Ogłoszenie nr 510093771-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536170-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540078679-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Krajowy numer identyfikacyjny 93038806200000, ul. ul. Czajkowskiego  109, 51-147  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 658 666, e-mail zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faks 261 658 425.
Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/pn/awl/proceedings
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WNP/330/PN/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu na rzecz Akademii Wojsk Lądowych, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych. 2. Zamówieniem objęte jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla 60 numerów telefonów komórkowych oraz 7 usług dostępu do Internetu mobilnego w tym: - 56 numerów telefonów firmy Polkomtel Sp. z o. o., na które są zawarte umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej do dnia 31.05.2020 r.; - 6 numer usługi dostępu do Internetu Mobilnego LTE firmy Polkomtel Sp. z o. o., na którą jest zawarta umowa o świadczenie usługi do dnia 31.05.2020 r.; - 4 nowych numerów na usługi telefonii komórkowej - 1 nowy numer na usługę dostępu do Internetu Mobilnego oraz dostawa 5 szt. nowych aparatów telefonii komórkowej. 3. Stawki za abonament, łącza i usługi nie mogą być wyższe, niż w oficjalnych cennikach Wykonawcy. 4. Dla celów realizacji zamówienia Zamawiający: - zobowiązuje się do wystąpienia do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z wnioskami o przeniesienie numerów do sieci Wykonawcy lub upoważni Wykonawcę do takiej czynności; - zobowiązuje się do przedstawienia w umowie wykazu numerów telefonów uruchomionych w poszczególnych pakietach kwotowych; - określi w umowie ilości planowanych do zakupu aparatów telefonicznych w poszczególnych grupach cenowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64212000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 132627.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: POLKOMTEL Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 4
Kod pocztowy: 02-673
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 144057.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 88269.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 144057.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.