnienie wymagań wskazanych w pkt a) i b) za pomocą wskazania np. dwóch osób, z których każda spełnia wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz posiada wskazane certyfikaty lub certyfikaty równoważne dla danej roli; d) Wykonawca może wskazać więcej osób niż wymagane minimum. W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby, każda z osób – w zależności od roli, którą będzie pełnić – musi spełniać wszystkie wymagania określone dla danej roli. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą biegle porozumiewać się językiem polskim w mowie i piśmie; e) W sytuacji, gdy na rynku istnieje wiele rodzajów uznawanych certyfikatów potwierdzających jakość świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia, wydawanych przez odpowiednie podmioty, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane poniżej. Zamawiający wskazuje konkretny certyfikat, niemniej z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości składania dokumentów równoważnych, czyli wydawanych przez podmiot uprawniony do ich wydawania, o którym mowa poniżej w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia; f) Za rozwiązanie równoważne do wskazanych wyżej rozwiązań opartych wykorzystywanej przez Zamawiającego technologii, jak również w przypadku certyfikatów potwierdzających wiedzę w powyższym zakresie, Zamawiający uznaje rozwiązania spełniające wymagania opisane w Załączniku nr 9 do SIWZ – Warunki równoważności dotyczące znaków towarowych wskazanych w treści SIWZ; 9) W przypadku pozostałych pojęć oraz certyfikatów, niewymienionych w Załączniku nr 9 do SIWZ, poprzez pojęcie „certyfikat równoważny” Zamawiający rozumie, iż Wykonawca dla danej roli przedstawi certyfikat, który: jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy certyfikat (np. zarządzenie bazami danych, kompetencje związane z zarządzaniem projektami, testowaniem, administracją bazami danych, programowanie, itp.); analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert); analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np. konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, itp.); uzyskanie certyfikatu potwierdzone jest egzaminem (jeżeli uzyskanie wskazanego certyfikatu wymaga egzaminu). Obowiązek wykazania, iż zaproponowane przez Wykonawcę osoby posiadają wiedzę/umiejętności/certyfikaty równoważne do rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy; h) Zamawiający nie żąda dołączenia ww. certyfikatów do oferty, jak również do składanego na wezwanie dokumentu, o którym mowa w pkt 17.3.2) SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wszystkich wskazanych w ofercie certyfikatów potwierdzających (oryginałów lub kserokopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę), że osoby wskazane w Wykazie osób posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, potwierdzone stosowanymi certyfikatami. Odmowa przedstawienia wyszczególnionych certyfikatów lub przedstawienie certyfikatów, które nie będą potwierdzały informacji wskazanych w treści oferty, skutkować będzie odmową zawarcia umowy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia; 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem pkt 8; 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia; 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 14.3 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 14.3 SIWZ; 8. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 14.1.1) SIWZ, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p. Jak wynika z art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p., uprawnienie to nie obejmuje warunku posiadania uprawnień. W tym zakresie Zamawiający wymaga wykazania spełnienia wskazanego warunku bezpośrednio od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne; 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 10. W przypadku, o którym mowa w pkt 14.10 SIWZ, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 11. Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 5 dni od dnia wezwania dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 1) reprezentowanie Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 2) zaciąganie w imieniu Konsorcjum zobowiązań; 3) złożenie oferty wspólnie; 4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne; 12. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy; 13. W zakresie dotyczącym uprawnień wystarczającym do uznania spełniania warunku udziału w postępowaniu którego przedmiotem zamówienia są różne rodzaje dostaw lub/i usług, za właściwe należy uznać, gdy uprawnienie posiadał będzie co najmniej jeden z Konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia z którym wiąże się obowiązek posiadania uprawnień; 14. W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez podmioty występujące wspólnie, warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Potencjał podmiotów występujących wspólnie powinien odpowiadać zdolności do wykonania zamówienia pojedynczego Wykonawcy, zdolność podmiotów występujących wspólnie do wykonania przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza niż Wykonawcy, który samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia; 15. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie; 16. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy P.z.p., z zastrzeżeniem pkt 14.9 SIWZ; 17. Celem wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 14 SIWZ oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 16 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia: aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 18. Numery załączników dokumentów wymienionych powyżej są zgodne z numeracją wskazaną w SIWZ; 19. W celu umożliwienia porównania ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ zachowano numerację poszczególnych elementów z SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 5 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 17.4.1) SIWZ): 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ; a) Wykonawca składa ww. oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p.; b) Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, biorącym udział w tym samym zamówieniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) Jeżeli ww. oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania – art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę ww. oświadczania w ww. terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p.; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p.; a)w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższego dokumentu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument. Zamawiający może również samodzielnie pobrać dokumenty dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, nawet jeżeli Wykonawca nie wskaże na możliwość jego pobrania, jeżeli Zamawiający dysponuje wiedzą na temat możliwości samodzielnego pozyskania danego dokumentu; b) samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane i nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 5 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ; a) w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w powyższym wykazie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu; b) jeżeli załączony wykaz zostanie przedstawiony z uwzględnieniem kwot w walucie innej, niż polska, Zamawiający przeliczy kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote wg średniego kursu NBP na dzień składnia ofert. Jeżeli w dniu składania ofert, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. średni kurs; c) przepis dotyczący możliwości złożenia oświadczeń własnych Wykonawcy ma charakter wyjątkowy i powinien być interpretowany ściśle, co przeczy praktyce dowolnego zastępowania poświadczeń oświadczeniami Wykonawcy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnego oświadczenia, Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia wyjaśnień w zakresie przyczyn o obiektywnym charakterze uzasadniających złożenie w ofercie oświadczenia Wykonawcy o należytym wykonaniu zamówienia; 4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełnienia kryteriów selekcji
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) Formularza ofertowego, zawierającego m.in. informacje niezbędne do oceny oferty Wykonawcy w ramach pozacenowego kryterium społecznego –wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 17.2 –17.4 SIWZ, będą badane pod względem formalno–prawnym, pod względem ich aktualności, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie wymagań Zamawiającego w tym zakresie zgodności ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie zgodności złożonych oświadczeń lub dokumentów z oświadczeniami składanymi na podstawie pkt 17.1 SIWZ; 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy(om) realizację części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcy(om) i podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców w treści dokumentu, o których mowa w pkt 17.2 SIWZ; 4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez te podmioty dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.1) SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dla każdego z tych podmiotów załącza dokumenty w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia określone w pkt 17.4.2) SIWZ dotyczące tych podmiotów; 5. W przypadku gdy Wykonawca zadeklarował powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom, w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.2) SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dla każdego z tych podmiotów załącza dokumenty i oświadczenia w zakresie określonym w pkt 17.4.2) SIWZ dotyczące tych Podwykonawców; 6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, spółka cywilna) każdy z uczestników musi załączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.2) SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty określone w pkt 17.4.2) SIWZ. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca –Pełnomocnik jako wspólne; 7. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy; 8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy; 9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia; 10. Jeżeli Zamawiający uzna, iż jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów; 11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p.; 14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570, z późn. zm.); 15. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy P.z.p. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach otwartych instytucje Zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji; 16. Procedura, o której mowa w pkt 17.18 SIWZ, polega zatem na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, składanych w szczególności w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy P.z.p.; 17. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa (tzw. procedura odwrócona) stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub oprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 18. Należy zauważyć, iż w przypadku „procedury odwróconej” wskazany przepis będzie miał zastosowanie w odniesieniu do braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., jedynie do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Tym samym, w sytuacji gdy Wykonawca ten do oferty nie dołączy w/w oświadczenia, bądź też złoży oświadczenie, które jest niekompletne lub zawiera błędy, zamawiający wezwie tego Wykonawcę w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. do jego uzupełnienia, ale dopiero na etapie, gdy ustali, która z ofert jest najwyżej oceniona. Powyższe wynika z celu przyświecającego regulacji art. 24aa ustawy P.z.p., który to cel sprowadza się do maksymalnego przyspieszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 19. Numery załączników dokumentów wymienionych powyżej są zgodne z numeracją wskazaną w SIWZ; 20. W celu umożliwienia porównania Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zachowano numerację poszczególnych elementów z SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji – błąd krytyczny 20,00
Czas naprawy – błąd krytyczny 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istnych zmian do zawartej umowy w poniższym zakresie: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przedmiotu Umowy lub jego części przez osoby inne niż wskazane przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia do wykonywania określonych usług z imienia i nazwiska, w przypadku, gdy zaistnieje taka okoliczność, która uniemożliwi wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego części przez tę osobę (śmierć, ustanie stosunku pracy, utrata wymaganych kwalifikacji itp.); 2) Warunkiem dopuszczalności zmiany osoby wskazanej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia do wykonywania określonych usług z imienia i nazwiska jest spełnianie przez wskazaną osobę minimalnych wymogów określonych dla wykonywania tych usług, do których wykonywania wskazana została przez Wykonawcę w trakcie postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia osoba zastępowana; 3) W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 1, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o niej Zamawiającego i wskaże inną osobę (zastępcę). Wskazując zastępcę Wykonawca przedstawi niezbędne informacje i dokumenty, które potwierdzać będą, że zgłoszona osoba posiada wymagane kwalifikacje; 4) Zamawiający dopuszcza też możliwość zwiększenia liczby personelu wskazanego przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia do wykonywania określonych usług z imienia i nazwiska, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego, zgodnego z Umową, wykonywania świadczenia przewidzianego w Umowie i załącznikach do niej (jeżeli brak zwiększenia liczby personelu skutkować może nieterminowym świadczeniem usług czy wręcz niewykonaniem zobowiązania itp.), a wskazane przez Wykonawcę osoby spełniać będą minimalne wymagania przewidziane w dokumentacji przetargowej dla usług, które świadczyć ma wskazana przez Wykonawcę osoba; 5) W powyższym przypadku Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę zwiększenia liczby personelu jednocześnie podając wszelkie informacje i dokumenty, z których wynikać będzie, że wskazane osoby spełniają określone wymagania; 6) Wszelkie zmiany w składzie osobowym personelu, o których mowa wyżej, dla swej ważności wymagają aneksu do niniejszej Umowy; 7) Żadna z powyższych zmian nie może spowodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Żadna ze zmian nie może wpłynąć na wydłużenie terminu. Żadna ze zmian nie może wpływać negatywnie na jakość realizowanych usług; 2. Zamawiający nie przewiduje innych istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy P.z.p.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki; 5) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy P.z.p., kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty; 6) możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty; 7) możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; 8) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 2. W celu umożliwienia porównania Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zachowano numerację poszczególnych elementów z SIWZ; 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.06.2020 r., o godz. 10:30, w Siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, II Piętro, pokój 240; 4. W uzupełnieniu informacji wskazanej w pkt IV.2.2 niniejszego ogłoszenia Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert opisano w pkt 26.2 SIWZ; 5. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy P.z.p.; 6. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne/; 7. Zamawiający nie określa standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, jak również nie określa w jaki sposób koszty cyklu życia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH