Ogłoszenie nr 510093349-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.
Narodowe Centrum Badań Jądrowych: Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do obróbki addytywnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 503252-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540015069-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Andrzeja Sołtana  7, 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 16 04, e-mail ncbj@ncbj.gov.pl, faks 22 273 16 53.
Adres strony internetowej (url): www.ncbj.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do obróbki addytywnej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP.270.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do obróbki addytywnej. 2. Zamówienie składa się z dwóch części: CZĘŚĆ I: a) Dostawa nowych licencji na okres 3 lat: - Autodesk Product Design & Manufacturing Collection IC Commercial New Multi-user ELD 3 Year Subscription – ilość: 1 sztuka - AutoCAD LT 2020 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription – ilość: 1 sztuka b) Instalacja oprogramowania na wskazanych przez Zamawiającego komputerach i serwerach, dostarczenie licencji wraz z ich wdrożeniem na zasobach sprzętowych wskazanych przez Zamawiającego. c) Wykonanie szczegółowej dokumentacji z przebiegu instalacji. d) Zapewnienie opieki serwisowej na okres ważności licencji. e) Odbiór licencji wraz z wdrożeniem musi zostać udokumentowany właściwymi protokołami. CZĘŚĆ II: a) Dostawa oprogramowania do obróbki addytywnej: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na dostarczeniu do zamawiającego 1 licencji oprogramowania do wytwarzania przyrostowego, które posiada narzędzia, dzięki którym możemy usprawnić przyrostowe procesy robocze, umożliwić optymalizację projektów, przeprowadzić symulację procesów związanych z dodatkami metalowymi i ostatecznie skrócić czas utworzenia modelu 3D. b) Instalacja oprogramowania na wskazanych przez Zamawiającego komputerach i serwerach, dostarczenie licencji wraz z ich wdrożeniem na zasobach sprzętowych wskazanych przez Zamawiającego. c) Wykonanie szczegółowej dokumentacji z przebiegu instalacji. d) Zapewnienie opieki serwisowej na okres ważności licencji. e) Odbiór licencji wraz z wdrożeniem musi zostać udokumentowany właściwymi protokołami. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa oprogramowania do obróbki addytywnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 166200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Man and Machine Software Sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul Żeromskiego 52
Kod pocztowy: 90-626
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 164666.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164666.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 164666.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.