Ogłoszenie nr 543552-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu: Dostawa, instalacja i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej dla Komisariatu Policji I Wałbrzych z siedzibą w Szczawnie-Zdroju – pierwsze wyposażenie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 93015621600000, ul. Podwale  31-33 , 50-040  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713403716, e-mail eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl, faks +48717824171.
Adres strony internetowej (URL): www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej (w oryginale), pod rygorem nieważności, sporządzoną w języku polskim w sposób zapewniający jej trwałość i pełną czytelność jej treści
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej dla Komisariatu Policji I Wałbrzych z siedzibą w Szczawnie-Zdroju – pierwsze wyposażenie
Numer referencyjny: Pu-2380-046-040-033/2020/AB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej dla Komisariatu Policji I Wałbrzych z siedzibą w Szczawnie Zdroju (pierwsze wyposażenie), obejmującą swym zakresem: 1.1. dostawę, instalację i uruchomienie siłowni prostownikowej 48V DC oraz siłowni inwertorowej, 1.2. dostawę, instalację i uruchomienie baterii akumulatorów wraz z niezbędnymi elementami do ustawienia, montażu i podłączenia baterii do siłowni prostownikowej, 1.3. szkolenie z zakresu obsługi instalowanych systemów zasilania, 1.4. wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej i powykonawczej, 1.5. podłączenie odbiorów elektrycznych, 1.6. rozbudowę systemu nadzoru TelWin zlokalizowanego w Wojewódzkim Węźle Teleinformatycznym KWP Wrocław. 1.7. sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej. 2. Wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy podzespoły, materiały i licencje oprogramowania zapewni Wykonawca. 3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane licencje, nieograniczone terminem, niewyłączne na użytkowane oprogramowanie, umożliwiające właściwe funkcjonowanie urządzeń. Dostarczone licencje nie mogą ograniczyć w żaden sposób funkcjonalności oraz usług w systemie. 4. Wykonawca dostarczy wersje instalacyjne oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach (na nośnikach zewnętrznych CD/DVD, pendrive). 5. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy sporządzi dokumentację projektową, techniczną i powykonawczą systemu zasilania i przekaże ją Zamawiającemu w wersji papierowej sporządzonej w języku polskim w 2 egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej na nośniku danych (np. pendrive, CD/DVD). 6. Wykonawca zapewnia, że dostarczone w ramach wykonania przedmiotu umowy urządzenia: 6.1. spełniają wymagania techniczne i formalne przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1398 ze zm.); 6.2. są oznakowane i posiadają dokumenty potwierdzające spełnianie przez nie wymagań zasadniczych w zakresie bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej; 6.3. są fabrycznie nowe, tj. pochodzą z bieżącej produkcji, tzn. są wyprodukowane po 01.07.2019 r. Przed rozpoczęciem instalacji i uruchomieniem należy przedstawić dokumenty potwierdzające jednoznacznie datę produkcji oraz że są nieużywane; 6.4. posiadają parametry techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ. 6.5. Wszystkie urządzenia zostaną dostarczone do miejsca realizacji prac, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6.6. Po wykonaniu prac instalacyjnych Wykonawca przeprowadzi niezbędne testy funkcjonalne i sprawdzi poprawność działania urządzeń w miejscu instalacji. Testy zostaną przeprowadzone w obecności przedstawicieli obu stron. 6.7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przestrzegając rygorystycznie przepisów bhp i p.poż. 7. Szczegółowy opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia, w tym opis urządzeń, minimalne wymagania (parametry) techniczne, jakościowe i funkcjonalne dla dostawy, a także zakres wykonania przedmiotu zamówienia – określił Zamawiający w Opisie minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań załącznik nr 3 do SIWZ. 7.1. Zamawiający zaleca, aby każdy wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia odbył wizję lokalną na obiekcie, w którym ma nastąpić dostawa z instalacją i rozmieszczeniem siłowni telekomunikacyjnej, albowiem wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego wykonania obmiarów wyszczególnionych w tabeli zawartej w punkcie 7 w załączniku nr 3 do SIWZ, które powinny zostać skalkulowane w cenie oferty. Zamawiający informuje, że nie odrzuci oferty wykonawcy, który nie przeprowadził wizji lokalnej (Covid19) – patrz punkt 7.2 Rozdział 1 SIWZ. 8. Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia, prawa i obowiązki stron, dokumentację powykonawczą, dostawę i instalację sprzętu, odbiory, gwarancję i serwis, opłaty, kary umowne, poufność informacji i inne warunki – zostały określone przez Zamawiającego w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej: IPU), stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze szczegółowym zakresem, minimalnymi wymaganiami (parametrami) jakościowymi, technicznymi i funkcjonalnymi, określonymi w Opisie minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz na zasadach i warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne wymagania (parametry) określone w SIWZ i zadeklarowane przez Wykonawcę, m.in. musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, być nowy fabrycznie (nie dopuszcza się przedmiotu umowy fabrycznie odnowionego), sprawny technicznie, zdatny do użytku, itd. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego na skutek dostarczenia przedmiotu zamówienia, który nie spełnia zadeklarowanych przez Wykonawcę wymagań (parametrów). 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II.5) Główny kod CPV: 32523000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311000-0
45314000-1
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
3

II.9) Informacje dodatkowe: ROZDZIAŁ III: TERMINY 1. Termin składania ofert: Oferty sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, należy składać do dnia 05/06/2020 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Punkt Obsługi Klienta: wejście od ul. Podwale 31 - 33) Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, z wyraźnym oznaczeniem koperty zewnętrznej: „Przetarg KWP – Dostawa, instalacja i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej, sprawa numer PU-2380-046-040-033/2020/AB”. 2. Termin otwarcia ofert: Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w 05/06/2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój 131). 3. Termin realizacji. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie maksimum 12 tygodni (minimum: 4 tygodnie) od daty podpisania umowy – patrz Rozdział XVI SIWZ. 4. Termin związania ofertą: 4.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 4.2. Wykonawca może samodzielnie, tzn. bez wezwania, przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z terminami wskazanymi w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. O dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wykonawców niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 5.1. Zawarcie umowy w niniejszym postępowaniu nie może być uzależnione od jakiegokolwiek warunku. 5.2. Uwaga! Dwukrotne bezskuteczne wezwanie Wykonawcy do podpisania umowy traktowane będzie przez Zamawiającego jako uchylanie się od zawarcia umowy. ROZDZIAŁ IV: WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ V: INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ, ZAMÓWIEŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6, OFERT WARIANTOWYCH AUKCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ ZALICZEK 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług (parkowanie pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych). 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej określonej w art. 91 a ust. 1 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. ROZDZIAŁ VI: INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia Zamawiający określił w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU), które stanowią załącznik numer 2 do SIWZ. 2. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z treścią Istotnych postanowień umowy i zaakceptować wszystkie zawarte w nich postanowienia oraz uwzględnić w cenie oferty. Wykonawcy są zobowiązani zagwarantować zachowanie warunków i wymagań dotyczących realizacji zamówienia uregulowanych w Istotnych postanowieniach umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.2. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zdolności zawodowej Wykonawcy (minimalny poziom zdolności): 5.2.1. Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej (minimalny poziom zdolności), jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej jedną dostawę (rozbudowę) systemu zasilania gwarantowanego o charakterze i złożoności porównywalną z niniejszym przedmiotem zamówienia, to jest dostawę, instalację i uruchomienie lub rozbudowę z instalacją i uruchomieniem siłowni telekomunikacyjnej (systemu zasilania gwarantowanego) o wartości nie niższej niż 80000,00 zł netto. 5.2.2. Wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności), jeżeli wykaże, że dysponuje niżej wymienionymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj.: 5.2.2.1. co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV; 5.2.2.2. co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. 5.2.2.2.1. Podstawa prawna dotycząca pkt 5.2.2.1 i 5.2.2.2 – rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 i Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 5.2.2.3. minimum 1 (jedną) osobę posiadającą aktualny certyfikat „Administrator systemu TelWin SCADA”. 5.2.2.4. Uwaga! Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia z dn. 28 kwietnia 2003 r. jego przepisów nie stosuje się do osób, będących obywatelami pastw członkowskich Unii Europejskiej, które nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich potwierdzenie stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 6. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6.2. Zobowiązanie innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – propozycję zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zobowiązane złożone wraz z ofertą w innej formie niż proponowana w załącznik numer 7 do SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje. 6.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy. 6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa wyżej w punkcie 6.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 6.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 6.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową, lub ekonomiczną, o którym mowa wyżej w punkcie 6.1. 6.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, które stanowią załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do SIWZ. 6.8. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale X SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). 7. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu. 7.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu (zdolność techniczna i zawodowa) zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że łącznie spełniają warunki, o których mowa w Rozdz. VII pkt 5.2 SIWZ, lub samodzielnie spełnia je jeden z nich (Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia/sumowania doświadczenia; również w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego). 7.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ) składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ) składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.7. Oświadczenia te, a także dokumenty lub oświadczenia składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na wezwanie w trybie art. 26 ustawy Pzp, potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8. Ocena spełnienia warunków udziału i braku podstaw wykluczenia odbywać się będzie dwuetapowo. 8.1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. procedurę odwróconą, uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.2. Etap I. Wszyscy wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie dołączają do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ) i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ), jednakże ocena wstępna braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na podstawie ww. oświadczeń oraz oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ). Ocena ta będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.3. Etap II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia w trybie art. 26 ust. ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 8.3.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 8.3.2. spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, 8.3.3. brak podstaw wykluczenia. 8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
ROZDZIAŁ X: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA: 1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 i 24aa ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających: 1.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 1.2. spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 1.3. brak podstaw wykluczenia. 2. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ustawy Pzp, wykonawca składa: 2.1. W oryginale: w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna) albo w postaci dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem (forma pisemna), lub 2.2. W kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: w elektronicznej kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, poświadczonych za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo w kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii dokumentu lub oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 2.2.1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o których mowa w punkcie 2 w Rozdziale VII SIWZ, w odpowiedzi na wezwanie Zmawiającego z art. 26 ustawy Pzp – Wykonawca składa: 5.1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – składana na wezwanie zamawiającego w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5.2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 11 do SIWZ. 5.3. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 11 do SIWZ. 5.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Zgodnie z treścią art. 26 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e–Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium tj.: 5.4.1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami elektronicznymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. W przypadku wskazania dostępności dokumentów wykonawca przekaże zamawiającemu informacje potrzebne do uzyskania danych dokumentów, przy czym podając te dane wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na uzyskanie wskazanych dokumentów z elektronicznych baz danych. 5.4.2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego (w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa: 5.5.1. W przypadku dokumentu (KRK), o którym mowa wyżej w punkcie 5.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten, o którym mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.5.2. Dokument, o których mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 5.5.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany wyżej w punkcie 5.1., składa dokument, o którym mowa wyżej w punkcie 5.5.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.8.1.1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych wyżej w punktach od 5.1. – 5.3. Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia od podwykonawców, jeżeli nie są oni podmiotami, na zdolnościach których polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5.10. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia dla każdego wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dokumentów i oświadczeń wymienionych wyżej w punktach od 5.1. – 5.3. 5.11. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5.12. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
ROZDZIAŁ X: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA: 1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 i 24aa ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających: 1.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 1.2. spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 1.3. brak podstaw wykluczenia. 2. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ustawy Pzp, wykonawca składa: 2.1. W oryginale: w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna) albo w postaci dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem (forma pisemna), lub 2.2. W kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: w elektronicznej kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, poświadczonych za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo w kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii dokumentu lub oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 2.2.1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą 3. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 3.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 5.2.1. w Rozdziale VII SIWZ, w odpowiedzi na wezwanie Zmawiającego z art. 26 ustawy Pzp – Wykonawca składa wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 9 do SIWZ. 3.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 5.2.2. w Rozdziale VII SIWZ, w odpowiedzi na wezwanie Zmawiającego z art. 26 ustawy Pzp – Wykonawca składa wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 10 do SIWZ. 3.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
ROZDZIAŁ X: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA: 1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 i 24aa ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających: 1.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 1.2. spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 1.3. brak podstaw wykluczenia. 2. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ustawy Pzp, wykonawca składa: 2.1. W oryginale: w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna) albo w postaci dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem (forma pisemna), lub 2.2. W kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: w elektronicznej kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, poświadczonych za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo w kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii dokumentu lub oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 2.2.1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, w szczególności w Opisie minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań (załącznik nr 3 do SIWZ), w odpowiedzi na wezwanie Zmawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – Wykonawca składa ten Opis minimalnych wymagań … (załącznik nr 3 do SIWZ) potwierdzający spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia minimalnych wymagań (parametrów) określonych przez Zamawiającego. 4.1.1. Oświadczenia powyższe należy przedstawić w formie oryginału (podstawa prawna: §14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126) . 4.2. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, w szczególności w Opisie minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań (załącznik nr 3 do SIWZ), w odpowiedzi na wezwanie Zmawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – Wykonawca składa także dokumenty (karty katalogowe, wydruki ze strony internetowej producenta, foldery, prospekty, instrukcje obsługi lub inne równoważne dokumenty zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia), potwierdzające minimalne wymagania i funkcjonalności wskazane poniżej dla kart katalogowych lub dokumentów równoważnych (niżej punkt 4.2.2). 4.2.1. Spełnianie pozostałych minimalnych wymagań (parametrów) określonych przez Zamawiającego zostanie potwierdzone przez złożenie Opisu minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań (załącznik nr 3 do SIWZ), o którym mowa wyżej w punkcie 4.1. 4.2.1.1. W celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych urządzeń z minimalnymi wymaganiami (parametrami), określonymi przez zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ, Wykonawca może złożyć także karty katalogowe, wydruki ze strony internetowej producenta, foldery, prospekty, instrukcje obsługi i inne równoważne dokumenty zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia i potwierdzające posiadanie przez niego cech charakterystycznych wymaganych przez Zamawiającego. 4.2.2. Karta katalogowa musi potwierdzać co najmniej następujące informacje: 4.2.2.1. Prostownik. Karta katalogowa musi zawierać co najmniej następujące informacje: 4.2.2.1.1. można dokonać instalacji lub wymiany prostownika podczas pracy (tzw. na gorąco); 4.2.2.1.2. posiada napięcie wyjściowe 48V DC (minimalny zakres regulacji napięcia od 46V do 55V); 4.2.2.1.3. posiada znamionowe napięcie wejściowe 230 VAC; 4.2.2.1.4. posiada sprawność min. 95%; 4.2.2.1.5. zakres temperatury pracy to: od 0 do +60 °C lub szerszy; 4.2.2.1.6. maksymalna moc prostownika to 2000W. 4.2.2.2. Inwertor. Karta katalogowa musi zawierać co najmniej następujące informacje: 4.2.2.2.1. można dokonać instalacji lub wymiany inwertora podczas pracy (tzw. na gorąco); 4.2.2.2.2. posiada napięcie wejściowe 48V DC (minimalny zakres napięcia od 46V do 55V); 4.2.2.2.3. posiada zaawansowaną konwersję mocy (EPC) min. 95%; 4.2.2.2.4. posiada sprawność on Line min. 90%; 4.2.2.2.5. zakres temperatury pracy to od -10°C do +40°C lub szerszy; 4.2.2.2.6. maksymalna moc inwertora ≤ 3000VA. 4.2.2.3. Bateria akumulatorów 48V. Karta katalogowa musi zawierać co najmniej następujące informacje: 4.2.2.3.1. napięcie znamionowe pojedynczego ogniwa to 2V; 4.2.2.3.2. klasyfikacja ogniwa wg EUROBAT to „LL” (12+); 4.2.2.3.3. ogniowo wyprodukowane w technologii: żelowej VRLA; 4.2.2.3.4. pojemność baterii nie mniej niż 500 Ah (przy C10); 4.2.2.3.5. żywotność projektowana na ponad 18 lat przy temp. 20OC; 4.2.2.3.6. ilość cykli zgodna z normą IEC 60896-21 większa od 1500; 4.2.2.3.7. konstrukcja łączników całkowicie izolowana, umożliwiająca pomiar napięcia. 4.2.3. Uwaga! Zamawiający wymaga, aby dane (parametry) mające odzwierciedlenie w przedstawionych przez Wykonawcę kartach katalogowych, wydrukach ze strony internetowej producenta, folderach, prospektach, instrukcjach obsługi lub innych równoważnych dokumentach – zawierających opisy oferowanego przedmiotu zamówienia – były tożsame z opisem technicznym oferowanego przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi (parametrami) zawartymi w Opisie minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań (załącznik nr 3 do SIWZ), a załączonymi do oferty dokumentami potwierdzającymi parametry oferowanego sprzętu, Zamawiający przyjmie do oceny ofert parametry ujęte w kartach katalogowych lub dokumentach równoważnych. 4.2.4. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do producenta lub przedstawiciela producenta o potwierdzenie parametrów technicznych oferowanego sprzętu. 4.2.5. W przypadku dołączenia kart katalogowych sprzętu opracowanych przez producenta urządzenia, jeżeli nie udostępnia on dokumentacji w języku polskim, dopuszczalna jest wersja anglojęzyczna.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
ROZDZIAŁ IX: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 1. Formularz ofertowy (ofertę) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 25a ust.1 zdanie 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ) oraz oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w tym oświadczeniu (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ). 3. Zobowiązanie innych podmiotów. W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – składa wraz z ofertą oświadczenie (zobowiązanie), którego treść została określona w załączniku nr 7 do SIWZ, w formie pisemnej (w oryginale) podpisane odpowiednio przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu trzeciego. 3.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – składa wraz z ofertą w formie pisemnej (w oryginale) oświadczenia dotyczące tych podmiotów, to jest załącznik nr 4 do SIWZ i załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z pomocą podwykonawców – oświadczenie o udziale podwykonawców, wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ, składa wraz z ofertą w formie pisemnej (w oryginale). 4.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczeń, o których mowa wyżej w pkt 2, dotyczących podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp: 5.1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 5.2. są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą w formie pisemnej (w oryginale) pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 5.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5.3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 5.3.1. łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 5.3.2. oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 5.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 6. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy dołączyć do oferty dodatkowo, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników – pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie pisemnej (w oryginale) bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Uwaga! Oświadczenia (dokumenty), o których mowa wyżej w punktach 2-6, wg wyboru Wykonawcy, mogą zostać złożone w formie elektronicznej, tzn. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim przypadku Wykonawca przesyła Zamawiającemu te oświadczenia zaszyfrowane (patrz odpowiednie postanowienia punkt 4 w Rozdział I SIWZ) przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail: adam.balicki@wr.policja.gov.pl 7.1. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczeń przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna, adres e-mail: adam.balicki@wr.policja.gov.pl 7.2. UWAGA! Złożenie oświadczeń wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu udzielonej gwarancji (w miesiącach)20,00
Termin realizacji dostawy wraz z instalacją i montażem (w tygodniach)20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język oferty. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Uwaga! Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH