Ogłoszenie nr 510091551-N-2020 z dnia 27-05-2020 r.
TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA: Stworzenie i dostawa portalu internetowego oraz aplikacji mobilnej, na których będą prezentowane treści związane z realizacją projektu pn. „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza””

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne, Projekt pn.: „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza””
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530216-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, Krajowy numer identyfikacyjny 121867751, ul. Wałowa  2/12, 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 14 626 83 14, +48698633420, e-mail lottot@wp.pl, lottot@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.lot.tarnow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Organizacja pozarządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Stworzenie i dostawa portalu internetowego oraz aplikacji mobilnej, na których będą prezentowane treści związane z realizacją projektu pn. „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza””
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/2020/RPOWM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje 1) Dostawę Portalu turystycznego służącego do promowania ścieżek rowerowych oraz obiektów atrakcyjnych turystycznie zlokalizowanych w okolicach tych ścieżek. Portal powinien dać możliwość potencjalnemu użytkownikowi zaplanować pobyt na terenie subregionu tarnowskiego i przemierzanie tras rowerowych w zależności od dostępnego czasu z opcją wyboru trasy w zależności od poziomu jej trudności. Strona powinna łączyć punkty przemierzania trasy, zaznaczone miejsca do zwiedzenia, noclegowe, gastronomiczne i w zależności od dystansu generować ofertę turystyczną obejmującą zarówno trasę jak i miejsca do zobaczenia czy zatrzymania się w trakcie jej przemierzania. 2) Dostawę aplikacji mobilnej powiązanej z treściami zawartymi w portalu i ułatwiającej korzystanie z ścieżek rowerowych powstałych w ramach realizacji projektu. 3) Opracowanie kontentu dotyczącego realizowanego projektu pn. „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”” 4) Stworzenie 400 POI (punktów zainteresowania) – z krótkim ich opisem, lokalizacją, digitalizacją i treściami multimedialnymi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48810000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 93540
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  15
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  15
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pro Multimedia Patryk Filipek
Email wykonawcy: biuro@pro-multimedia.com.pl
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2/18
Kod pocztowy: 41-250
Miejscowość: Czeladź
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93540
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16990
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 575787.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.