Ogłoszenie nr 543616-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Filia w Białej Podlaskiej: Przebudowa sieci teleinformatycznej oraz rozbudowa sieci światłowodowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. ,,Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej" (umowa z dnia 18.07.2018 r. nr. RPLU.02.01.00-06-0025/16-00)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Filia w Białej Podlaskiej, krajowy numer identyfikacyjny 32783000025000, ul. ul. Akademicka  2 , 21-500  Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 428 712, e-mail zamowienia@awf-bp.edu.pl, faks 833 428 712.
Adres strony internetowej (URL): https://www.awf-bp.edu.pl/zamowienia-30tys-plus
Adres profilu nabywcy: www.awf-bp.edu.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.awf-bp.edu.pl/zamowienia-30tys-plus

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.awf-bp.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, pok. 128 (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci teleinformatycznej oraz rozbudowa sieci światłowodowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Numer referencyjny: SZP – 371/270/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci teleinformatycznej oraz rozbudowa sieci światłowodowej w formie zaprojektuj i wybuduj w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Główny przedmiot: 45231600-1 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych), Dodatkowe przedmioty: 45300000-0 – (Roboty instalacyjne w budynkach); 45311100-1 – (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego), 45311200-2 – (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych), 32428000-9 – (Modernizacja sieci), 32571000-6 – (Infrastruktura komunikacyjna), 32562000-0 – (Kable światłowodowe), 32421000-0 – (Okablowanie sieciowe), 72700000-7– (Usługi w zakresie sieci komputerowej), 3. Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. ,,Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej" (umowa z dnia 18.07.2018 r. nr. RPLU.02.01.00-06-0025/16-00). 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną liczbę części. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. 5. Zamówienie podzielono na dwie części: 1) Część 1 - Rozbudowa okablowania strukturalnego w formie zaprojektuj i wybuduj w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej; 2) Część 2 - Rozbudowa sieci światłowodowej w formie zaprojektuj i wybuduj w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. 6. Część 1 – Rozbudowa okablowania strukturalnego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w formie zaprojektuj i wybuduj w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej: PFU), kompletnego projektu budowlano-wykonawczego okablowania strukturalnego wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i przekazanie go Zamawiającemu, dokonanie zgłoszeń oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń lub pozwoleń na budowę jeżeli są wymagane, 2) wykonanie (budowa) okablowania strukturalnego, 7. Część 2 - Rozbudowa sieci światłowodowej w formie zaprojektuj i wybuduj w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej: PFU), kompletnego projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci światłowodowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i przekazanie go Zamawiającemu, dokonanie zgłoszeń oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń lub pozwoleń na budowę jeżeli są wymagane, 2) wykonanie (budowa) sieci światłowodowej, 8. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy: a) przebudowy sieci teleinformatycznej (część 1), b) rozbudowy sieci światłowodowej (część 2), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ - przedmiar robót stanowiący część dokumentacji ma charakter wyłącznie pomocniczy (poglądowy) dla oszacowania kosztów realizacji zamówienia, (przewidziano ryczałtową formę wynagrodzenie), 2) wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ (obie części).

II.5) Główny kod CPV: 45231600-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45311100-1
45311200-2
32428000-9
32571000-6
32562000-0
32421000-0
72700000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji całego przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 września 2020 r. przy czym realizacja poszczególnych zadań składających się na przedmiot zamówienia, musi nastąpić w następujących terminach: 1) sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego sieci (wraz z uzyskaniem koniecznych opinii i uzgodnień), przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu (wraz z dokumentacją projektową) pozwolenia na budowę / lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu na realizację inwestycji - do dnia 31 lipca 2020 r., 2) wykonanie robót budowlanych (budowa sieci) - do dnia 15 września 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie niniejszego warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1) dla części 1 zamówienia - 2 (dwa) zamówienia polegające na zaprojektowaniu i budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci okablowania strukturalnego (teleinformatycznego), 2) dla części 2 zamówienia - 2 (dwa) zamówienia polegające na zaprojektowaniu i budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci światłowodowej,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 2) Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy lit. a) w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.  Uwaga dot. działu C ust. 2:  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.  W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. (Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).  Uwaga:  Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 2. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP powinien złożyć wraz z w/w oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie w terminie wskazanym w ust. 1. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości odpowiednio: 1) Część 1 – 6000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy, 00/100), 1) Część 2 – 2000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące, 00/100), 2. W przypadku składania oferty na poszczególne części zamówienia, wadium powinno być wniesione na każdą część zamówienia oddzielnie. Jeżeli jest wniesione w łącznej kwocie, na kilka części zamówienia, to z treści wniesionego wadium powinno jednoznacznie wynikać, na którą część zamówienia Wykonawca wnosi wadium i w jakiej wysokości. 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem i godziną przewidzianą na składanie ofert. 4. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 poz. 299 z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie: 1) zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) zmianie ulegnie umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; b) zawieszenia robót przez Zamawiającego, c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji. 2) zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, przy czym w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego składając wniosek zawierający nazwę lub imię i nazwisko proponowanego podwykonawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres przedmiotu umowy przewidzianego do realizacji z udziałem podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca obowiązany jest dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty potwierdzające, iż proponowany podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powoływał się w ofercie na zasoby zmienianego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału lub wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej, zachodzą podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie będą miały postanowienia § 7 ust. 5-15 umowy; (Zapis ma zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie zart. 22 ust.1 ustawy PZP.) 3) zmiany materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych i wyposażenia wskazanych w projekcie, stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlanego – na materiały i wyposażenie, posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem niezwiększenia ceny; 4) zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia i terminu zakończenia robót, w przypadku wystąpienia robót, o których mowa w §10 umowy;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2a (część 1) oraz nr 2b (część 2) do SIWZ. 2) Oświadczenia wymienione w rozdz. VI dział A ust. 1; 3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów jeżeli dokumenty te sporządzone są języku obcym. 4) Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów). 2. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wskazanych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. 3. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności na kwotę minimum 100 000, 00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy, zero groszy) – kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy (polisa potwierdzająca ubezpieczenie może obejmować cały okres realizacji zamówienia lub krótszy, pod warunkiem dostarczenia jej kopii na kolejny okres ubezpieczenia w czasie, na który zostanie zawarta umowa). 4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś w 30% pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi. 5. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2; 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Panem Rafałem Nalewajko w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia Biała Podlaska jest możliwy pod adresem email: iodo@awf.edu.pl ; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Rozbudowa okablowania strukturalnego w formie zaprojektuj i wybuduj w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 – Rozbudowa okablowania strukturalnego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w formie zaprojektuj i wybuduj w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej: PFU), kompletnego projektu budowlano-wykonawczego okablowania strukturalnego wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i przekazanie go Zamawiającemu, dokonanie zgłoszeń oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń lub pozwoleń na budowę jeżeli są wymagane, 2) wykonanie (budowa) okablowania strukturalnego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231600-1, 45300000-0, 45311100-1, 45311200-2, 32428000-9, 32571000-6, 32421000-0, 72700000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga realizacji całego przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 września 2020 r. przy czym realizacja poszczególnych zadań składających się na przedmiot zamówienia, musi nastąpić w następujących terminach: 1) sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego sieci (wraz z uzyskaniem koniecznych opinii i uzgodnień), przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu (wraz z dokumentacją projektową) pozwolenia na budowę / lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu na realizację inwestycji - do dnia 31 lipca 2020 r., 2) wykonanie robót budowlanych (budowa sieci) - do dnia 15 września 2020 r.


Część nr: 2Nazwa: Rozbudowa sieci światłowodowej w formie zaprojektuj i wybuduj w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 - Rozbudowa sieci światłowodowej w formie zaprojektuj i wybuduj w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej: PFU), kompletnego projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci światłowodowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i przekazanie go Zamawiającemu, dokonanie zgłoszeń oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń lub pozwoleń na budowę jeżeli są wymagane, 2) wykonanie (budowa) sieci światłowodowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231600-1, 45300000-0, 45311100-1, 45311200-2, 32428000-9, 32571000-6, 32562000-0, 32421000-0, 72700000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga realizacji całego przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 września 2020 r. przy czym realizacja poszczególnych zadań składających się na przedmiot zamówienia, musi nastąpić w następujących terminach: 1) sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego sieci (wraz z uzyskaniem koniecznych opinii i uzgodnień), przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu (wraz z dokumentacją projektową) pozwolenia na budowę / lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu na realizację inwestycji - do dnia 31 lipca 2020 r., 2) wykonanie robót budowlanych (budowa sieci) - do dnia 15 września 2020 r.