Ogłoszenie nr 510090040-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.
Gmina Kolno: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514537-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540035018-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kolno, Krajowy numer identyfikacyjny 51074317200000, ul. Kolno  33, 11-311  Kolno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 163 226, e-mail ug_kolno@poczta.onet.pl, faks 897 163 226.
Adres strony internetowej (url): http://kolno-gmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno”. Zamówienie jest podzielone na części. 3.2. Cześć 1. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu obejmuje: 3.2.1. przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz zaprojektowanie architektury Systemu, 3.2.2. opracowanie dokumentacji technicznej Systemu, 3.2.3. opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania, 3.2.4. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu będącego przedmiotem Zamówienia, 3.2.5. testowanie i uruchomienie Systemu, 3.2.6. przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z Systemu przez pracowników Zamawiającego, 3.2.7. udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych Umową, 3.2.8. udzielenie gwarancji na przedmiot umowy, 3.2.9. migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna; przy czym wymagania dla Systemu, jego poszczególnych elementów i usług koniecznych dla realizacji przedmiotu zamówienia zawiera określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3.3. Część 2. Dostawa sprzętu komputerowego obejmuje dostawę: 3.3.1. Zestawów komputerowych - 11 szt.; 3.3.2. Skanerów dokumentowych – 1 szt; 3.3.3. Oprogramowania do edycji plików pdf – 1 szt; 3.3.4. Tabletów – 17 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48422000-2, 48442000-4, 48600000-4, 48900000-7, 72000000-5, 72211000-7, 72263000-6, 72253200-5, 72420000-5, 72322000-8, 72300000-8, 72310000-1, 72512000-7, 30213300-8, 30213200-7, 31216110-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 615900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zeta Projekt Sp z oo
Email wykonawcy: sprzedaz@zetoprojekt.pl
Adres pocztowy: ul. Pieniężnego 15
Kod pocztowy: 10-003
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 665762.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 665762.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 665762.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie złożono żadnej oferty. Art 93 ust 1 pkt 1

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.