Ogłoszenie nr 510090406-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.
Uniwersytet Szczeciński: Dostawa platformy informatycznej wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530832-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Szczeciński, Krajowy numer identyfikacyjny 00120877700000, ul. al. Jana Pawła II  31, 70-453  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4441151, e-mail czusk@univ.szczecin.pl, faks 91 4441065.
Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/pn/usz
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa platformy informatycznej wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DP/371/50/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa platformy informatycznej wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 1) Dostawa (wraz z rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem w określonych punktach wskazanych przez Zamawiającego) do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego na terenie Szczecina, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zintegrowanego modułu obliczeniowego (serwera) oraz 20 kolorowych, laserowych, wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A3, w tym: a) 3 szt. wyposażone w finiszer zewnętrzny z opcjami zszywania i dziurkowania. b) 1 szt. wyposażona w moduł faksu (zwanych dalej „Sprzętem”); 2) wdrożenie platformy informatycznej (Sprzętu i oprogramowania) w miejscu użytkowania Sprzętu, obejmującego: a) uruchomienie dostarczonych urządzeń w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, b) instalację i konfigurację zaoferowanego oprogramowania, c) wykonanie testów z prawidłowej pracy systemu 3) przeprowadzenie podstawowego szkolenia z instalacji i obsługi Sprzętu w siedzibieZamawiającego dla min. 6 pracowników Zamawiającego, 4) Świadczenie usługi serwisowej przez okres 48 miesięcy począwszy od daty odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni pełną obsługę serwisową oraz wsparcie wskazanym pracownikom Zamawiającego dla urządzeń i oprogramowania składających się na Przedmiot umowy, w lokalach Zamawiającego, w miejscach ustawienia urządzeń oraz zainstalowania oprogramowania, tak aby zapewnione było utrzymanie Przedmiotu umowy w ciągłości eksploatacyjnej i sprawności technicznej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 42962000-7

Dodatkowe kody CPV: 48773000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa platformy informatycznej wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 209195
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. MUSZKIETERÓW 15
Kod pocztowy: 02-273
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 278668.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 278668.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 278668.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.