Ogłoszenie nr 540078-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie: Dostawa sprzętu komputerowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Doposażenie ZZOZ w Cieszynie w sprzęt medyczny i komputerowy, środki ochrony osobistej, testy i materiały do diagnostyki niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, krajowy numer identyfikacyjny 00031334800000, ul. Bielska  4 , 43-400  Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 854 92 00, e-mail zampubl@szpitalslaski.pl, faks 33 852 12 24.
Adres strony internetowej (URL): http://www.szpitalslaski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.szpitalslaski.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer referencyjny: ZP 688/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczych, komputerów przenośnych, routerów i switchów do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Krótki opis poszczególnych części - Zadań zawarto w "ZAŁĄCZNIKU I - INFORMACJACH DOTYCZĄCYCH OFERT CZĘŚCIOWYCH" 2. Zamówienie podzielone jest na 4 części - zadania, z których każde stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: • Zadanie nr 1 – Dostawa stacji roboczych z monitorami • Zadanie nr 2 – Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) • Zadanie nr 3 – Dostawa punktów dostępowych (routerów) • Zadanie nr 4 – Dostawa przełączników sieciowych (switchy)

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30214000-2
30213100-6
30231300-0
32420000-3
32413100-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia ukazania się informacji z sesji otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego http://www.szpitalslaski.pl/index.php/2015-03-11-15-18-18/zamowienia-publiczne. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, i oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, złoży aktualne na dzień złożenia, następujące oświadczenia i dokumenty: a) deklaracje CE dla oferowanego sprzętu; b) opisy oferowanego sprzętu (np. foldery, karty katalogowe), c) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania SIWZ oraz jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie a)-c), Wykonawcy składają łącznie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się m.in.: 1. Wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony formularz parametrów technicznych w zakresie Zadań nr 1-4 stanowiący załącznik nr 2_1 – 2_4 do SIWZ – dołączyć wyłącznie te Formularze parametrów technicznych w zakresie zadania/-ń, na które składana jest oferta. 3. Dokument, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczenia woli (np. KRS, CEiDG), 4. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w następujących wysokościach: Zadanie nr 1 – 1 400,00 zł, słownie: jeden tysiąc czterysta 00/100 złotych; Zadanie nr 2 – 400,00 zł, słownie: czterysta 00/100 złotych, Zadanie nr 3 – 230,00 zł, słownie: dwieście trzydzieści 00/100 złotych, Zadanie nr 4 – 130,00 zł, słownie: sto trzydzieści 00/100 złotych, należy wnieść w terminie wyznaczonym do składania ofert, w jednej lub w kilku z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 tekst jednolity). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego w banku: ING Bank Śląski S.A., nr konta 16 1050 1070 1000 0090 3070 9233. W tytule przelewu należy wpisać – Wadium – ZP 688/20. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na wskazanym rachunku. Wadium w formie innej niż w pieniądzu, powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. w oryginale dokumentu wadialnego, przy czym dokument wystawiony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia, należy złożyć jako załącznik w sposób określony w pkt VI.8. SIWZ – z dopiskiem „Wadium – ZP 688/20” lub wraz z ofertą, a dokument wystawiony w formie pisemnej, należy zdeponować w kopercie opisanej „Wadium – ZP 688/20”, w Pokoju nr 9 w Budynku H -Administracja/Dyrekcja. 2. W przypadku wadium wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja muszą wskazywać dane Gwaranta/Poręczyciela oraz Zamawiającego jako beneficjenta, być wykonalne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mieć charakter nieodwoływalny oraz terminowy t.j. minimum na okres związania ofertą. Ponadto powinny zawierać zobowiązanie Gwaranta/ Poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego sumy gwarancyjnej odpowiadającej kwocie wadium na żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż osoba, za którą Gwarant/Poręczyciel udzielił gwarancji/poręczenia nie wywiązała się z zobowiązań wynikających z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), oraz w przypadku gdy wadium zostanie wniesione w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja muszą wskazywać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów) lub z treści poręczenia lub gwarancji musi wynikać, że obejmują one wszystkich członków konsorcjum.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Oferowany okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku: a) zmian w nazwach, zmian związanych z przekształceniem podmiotowym stron, b) konieczności zmian umowy na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy, c) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu i mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W takim przypadku zmianie może ulec termin realizacji umowy poprzez jego wydłużenie o okres występowania siły wyższej, d) konieczności wprowadzenia zapisów do umowy, które zostaną narzucone warunkami umowy o dofinansowanie lub jej zmianami, e) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę. 2.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 – Dostawa stacji roboczych z monitorami
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczych z monitorami w ilości 45 szt., zwanych dalej "sprzętem". 2. Wymagania ogólne, które oferowany sprzęt musi spełniać: a) musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020, b) musi posiadać deklaracje zgodności CE dla wszystkich swoich elementów, c) musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych lub równoważną. 3. Szczegółowe wymagania oraz parametry techniczne, które oferowany sprzęt musi spełniać, zawarto w Formularzu parametrów technicznych stanowiącym - Załącznik nr 2_1 do SIWZ. 4. W ramach realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do: a) dostarczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespołu Magazynów ZZOZ w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 fabrycznie nowego sprzętu. Zaoferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz być oznakowany znakiem CE, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, b) instalacji oprogramowania (jeżeli dotyczy), c) dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim, przynajmniej w formie elektronicznej, d) udzielenia okresu gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z zaoferowanym w ofercie okresem gwarancji wynoszącym minimum 36 miesięcy, licząc od dnia przekazania sprzętu do eksploatacji. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca gwarantuje nieodpłatną obsługę serwisową, polegającą na naprawie sprzętu poprzez przywrócenie jego pełnej sprawności. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu do 24 godzin w dni robocze. Usunięcie zgłoszonej awarii w terminie do 5 dni, licząc od momentu podjęcia naprawy (reakcji serwisu). Każdorazowa interwencja serwisu musi być zakończona spisaniem stosownego protokołu, e) dostarczenia dokumentów określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – kart gwarancyjnych sprzętu, f) przekazania sprzętu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30214000-2, 30231300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Oferowany okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 – Dostawa komputerów przenośnych (laptopów)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych w ilości 5 szt. zwanych dalej "sprzętem". 2. Wymagania ogólne, które oferowany sprzęt musi spełniać: a) musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020, b) musi posiadać deklaracje zgodności CE dla wszystkich swoich elementów, c) musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych lub równoważną. 3. Szczegółowe wymagania oraz parametry techniczne, które oferowany sprzęt musi spełniać, zawarto w Formularzu parametrów technicznych stanowiącym - Załącznik nr 2_2 do SIWZ. 4. W ramach realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do: a) dostarczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespołu Magazynów ZZOZ w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 fabrycznie nowego sprzętu. Zaoferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz być oznakowany znakiem CE, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, b) instalacji oprogramowania (jeżeli dotyczy), c) dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim, przynajmniej w formie elektronicznej, d) udzielenia okresu gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z zaoferowanym w ofercie okresem gwarancji wynoszącym minimum 36 miesięcy, licząc od dnia przekazania sprzętu do eksploatacji. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca gwarantuje nieodpłatną obsługę serwisową, polegającą na naprawie sprzętu poprzez przywrócenie jego pełnej sprawności. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu do 24 godzin w dni robocze. Usunięcie zgłoszonej awarii w terminie do 5 dni, licząc od momentu podjęcia naprawy (reakcji serwisu). Każdorazowa interwencja serwisu musi być zakończona spisaniem stosownego protokołu, e) dostarczenia dokumentów określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – kart gwarancyjnych sprzętu, f) przekazania sprzętu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Oferowany okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3 – Dostawa punktów dostępowych (routerów)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa punktów dostępowych w ilości 80 szt. zwanych dalej "sprzętem". 2. Wymagania ogólne, które oferowany sprzęt musi spełniać: a) musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020, b) musi posiadać deklaracje zgodności CE dla wszystkich swoich elementów, c) musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych lub równoważną. 3. Szczegółowe wymagania oraz parametry techniczne, które oferowany sprzęt musi spełniać, zawarto w Formularzu parametrów technicznych stanowiącym - Załącznik nr 2_3 do SIWZ. 4. W ramach realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do: a) dostarczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespołu Magazynów ZZOZ w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 fabrycznie nowego sprzętu. Zaoferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz być oznakowany znakiem CE, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, b) instalacji oprogramowania (jeżeli dotyczy), c) dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim, przynajmniej w formie elektronicznej, d) udzielenia okresu gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z zaoferowanym w ofercie okresem gwarancji wynoszącym minimum 24 miesiące, licząc od dnia przekazania sprzętu do eksploatacji. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca gwarantuje nieodpłatną obsługę serwisową, polegającą na naprawie sprzętu poprzez przywrócenie jego pełnej sprawności. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu do 24 godzin w dni robocze. Usunięcie zgłoszonej awarii w terminie do 5 dni, licząc od momentu podjęcia naprawy (reakcji serwisu). Każdorazowa interwencja serwisu musi być zakończona spisaniem stosownego protokołu, e) dostarczenia dokumentów określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – kart gwarancyjnych sprzętu, f) przekazania sprzętu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32413100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Oferowany okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zadanie nr 4 – Dostawa przełączników sieciowych (switchy)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych w ilości 4 szt., zwanych dalej "sprzętem". 2. Wymagania ogólne, które oferowany sprzęt musi spełniać: a) musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020, b) musi posiadać deklaracje zgodności CE dla wszystkich swoich elementów, c) musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych lub równoważną. 3. Szczegółowe wymagania oraz parametry techniczne, które oferowany sprzęt musi spełniać, zawarto w Formularzu parametrów technicznych stanowiącym - Załącznik nr 2_4 do SIWZ. 4. W ramach realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do: a) dostarczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespołu Magazynów ZZOZ w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 fabrycznie nowego sprzętu. Zaoferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz być oznakowany znakiem CE, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, b) instalacji oprogramowania (jeżeli dotyczy), c) dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim, przynajmniej w formie elektronicznej, d) udzielenia okresu gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z zaoferowanym w ofercie okresem gwarancji wynoszącym minimum 24 miesiące, licząc od dnia przekazania sprzętu do eksploatacji. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca gwarantuje nieodpłatną obsługę serwisową, polegającą na naprawie sprzętu poprzez przywrócenie jego pełnej sprawności. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu do 24 godzin w dni robocze. Usunięcie zgłoszonej awarii w terminie do 5 dni, licząc od momentu podjęcia naprawy (reakcji serwisu). Każdorazowa interwencja serwisu musi być zakończona spisaniem stosownego protokołu, e) dostarczenia dokumentów określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – kart gwarancyjnych sprzętu, f) przekazania sprzętu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32420000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Oferowany okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: