Ogłoszenie nr 510093654-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego: Odnowienie wsparcia i serwisu systemu szyfrującego oraz modernizacja systemu bezpieczeństwa typu firewall dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535580-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540076772-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Krajowy numer identyfikacyjny 63966021000000, ul. ul. Sieradzka  29, 60-163  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 685 272, e-mail roman.litwiniuk@wodr.poznan.pl, faks 618 685 660.
Adres strony internetowej (url): www.wodr.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odnowienie wsparcia i serwisu systemu szyfrującego oraz modernizacja systemu bezpieczeństwa typu firewall dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AG.271/05/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest odnowienie wsparcia i serwisu systemu szyfrującego oraz modernizacja systemu bezpieczeństwa typu firewall dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Zamówienie podzielone jest na 2 części: Część 1 - Odnowienie wsparcia i serwisu systemu szyfrującego – usługa wsparcia i serwisu posiadanego przez Zamawiającego programu ESET Endpoint Encryption PRO – licencja bezterminowa dla 300 użytkowników ze wsparciem aktywnym do 31 grudnia 2019 r. ; Część 2 - Modernizacja systemu bezpieczeństwa typu firewall – przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa typu firewall.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 72250000-2

Dodatkowe kody CPV: 32424000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Modernizacja systemu bezpieczeństwa typu firewall
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 53000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Ikaria Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: l.gil@ikaria.pl
Adres pocztowy: ul. Omłotowa 12/14
Kod pocztowy: 94-251
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 44034.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44034.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48894.96
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.