Ogłoszenie nr 510092160-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.
Uniwersytet Rzeszowski: Sprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia” POWR.03.05.00-00-Z050/17
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531998-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Rzeszowski, Krajowy numer identyfikacyjny 69156004000000, ul. ul. Rejtana  , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 721 018, e-mail org@univ.rzeszow.pl, faks 178 721 262.
Adres strony internetowej (url): www.ur.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/UR/66/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamówienie nie zostało podzielone na części (zadania): W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) instalacji, uruchomienia i wykonanie testów poprawnego działania oprogramowania wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób co najmniej w zakresie korzystania z programu, b) dostawy oprogramowania komputerowego zakupionego w oficjalnym kanale sprzedaży, co oznacza zapewnienie stosownego pakietu usług gwarancyjnych, wsparcia techniczno serwisowego kierowanego do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, c) udzielenia Zamawiającemu bezterminowej licencji niewyłącznej i niezbywalnej na oprogramowanie, d) zapewnienia wsparcia technicznego przez okres 4 lat licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru (bez zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia. Wsparcie ma na celu zapewnienie bezbłędnego działania oprogramowania oraz naprawę ewentualnych usterek pojawiających się po dniu odbioru zamówienia. Wsparcie powinno być świadczone w dni robocze (od poniedziałku do piątku); w godzinach 8:00-16:00; w zależności od specyfiki usterki zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego. e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27100.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: S SOFT Biuro Usług Informatycznych Halina Słomka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Picassa 11/9
Kod pocztowy: 03-126
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33333.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33333.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33333.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.