Ogłoszenie nr 544922-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy: Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie: 5.2.2 Gospodarka odpadami
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Wójt Gminy Wiśniowa Zarządzeniem Nr 58/2020 z dnia 28.05.2020 roku w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie: 5.2.2 Gospodarka odpadami, powołał Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie: 1. Jolanta Wolak Przewodniczący Komisji 2. Piotr Matusiak Z-ca Przewodniczącego 3. Tomasz Lenart Członek 4. Marek Orzechowski Sekretarz
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 35155628600000, ul. Wiśniowa  441 , 32-412  Wiśniowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2714552 w. 38, e-mail info@ug-wisniowa.pl, faks 12 271 45 50.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wisniowa.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/gwisniowa/Article/id,240680.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z póżn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441, woj. małopolskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Numer referencyjny: IDZ.271.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, obejmująca zadanie pn.: Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie: 5.2.2 Gospodarka odpadami. Niniejsze zamówienie jest podzielone na dwie części. Zakres dostawy objętej niniejszym zamówieniem obejmował będzie między innymi dostawę następującego wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiśniowej: CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA a.) Jednostka centralna komputera - Procesor CPU ośmiordzeniowy min. 4200 MHz, - Pamięć min. RAM DDR4 16 Gb, - Napęd DVD, - Płyta główna dopasowana do rodzaju procesora, - Dysk SSD min. 1TB - Obudowa PC + zasilacz dopasowany do jednostki min. 400 Wat. b.) Wyposażenie dodatkowe komputera - Mysz optyczna + klawiatura standardowa - Monitor przekątna 25”, Rozdzielczość: 2560x1440 (WQHD), Matryca: LED, IPS - Zasilacz komputerowy UPS (750VA/500W) - Urządzenie wielofunkcyjne A4 do wydruków i kserowania dokumentów Parametry urządzenia wielofunkcyjnego: - drukarka laserowa, - rodzaj: monochromatyczna, - minimalny format papieru: A4, - funkcje druku: automatyczny druk dwustronny, - rozdzielczość druku w czerni (dpi): min. 1200 x 1200, - prędkość druku w czerni: min. 40 str./min., - maksymalne obciążenie str/mies: min. 50 000, - skanowanie dwustronne automatyczne, - rozdzielczość kopiowania (dpi): min 300 x 300 - prędkość kopiowania czerń: min. 30 str./min., CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA c.) Oprogramowanie - system operacyjny do komputera o parametrach opisanych w części pierwszej, - pakiet biurowy minimum: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, - oprogramowanie do zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 3. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla oprogramowania, systemów, technologii i urządzeń, wskazanych w SIWZ oraz jej załącznikach, spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści SIWZ oraz jej załącznikach, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, systemów, technologii, oprogramowania należy je traktować wyłącznie jako propozycje. Zamawiający dopuszcza urządzenia, systemy, oprogramowania, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć oprogramowanie, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających oprogramowaniom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostawy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość dostawy, a nie wybrany fragment całości. Ciężar udowodnienia, że oprogramowanie, technologie, systemy, urządzenie są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli urządzenia, oprogramowania, technologia, systemy zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji przetargowej w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 4. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1b do niniejszej SIWZ, który będzie w swej treści zawierał podanie: nazwy zastosowanego oprogramowania, systemu, technologii, urządzenia, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu oprogramowania, systemu, technologii, urządzenia. 5. Ponadto dla oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania równoważności, m.in. za pomocą załączonych do wykazu oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych; atestów, certyfikatów, kart katalogowych producentów oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji przetargowej. 6. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danego oprogramowania, systemu, technologii, urządzenia równoważnego. W szczególności oprogramowania, systemy, technologie, urządzenia równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń poziomu funkcjonalności, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. 7. Mając na uwadze treść art. 30b ustawy pzp, Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie. 8. Jeżeli do oferty wykonawcy nie zostanie załączony wykaz proponowanych oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca odstępuje od oferowania tego rodzaju oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń. 9. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 6 do SIWZ – Projekcie Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30230000-0
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-07-20
2020-08-10

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie należy wykonać: Pierwsza część zamówienia w terminie do dnia 20 lipca 2020 roku. Druga część zamówienia w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentów musi wynikać, jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach oraz w jakim okresie, w jaki sposób te zasoby zostaną wykorzystane przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zaś w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – z treści dokumentów musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 4. 8. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A . http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 9. Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 3, na podstawie których wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wykaz materiałów i/lub urządzeń równoważnych, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do SIWZ (jeżeli Wykonawca oferuje takie urządzenia/materiały), 3) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 4) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 1) określenie celu gospodarczego; 2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia; 3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi; 4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
1) Najniższa Cena 60,00
2) Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZMIANA UMOWY 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie istotnych zmian w stosunku do treści oferty za zgodą Zamawiającego. 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 4. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć: a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu dostawy, b) zmiany kolejności i terminów wykonywania dostaw, w tym także terminu końcowego, c) zwiększenia zakresu dostaw, d) rezygnacji z wykonania części dostaw, e) przerw w realizacji zadania, wynikłych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. ekstremalne warunki atmosferyczne, wystąpienie osuwisk, czy klęsk żywiołowych), uniemożliwiających wykonywanie dostaw objętych niniejszym zamówieniem. Ilość dni przedłużonego terminu realizacji nie może być większa od sumy dni zgłoszonych przerw, f) zmiany warunków płatności, g) zmian w zakresie podwykonawców z zastosowaniem procedury, o której mowa w § 8 ust. 3 i następne umowy, h) zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: - stawki podatku od towarów i usług, 6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 5, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) zmiana zasad finansowania zadania wynikająca ze zmian w planie finansowym bądź budżecie Zamawiającego lub też uzgodnienia z instytucją finansującą zadanie, b) obniżenie kosztu wykonania dostaw lub kosztu eksploatacji (użytkowania) urządzeń, oprogramowani, c) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych dostaw, d) zmiana obowiązujących przepisów, e) podniesienie wydajności urządzeń, oprogramowań, f) pojawienie się na rynku urządzeń, oprogramowań nowszej generacji, bądź powstanie nowszej technologii wykonania urządzeń lub oprogramowań, g) ograniczenie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, h) zaistnienie konieczności wykonania dostaw dodatkowych bądź zaniechania wykonania części przedmiotu umowy, i) usprawnienia w trakcie użytkowania urządzeń lub oprogramowań, j) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia dostaw lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego. k) stwierdzenie nieuwzględnionych w umowie wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, l) wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie dostaw. m) wystąpienie awarii nie wynikającej z działania lub zaniechania Wykonawcy, n) konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych. o) siła wyższa. 8. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 9. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 10. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 5 lit. a) – e), g) - k), wymaga podpisania aneksu do umowy. 11. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 10.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA a.) Jednostka centralna komputera - Procesor CPU ośmiordzeniowy min. 4200 MHz, - Pamięć min. RAM DDR4 16 Gb, - Napęd DVD, - Płyta główna dopasowana do rodzaju procesora, - Dysk SSD min. 1TB - Obudowa PC + zasilacz dopasowany do jednostki min. 400 Wat. b.) Wyposażenie dodatkowe komputera - Mysz optyczna + klawiatura standardowa - Monitor przekątna 25”, Rozdzielczość: 2560x1440 (WQHD), Matryca: LED, IPS - Zasilacz komputerowy UPS (750VA/500W) - Urządzenie wielofunkcyjne A4 do wydruków i kserowania dokumentów Parametry urządzenia wielofunkcyjnego: - drukarka laserowa, - rodzaj: monochromatyczna, - minimalny format papieru: A4, - funkcje druku: automatyczny druk dwustronny, - rozdzielczość druku w czerni (dpi): min. 1200 x 1200, - prędkość druku w czerni: min. 40 str./min., - maksymalne obciążenie str/mies: min. 50 000, - skanowanie dwustronne automatyczne, - rozdzielczość kopiowania (dpi): min 300 x 300 - prędkość kopiowania czerń: min. 30 str./min.,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, obejmująca zadanie pn.: Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie: 5.2.2 Gospodarka odpadami. Niniejsze zamówienie jest podzielone na dwie części. Zakres dostawy objętej niniejszym zamówieniem obejmował będzie między innymi dostawę następującego wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiśniowej: CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA a.) Jednostka centralna komputera - Procesor CPU ośmiordzeniowy min. 4200 MHz, - Pamięć min. RAM DDR4 16 Gb, - Napęd DVD, - Płyta główna dopasowana do rodzaju procesora, - Dysk SSD min. 1TB - Obudowa PC + zasilacz dopasowany do jednostki min. 400 Wat. b.) Wyposażenie dodatkowe komputera - Mysz optyczna + klawiatura standardowa - Monitor przekątna 25”, Rozdzielczość: 2560x1440 (WQHD), Matryca: LED, IPS - Zasilacz komputerowy UPS (750VA/500W) - Urządzenie wielofunkcyjne A4 do wydruków i kserowania dokumentów Parametry urządzenia wielofunkcyjnego: - drukarka laserowa, - rodzaj: monochromatyczna, - minimalny format papieru: A4, - funkcje druku: automatyczny druk dwustronny, - rozdzielczość druku w czerni (dpi): min. 1200 x 1200, - prędkość druku w czerni: min. 40 str./min., - maksymalne obciążenie str/mies: min. 50 000, - skanowanie dwustronne automatyczne, - rozdzielczość kopiowania (dpi): min 300 x 300 - prędkość kopiowania czerń: min. 30 str./min., 2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 3. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla oprogramowania, systemów, technologii i urządzeń, wskazanych w SIWZ oraz jej załącznikach, spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści SIWZ oraz jej załącznikach, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, systemów, technologii, oprogramowania należy je traktować wyłącznie jako propozycje. Zamawiający dopuszcza urządzenia, systemy, oprogramowania, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć oprogramowanie, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających oprogramowaniom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostawy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość dostawy, a nie wybrany fragment całości. Ciężar udowodnienia, że oprogramowanie, technologie, systemy, urządzenie są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli urządzenia, oprogramowania, technologia, systemy zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji przetargowej w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 4. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1b do niniejszej SIWZ, który będzie w swej treści zawierał podanie: nazwy zastosowanego oprogramowania, systemu, technologii, urządzenia, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu oprogramowania, systemu, technologii, urządzenia. 5. Ponadto dla oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania równoważności, m.in. za pomocą załączonych do wykazu oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych; atestów, certyfikatów, kart katalogowych producentów oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji przetargowej. 6. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danego oprogramowania, systemu, technologii, urządzenia równoważnego. W szczególności oprogramowania, systemy, technologie, urządzenia równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń poziomu funkcjonalności, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. 7. Mając na uwadze treść art. 30b ustawy pzp, Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie. 8. Jeżeli do oferty wykonawcy nie zostanie załączony wykaz proponowanych oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca odstępuje od oferowania tego rodzaju oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń. 9. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 6 do SIWZ – Projekcie Umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30230000-0, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
1) Najniższa Cena 60,00
2) Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA a.) Oprogramowanie - system operacyjny do komputera o parametrach opisanych w części pierwszej, - pakiet biurowy minimum: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, - oprogramowanie do zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, obejmująca zadanie pn.: Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie: 5.2.2 Gospodarka odpadami. Niniejsze zamówienie jest podzielone na dwie części. Zakres dostawy objętej niniejszym zamówieniem obejmował będzie między innymi dostawę następującego wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiśniowej: CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA c.) Oprogramowanie - system operacyjny do komputera o parametrach opisanych w części pierwszej, - pakiet biurowy minimum: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, - oprogramowanie do zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 3. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla oprogramowania, systemów, technologii i urządzeń, wskazanych w SIWZ oraz jej załącznikach, spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści SIWZ oraz jej załącznikach, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, systemów, technologii, oprogramowania należy je traktować wyłącznie jako propozycje. Zamawiający dopuszcza urządzenia, systemy, oprogramowania, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć oprogramowanie, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających oprogramowaniom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostawy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość dostawy, a nie wybrany fragment całości. Ciężar udowodnienia, że oprogramowanie, technologie, systemy, urządzenie są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli urządzenia, oprogramowania, technologia, systemy zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji przetargowej w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 4. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1b do niniejszej SIWZ, który będzie w swej treści zawierał podanie: nazwy zastosowanego oprogramowania, systemu, technologii, urządzenia, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu oprogramowania, systemu, technologii, urządzenia. 5. Ponadto dla oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania równoważności, m.in. za pomocą załączonych do wykazu oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych; atestów, certyfikatów, kart katalogowych producentów oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji przetargowej. 6. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danego oprogramowania, systemu, technologii, urządzenia równoważnego. W szczególności oprogramowania, systemy, technologie, urządzenia równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń poziomu funkcjonalności, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. 7. Mając na uwadze treść art. 30b ustawy pzp, Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie. 8. Jeżeli do oferty wykonawcy nie zostanie załączony wykaz proponowanych oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń równoważnych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca odstępuje od oferowania tego rodzaju oprogramowań, systemów, technologii, urządzeń. 9. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 6 do SIWZ – Projekcie Umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
1) Najniższa Cena 60,00
2) Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: