Ogłoszenie nr 510092441-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej GSM dla potrzeb jednostek Policji województwa świętokrzyskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529284-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540064220-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 29072786900000, ul. Seminaryjska  2, 25-372  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3492930, e-mail ewelina.wasowicz@ki.policja.gov.pl, faks 041 3492935.
Adres strony internetowej (url): http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej GSM dla potrzeb jednostek Policji województwa świętokrzyskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
033/PN/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego. Świadczona usługa telekomunikacyjna musi zapewnić co najmniej łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie obecnie użytkowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM. Wykonawca zagwarantuje świadczenie dla potrzeb Zamawiającego usług aktualnie dostępnych w ofercie oraz tych, które wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64212000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35173.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Kod pocztowy: 02-674
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39224.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39224.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159053.76
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.