Ogłoszenie nr 545026-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki": ZP/68/2020 - Dostawa zasobu sieciowego dla Instytutu „CZMP”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", krajowy numer identyfikacyjny 47161012700000, ul. ul. Rzgowska  281 , 93-338  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, e-mail zamowienia@iczmp.edu.pl, faks 42 271 17 50.
Adres strony internetowej (URL): www.iczmp.edu.pl, Platforma: https://iczmp.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.iczmp.edu.pl, Platforma: https://iczmp.ezamawiajacy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.iczmp.edu.pl, Platforma: https://iczmp.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój Nr 15, ul. Rzgowska 281/289, 93 - 338 Łódź

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://iczmp.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę można przesłać w formie pisemnej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój Nr 15, ul. Rzgowska 281/289, 93 - 338 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/68/2020 - Dostawa zasobu sieciowego dla Instytutu „CZMP”
Numer referencyjny: ZP/68/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa zasobu sieciowego dla Instytutu „CZMP”

II.5) Główny kod CPV: 32420000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie Oświadczenia Wykonawcy. 2. 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1, nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu została złożona jedna oferta. 2.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, w szczególności po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Aukcyjnej pod adresem https://iczmp.ezamawiajacy.pl.
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie „Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia”
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Wykonawca w toku aukcji będzie miał dostęp do aktualnych informacji dotyczących: - rankingu ofert - gdzie widoczne są aktualne oferty poszczególnych wykonawców; - historii ofert - gdzie wskazywane są wszystkie wydarzenia mające miejsce w aukcji. Po zamknięciu aukcji w zakładce Podsumowanie system wskaże dane dot. zwycięzcy, a informacje o aukcji zostaną ujawnione wszystkim użytkownikom.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 1. Termin otwarcia i zamknięcia aukcji zostanie podany w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. 2. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy składają oferty elektroniczne, pozostając w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną internetową https://iczmp.ezamawiajacy.pl. 3. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia aukcji do jej zamknięcia. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut zostanie złożone postąpienie, aukcja każdorazowo ulegnie przedłużeniu o 5 minut według następującej reguły – do czasu w którym nastąpiło postąpienie dolicza się 5 minut + sekundy brakujące do pełnej minuty, w której złożono postąpienie i w ten sposób zostaje wyznaczony czas zakończenia aukcji, obowiązujący do momentu ewentualnego złożenia kolejnego postąpienia. Przedłużenie aukcji następować będzie do momentu braku składania kolejnych postąpień i zakończy się po upływie 5 minut bezczynności. 4. Sposób składania ofert w toku aukcji elektronicznej oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostały opisane w Podręczniku Oferenta – Aukcja elektroniczna z zastosowaniem podpisu elektronicznego dostępnego na Platformie Aukcyjnej.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 200,00 zł. brutto. Sposób składania ofert w toku aukcji elektronicznej: 1. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy składają oferty elektroniczne, pozostając w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną internetową https://iczmp.ezamawiajacy.pl. 2. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia aukcji do jej zamknięcia. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut zostanie złożone postąpienie, aukcja każdorazowo ulegnie przedłużeniu o 5 minut według następującej reguły – do czasu w którym nastąpiło postąpienie dolicza się 5 minut + sekundy brakujące do pełnej minuty, w której złożono postąpienie i w ten sposób zostaje wyznaczony czas zakończenia aukcji, obowiązujący do momentu ewentualnego złożenia kolejnego postąpienia. Przedłużenie aukcji następować będzie do momentu braku składania kolejnych postąpień i zakończy się po upływie 5 minut bezczynności. 3. Sposób składania ofert w toku aukcji elektronicznej oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostały opisane w Podręczniku Oferenta – Aukcja elektroniczna z zastosowaniem podpisu elektronicznego dostępnego na Platformie Aukcyjnej.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędne do przeprowadzenia aukcji elektronicznej: 1. Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10. 2. W przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows 8 przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0 lub nowsza z możliwością obsługi Active X. Dla komputerów zaopatrzonych w system XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. Dla komputerów z systemem Windows 10 przeglądarka Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. 3. Podłączenie do Internetu min. 512 Kb/s (zalecane łącze szerokopasmowe).
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 1. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną do Wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty – Załączniku nr 1 do SIWZ. W zaproszeniu Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 91b ust. 2 ustawy Pzp. 2. W Formularzu Oferty – Załączniku nr 1 do SIWZ należy wskazać osobę posiadającą konto na Platformie Zakupowej Zamawiającego, uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej tj. osobę podpisującą dokument składany w toku aukcji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej muszą być opatrzone takim podpisem pod rygorem nieważności. 3. Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji zostaną zarejestrowani na Platformie Aukcyjnej przez Zamawiającego. Podczas rejestracji wysyłany jest e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę w ofercie z loginem i jednorazowym hasłem do systemu. Wykonawcy logują się na Platformie samodzielnie. Przy pierwszej próbie zalogowania do systemu Wykonawca zostanie poproszony o zmianę hasła tymczasowego na hasło docelowe.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 1h + ewentualne dogrywki

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Tak
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Aukcja zostanie zamknięta zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia aukcji do jej zamknięcia. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut zostanie złożone postąpienie, aukcja każdorazowo ulegnie przedłużeniu o 5 minut według następującej reguły – do czasu w którym nastąpiło postąpienie dolicza się 5 minut + sekundy brakujące do pełnej minuty, w której złożono postąpienie i w ten sposób zostaje wyznaczony czas zakończenia aukcji, obwiązujący do momentu ewentualnego złożenia kolejnego postąpienia. Przedłużenie aukcji następować będzie do momentu braku składania kolejnych postąpień i zakończy się po upływie 5 minut bezczynności.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena90,00
Okres gwarancji10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1. zmiany producenta lub modelu urządzenia przy zachowaniu jego parametrów; 2. przedmiotowym / produkt zamienny jeśli wystąpi trwały brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, po cenie zaoferowanej w ofercie bądź niższej; 3. zmiany w związku z przedłużeniem okresu gwarancji; 4. zmiany terminu lub sposobu realizacji zamówienia; 5. zmiany organizacyjnej Instytutu „CZMP” istotnej dla realizacji niniejszej umowy; 6. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; 7. zmiany adresu siedziby firmy, siedziby serwisu oraz zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy; 8. w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH