Ogłoszenie nr 510092833-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – 2 części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521947-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540048556-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska   80/82, 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 (81) 5310300, e-mail lublin@wody.gov.pl, faks +48 (81)5310301.
Adres strony internetowej (url): www.wodypolskie.bip.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Osoba Prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – 2 części.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
LU.ROZ.2810.9.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Zamówienie składa się z następujących części: 1) Część 1 zamówienia: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby siedzib: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie , 2 Zarządów Zlewni, 17 Nadzorów Wodnych, Obiektu Hydrotechnicznego w Nieliszu oraz obiektu Borowe.Wykaz lokalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych podano w opisie przedmiotu zamówienia 2) Część 2 zamówienia: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby siedziby Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby siedzib: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie , 2 Zarządów Zlewni, 17 Nadzorów Wodnych, Obiektu Hydrotechnicznego w Nieliszu oraz obiektu Borowe.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12297.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Flexcom Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@flexcom.warszawa.pl
Adres pocztowy: ul.Domaniewska 47/10
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15125.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15125.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15475.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby siedziby Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części 2 zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1, pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty Do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert tj.: 06.04.2020 r. do godz.: 9:00 w zakresie części 2 zamówienia nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.