Ogłoszenie nr 510090410-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.
Politechnika Śląska: Dostawa zestawu analizatorów sprzężonych. Oznaczenie sprawy:IA1/D/20/31/EK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526960-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000163700000, ul. Akademicka  2A, 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322371334, e-mail IA1@polsl.pl , faks 322371334.
Adres strony internetowej (url): www.polsl.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zestawu analizatorów sprzężonych. Oznaczenie sprawy:IA1/D/20/31/EK
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IA1/D/20/31/EK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu analizatorów sprzężonych. 2. CPV: 38.43.20.00-2 Aparatura do analizowania, CPV: 38310000-1- Wagi precyzyjne, CPV: 38432210-7- Chromatografy gazowe, CPV: 38433100-0 - Spektrometry masy, CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, CPV: 30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt), CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe. 3.Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia udostępnienia miejsca dostawy/instalacji przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udostępnienie ww. miejsca od 15.11.2020 r
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38432000-2

Dodatkowe kody CPV: 38310000-1, 38432210-7, 38433100-0, 48000000-8, 30210000-4, 30231300-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawa zestawu analizatorów sprzężonych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 400000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pro-Environment Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 101
Kod pocztowy: 02-089
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 491954.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 491954.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 491954.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.