Ogłoszenie nr 544138-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem i sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza oraz Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza oraz Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 34534810000000, ul. ul. 3 Maja  16 , 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 777 800, e-mail mopr@zabrze.pol.pl, faks 322 777 802.
Adres strony internetowej (URL): www.mopr.zabrze.pl,www.mopr.zabrze.magistrat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mopr.zabrze.pl,www.mopr.zabrze.magistrat.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mopr.zabrze.pl,www.mopr.zabrze.magistrat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta,kurier,osobiście lub przez pełnomocnika
Adres:
ul. 3 - go Maja 16; 41-800 Zabrze, Kancelaria Parter pokój 014

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem i sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza oraz Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
Numer referencyjny: ADM.260.15.2020.KJK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem i sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza oraz Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka Częśc 1 dostawa laptopoów - 9 szt wraz z torbami i myszkami oraz oprogramowaniem Część 2 Dostawa sprzętu biurowego tj, 2 szt urządzeń wielofunkcyjnych, skanera, drukarki

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30213000-5
30214000-2
48620000-0
30237000-9
48000000-8
38520000-6
30215110-0
30232110-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
14

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji umowy obejmuje okres od daty zawarcia umowy do czasu dostawy potwierdzonej protokołem odbioru. Przy czym termin nie może przekroczyć 14 dni od daty zawarcia umowy. W uzasadnionych sytuacjach, wykonawca po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego może wydłużyć termin realizacji zamówienia o czas niezbędny do jego prawidłowego wykonania jednak nie dłuższy niż o dodatkowe 7 dni. Wprowadzenie dodatkowego czasu na realizację zamówienia wymaga aneksu do umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.: A. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; B. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej -
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie: a) przedstawionego przez wykonawcę wykazu minimum 2 wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o minimalnej wartości 10 000 zł brutto każda(załącznik nr 5) dla zadania 1 i 2000 zł brutto każda dla zadania 2(załącznik nr 5a) Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzający, że dostawa lub usługa ta została wykonana należycie np. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA – NALEŻY WYKAZAĆ MINIMUM 2 DOSTAWY O PODANEJ WARTOŚCI KAŻDA. Pod pojęciem dostaw o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej Zamawiający rozumie dostawy zrealizowane na podstawie odrębnych umów, które obejmowały dostawę sprzętu komputerowego dla zadania 1 i dostawę sprzętu biurowego dla zadania 2. Zamawiający dopuszcza możliwość oceny spełnienia powyższego warunku dla części 2 jeżeli wykonawca zrealizował dostawy sprzętu komputerowego .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 2. Wykaz parametrów oraz charakterystyki podzespołów zaproponowanego sprzętu oraz oprogramowania zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załączniki 1), poprzez podanie producenta i modelu. W przypadku oferowania produktów równoważnych tj. innych niż te zaproponowane przez Zamawiającego: dokumentację w języku polskim w postaci kart katalogowych lub innych dokumentów producenta, potwierdzających pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych i fizycznych oraz warunków gwarancji równoważnego przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego. W załączniku 1 do formularza cenowego. Wykonawca musi podać producenta i model. 3. Wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html potwierdzający osiągnięcie przez procesor wymaganej liczby punktów. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów – załącznik nr 2 i załącznik nr 3. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podwykonawców – załącznik nr 2. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy składają dokument potwierdzający ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Dodatkowo każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Wstępne Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2. Przedstawiony przez wykonawcę wykaz minimum 2 wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o minimalnej wartości 10 000 zł brutto każda(załącznik nr 5) dla zadania 1 i 2000 zł brutto każda dla zadania 2(załącznik nr 5a) Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzający, że dostawa lub usługa ta została wykonana należycie np. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA – NALEŻY WYKAZAĆ MINIMUM 2 DOSTAWY O PODANEJ WARTOŚCI KAŻDA. Pod pojęciem dostaw o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej Zamawiający rozumie dostawy zrealizowane na podstawie odrębnych umów, które obejmowały dostawę sprzętu komputerowego dla zadania 1 i dostawę sprzętu biurowego dla zadania 2. Zamawiający dopuszcza możliwość oceny spełnienia powyższego warunku dla części 2 jeżeli wykonawca zrealizował dostawy sprzętu komputerowego . 3. Wykaz parametrów oraz charakterystyki podzespołów zaproponowanego sprzętu oraz oprogramowania zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załączniki 1), poprzez podanie producenta i modelu. W przypadku oferowania produktów równoważnych tj. innych niż te zaproponowane przez Zamawiającego: dokumentację w języku polskim w postaci kart katalogowych lub innych dokumentów producenta, potwierdzających pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych i fizycznych oraz warunków gwarancji równoważnego przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego. W załączniku 1 do formularza cenowego. Wykonawca musi podać producenta i model. 4. Wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html potwierdzający osiągnięcie przez procesor wymaganej liczby punktów. 5. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a. Jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. W jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c. Jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d. Czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy składają dokument potwierdzający ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Dodatkowo każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Wstępne Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykazu minimum 2 wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o minimalnej wartości 10 000 zł brutto każda(załącznik nr 5) dla zadania 1 i 2000 zł brutto każda dla zadania 2(załącznik nr 5a) Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzający, że dostawa lub usługa ta została wykonana należycie np. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA – NALEŻY WYKAZAĆ MINIMUM 2 DOSTAWY O PODANEJ WARTOŚCI KAŻDA. Pod pojęciem dostaw o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej Zamawiający rozumie dostawy zrealizowane na podstawie odrębnych umów, które obejmowały dostawę sprzętu komputerowego dla zadania 1 i dostawę sprzętu biurowego dla zadania 2. Zamawiający dopuszcza możliwość oceny spełnienia powyższego warunku dla części 2 jeżeli wykonawca zrealizował dostawy sprzętu komputerowego .
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty dla części 1 i 2 Pełnomocnictwo Oświadczenie w sprawie RODO 12. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a. Jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. W jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c. Jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d. Czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokument należy złożyć w oryginale. 13.Wykonawcy, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawiają w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. z sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DZ. U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 dla części 1 i 6a dla części 2 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie za zgodą stron w formie aneksu dotyczących: a) zmiany osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy b) zmiany sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy c) zmiany adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych d) zmiany miejsca realizacji zamówienia - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego e) zmiana terminu realizacji zamówienia - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego f) zmiany lub wycofanie podwykonawcy - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego, g) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wartości zamówienia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT, h) wystąpienie „ siły wyższej „ oznaczające wszelkie nadzwyczajne okoliczności, o charakterze zewnętrznym, powstałe po zawarciu umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak : katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, wybuchy, epidemie, działania wojenne, akty władzy państwowej, które w całości lub w części uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy jej zaakceptowanym brzmieniu, Przesunięcie terminu następuje o liczbę dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło. i) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia, jednakże poprawa ta nie może powodować zmiany w wynagrodzeniu. j) istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć przedmiotu umowy, tylko w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego sprzętu(urządzenia, elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż producent zaprzestał produkcji oferowanego sprzętu( urządzenia, elementu) i zaoferować w zamian sprzętu w cenie nie wyższej niż podanej w ofercie, o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilny ze sprzętem( urządzeniem, elementem) Zamawiającego w zakresie wskazanym w SIWZ oraz przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie, Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie za zgodą stron w formie aneksu dotyczących: a) zmiany osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy b) zmiany sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy c) zmiany adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych d) zmiany miejsca realizacji zamówienia - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego e) zmiana terminu realizacji zamówienia - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego f) zmiany lub wycofanie podwykonawcy - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego, g) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wartości zamówienia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT, h) wystąpienie „ siły wyższej „ oznaczające wszelkie nadzwyczajne okoliczności, o charakterze zewnętrznym, powstałe po zawarciu umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak : katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, wybuchy, epidemie, działania wojenne, akty władzy państwowej, które w całości lub w części uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy jej zaakceptowanym brzmieniu, Przesunięcie terminu następuje o liczbę dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło. i) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia, jednakże poprawa ta nie może powodować zmiany w wynagrodzeniu. j) istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć przedmiotu umowy, tylko w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego sprzętu(urządzenia, elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż producent zaprzestał produkcji oferowanego sprzętu( urządzenia, elementu) i zaoferować w zamian sprzętu w cenie nie wyższej niż podanej w ofercie, o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilny ze sprzętem( urządzeniem, elementem) Zamawiającego w zakresie wskazanym w SIWZ oraz przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie, Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 3. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128)
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-04, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski lub tłumaczenie na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Usług Wspólnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza oraz Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka. Dostawa obejmuje 9 szt laptopów wraz z oprogramowaniem, torbami i myszkami w tym : 1. skanera na potrzeby Programu Aktywności Lokalnej – Zandka 2. Drukarki na potrzeby Programu Aktywności Lokalnej – Zandka 3. Urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby programu Aktywności Lokalnej - Zandka 4. Urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30213000-5, 48620000-0, 48000000-8, 30237000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza oraz Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza oraz Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka 1. skanera na potrzeby Programu Aktywności Lokalnej – Zandka 2. Drukarki na potrzeby Programu Aktywności Lokalnej – Zandka 3. Urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby programu Aktywności Lokalnej - Zandka 4. Urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30000000-9, 38520000-6, 30215110-0, 30232110-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: