Ogłoszenie nr 543316-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Gmina Bolków: Zarzadzanie projektem pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”, realizowanym w partnerstwie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – NABÓR NA OSI, NR PROJEKTU RPDS. 03.03.01-02-0017/19
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Bolków, z siedzibą: ul. Rynek 1 , 59-420 Bolków, NIP: 6951399915, którą reprezentuje: Grzegorz Kucab - Burmistrz Bolkowa, przy kontrasygnacie Małgorzaty Wypych – Skarbnika Gminy Bolków. Zamawiający został wyznaczony w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) i upoważniony jest do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających:
Gmina Mściwojów, z siedzibą: Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, NIP: 6951399921, którą reprezentuje: Mariusz Foryś – Wójt Gminy Mściwojów, przy kontrasygnacie Moniki Białek – Skarbnika Gminy Mściwojów
Gmina Paszowice, z siedzibą: Paszowice 137, 59-411 Paszowice, NIP: 6951399944, którą reprezentuje: Sebastian Oszczęda – Wójt Gminy Paszowice, przy kontrasygnacie Moniki Kwiatkowskiej – Skarbnika Gminy Paszowice,
Gmina Krotoszyce, z siedzibą: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP: 6911074207, którą reprezentuje: Wojciech Woźniak – Wójt Gminy Krotoszyce, przy kontrasygnacie Ewy Mirek – Skarbnika Gminy Krotoszyce,
Gmina Wądroże Wielkie, z siedzibą: Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie, NIP: 6951400825, którą reprezentuje: Elżbieta Jedlecką – Wójt Gminy Wądroże Wielkie, przy kontrasygnacie Dariusza Subocza – Skarbnika Gminy Wądroże Wielkie.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Kontakt w kwestiach merytorycznych – Mariola Kochowska – Kierownik Referatu pozyskiwania funduszy i gospodarki wodno-ściekowej - - tel. 75 74 13 213, wew. 36, w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8 00 do 15 00 , W zakresie procedury: - Radosław Łukasiński – Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Inwestycji - tel. 75 74 13 213, wew. 31, w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7 00 do 15 00 , e-mail: um@bolkow.pl https://platformazakupowa.pl/pn/bolkow
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bolków, krajowy numer identyfikacyjny 39076788300000, ul. ul. Rynek  1 , 59-420  Bolków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-75 7413213, 7413215 w. 15, e-mail um@bolkow.pl, faks 0-75 7413394.
Adres strony internetowej (URL): www.bolkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/bolkow

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/bolkow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej - osobiście, pocztą lub przez posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, pokój nr 9 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarzadzanie projektem pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”, realizowanym w partnerstwie.
Numer referencyjny: 5/PW.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa zadania: Zarzadzanie projektem pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”, realizowanym w partnerstwie. 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – NABÓR NA OSI, NR PROJEKTU RPDS. 03.03.01-02-0017/19 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza świadczona od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. w ramach projektu grantowego pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” nr RPDS.03.03.01-02-0017/19, realizowanym w partnerstwie, obejmująca w szczególności: wsparcie merytoryczne dla Beneficjenta, analizą zmian w projekcie wraz z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania aneksów do umowy o dofinansowanie, monitorowanie projektu w okresie realizacji, w tym wskaźników projektowych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w procesy dotyczące zatwierdzania, rozliczania i kontroli projektów, sporządzanie raportów, zestawień i innych dokumentów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu, uczestnictwo w kontroli na miejscu, oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji dla kontrolujących, dotyczących projektu, weryfikacja wniosków o płatność składanych przez Grantobiorców, rozliczanie wniosków – sporządzanie wniosków o płatność, sprawozdawczych, zaliczkowych. 4. Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem zamówienia Celem usługi będącej przedmiotem zamówienia jest wsparcie procesów zarządzania projektem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie realizacji projektu. Celem świadczonych usług będzie zapewnienie właściwej realizacji projektu partnerskiego, w tym m.in. zapewnienie terminowej realizacji zadań i produktów oraz prawidłowego raportowania i rozliczenia projektu, a w szczególności: • przeprowadzenia szkoleń dla Grantobiorców na terenie działalności poszczególnych Partnerów (Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niewyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację projektu, przeprowadzone zostaną nabory dodatkowe, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji szkoleń), • opracowania programu szkoleń dla Grantobiorców wraz z materiałami szkoleniowymi, • prowadzenie i obsługa techniczna bloku szkoleniowego, • strony każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania czynności w ramach doradztwa ustalą termin ich wykonania, uwzględniając ich pracochłonność i złożoność, przy czym zakłada się że średnio: a) zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności udziału w spotkaniu, poza siedzibą Wykonawcy z co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, b) wydanie opinii przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia zapytania przez Zamawiającego, c) opracowanie dokumentów nastąpi niezwłocznie od chwili dostarczenia Wykonawcy materiałów niezbędnych do ich wykonania przez Zamawiającego, • identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych projektu oraz proponowania środków zaradczych, wskazywania kierunków i rozwiązań dotyczących modyfikacji projektu, • terminowego sporządzania wszystkich wymaganych dokumentów i informacji na aktualnych wzorach, przestrzegania obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie, procedur, standardów, instrukcji oraz innych obowiązujących dokumentów, • monitorowania realizacji projektu w celu osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności: monitorowania i raportowania postępów realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, • czuwania nad jakością, prawidłową i terminową realizacją projektu, w tym zgodnością realizacji zadań z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, jego harmonogramem, budżetem oraz umową o dofinansowanie, • niezwłocznego informowania Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach opóźnienia realizacji projektu w porównaniu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie lub niezrealizowaniu projektu oraz zaproponowania działań zaradczych, • uczestnictwa w naradach oraz spotkaniach w siedzibie Zamawiającego lub poprzez telekonferencje za pośrednictwem systemów teleinformatycznych według potrzeb, • wsparcia merytorycznego dla potencjalnych Grantobiorców w zakresie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą (np. doradztwa w zakresie wyboru źródeł ciepła), • wsparcia obsługi KOPów, • analizy zmian w projekcie wraz z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie, • wsparcia zespołu pracowników Zamawiającego odpowiedzialnego za wdrożenie i realizację projektu w aspekcie przestrzegania wytycznych (w szczególności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) oraz umowy o dofinansowanie, • bieżącego konsultowania i opiniowania na wniosek Zamawiającego wszelkich zagadnień dotyczących projektu, w tym zagadnień związanych z procedurą realizacji projektu, • sprawdzania postępów realizacji merytorycznej, zaproponowanie działań naprawczych, • aktualizacji wg potrzeb i wytycznych Instytucji Pośredniczącej dokumentów związanych z procedurą przyznawania grantów, • zbierania danych ilościowych i jakościowych: Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania danych ilościowych i jakościowych niezbędnych do przygotowania opisu postępu rzeczowego oraz szczegółowej charakterystyki udzielonego wsparcia na potrzeby przygotowania wniosku o płatność, w terminach składania wniosków o płatność, • rzetelne i terminowe sporządzanie wniosków o płatność, w tym w ramach zakresu m.in. przygotowywanie wyjaśnień, oświadczeń, korekt obejmujących ich poprawę lub/i uzupełnienie zgodnie ze wskazaniami Instytucji Pośredniczącej, • przygotowanie wymaganych załączników do wniosków o płatność wraz z ich aktualizacją/weryfikacją w ramach postępu prac, m.in. w zakresie zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu płatności, planu finansowania projektu, • ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kolejnych transz zaliczek i kwot, • opracowywanie planów przepływów pieniężnych dla projektu i monitorowanie rozliczeń prowadzonego projektu realizowanego w partnerstwie, • weryfikacja merytoryczna dowodów księgowych, potwierdzenie zgodności ponoszonych wydatków z dokumentacją projektu, w tym z zawartymi umowami i protokołami potwierdzającymi odbiór prac/zamówienia, w szczególności weryfikacja kwalifikowalności poniesionych wydatków, zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie, • nadzór nad przygotowywaniem prawidłowego opisu dokumentów finansowo-księgowych niezbędnych do rozliczenia projektu, • aktualizacja planu finansowego (budżetu i harmonogramu finansowego), analiza wykonania, odchyleń w czasie i między kategoriami, • utrzymywanie bieżących kontaktów operacyjnych z Instytucją Pośredniczącą, • przygotowanie i dostarczanie dokumentacji w wersji papierowej na potrzeby m.in. działań sprawozdawczych czy kontrolnych oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, • przechowywanie wersji elektronicznych wszelkich otrzymanych i wytworzonych przez siebie dokumentów w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp do nich osób trzecich oraz ich przekazywanie Zamawiającemu, • prowadzenie obsługi projektu w centralnym systemie teleinformatycznym (dedykowanym zgodnie z umową o dofinansowanie do obsługi i prowadzenia projektu), w ramach procesu rozliczania w tym w zakresie funkcjonalności podstawowych (zakładki) typu: wnioski o płatność, korespondencja, harmonogram płatności, • wnioskowanie do Instytucji Pośredniczącej o ewentualne zmiany m.in. w harmonogramie rzeczowo-finansowym wraz z ich uzasadnieniem oraz wprowadzanie koniecznych zmian, • terminowe przygotowywanie wszelkich wyjaśnień i dodatkowej dokumentacji na potrzeby projektu w zakresie ustalonym i wskazanym przez Zamawiającego, • utrzymywanie stałego kontaktu z osobami wskazanymi przez Zamawiającego do współpracy, w tym bieżące informowanie o finansowym postępie projektu i finansowym przebiegu jego realizacji w szczególności w odniesieniu do zadań rozliczeniowych, • udział przynajmniej raz w miesiącu w roboczym spotkaniu projektowym m.in. w przedmiocie postępu finansowego realizowanego projektu w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, • pomocy w przygotowaniu i prowadzeniu promocji projektu zgodnie z wytycznymi oraz zapisami umowy o dofinansowanie, • aktualizacja, przygotowywanie i opracowywanie potrzebnych formularzy dotyczących działań organizacyjnych, związanych z przyznawaniem grantów dla Grandobiorców, • realizacji obowiązków administracyjno-rozliczeniowych związanych z projektem w tym: przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami RPO WD 2014-2020, udziału w spotkaniach z instytucjami zewnętrznymi w sprawie realizacji projektu, wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, • przygotowanie wniosków o zaliczkę/refundację oraz w rozliczaniu zaliczek/refundacji (zgodne z zasadami rozliczania projektu, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, umową o dofinansowanie oraz prawodawstwem krajowym i unijnym), • opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku wystąpienia zmian w projekcie oraz doradztwo w zakresie określenia sposobu wprowadzenia zmian w taki sposób, by możliwie uniknąć niekwalifikowalności wydatków, • wsparcie przy rozliczaniu końcowym projektu, • wsparcie w prowadzeniu sprawozdawczości projektu. 3.4.1. Wszystkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji usługi muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją aplikacyjną Zamawiającego (m. in. wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wraz z załącznikami), umową o dofinansowanie oraz procedurą realizacji projektu, obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie realizacji projektu. 3.4.2. Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca udzielał Zamawiającemu konsultacji wg zgłaszanych potrzeb, przy czym będą to konsultacje przeprowadzane zarówno w siedzibie Zamawiającego, jak i konsultacje prowadzone w formie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający zastrzega, że w ramach doradztwa poza siedzibą Wykonawcy nie wlicza się czasu dojazdu do siedziby Zamawiającego lub siedziby instytucji zewnętrznych oraz powrotu do siedziby Wykonawcy. 3.4.3. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację oraz korespondencję dotyczącą wykonywanych czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu zarówno wersji papierowej jak również wersji elektronicznej wszelkich otrzymanych i wytworzonych przez siebie dokumentów.

II.5) Główny kod CPV: 72220000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79412000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 6.1. pkt 1) SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli łącznie: a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów, osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym minimum: - osobą pełniącą rolę koordynatora w zespole, posiadającą wykształcenie wyższe oraz min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, - osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu finansowym projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków zewnętrznych, b) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jej działalności jest krótszy, w tym okresie: - wykonał co najmniej 2 usługi polegające na zarządzaniu projektem lub świadczeniu doradztwa w obszarze projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych (np. opracowanie wniosku aplikacyjnego lub opracowanie procedur realizacji projektu lub wsparcie w zarządzaniu projektem lub wsparcie w rozliczeniu projektu, itp.), przy czym budżet każdego z projektów to co najmniej 2.000.000,00 złotych brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie każdy z Wykonawców składa oddzielnie.) Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten każdy z Wykonawców składa oddzielnie.) - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do SIWZ; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.) 2.Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2.3) lit. a) niniejszej SIWZ – wg Załącznika nr 5 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.) Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie i wykształcenie przez osoby wskazane w Wykazie Osób. 3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2.3) lit. b) niniejszej SIWZ oraz dla potrzeb kryterium oceny ofert – wg Załącznika nr 6 do SIWZ; Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: - dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, którymi są poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.) Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: - Opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 2) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty; 3) pisemne oświadczenia - zobowiązania osób wskazanych do realizacji zamówienia, o podjęciu obowiązków, 4)wypełnione załączniki do oferty wskazane w rozdziale 6 niniejszej SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
Doświadczenie koordynatora w zakresie projektów grantowych dofinansowanych ze środków UE 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji projektu. 2) Zmiany spowodowane w szczególności przez: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne i inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością realizacji projektu, a tym samym nadzoru nad nimi. 3) W przypadku zmian osób wskazanych do realizacji umowy oraz uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy, strony dokonają stosownych zmian w umowie. 4) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, gdy termin wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 5) W przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 6) W przypadku, zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT, określonej w treści złożonej oferty oraz w treści Umowy, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia. 7) Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. 8) Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
UWAGA, w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii i wprowadzeniem przez Rząd ograniczeniem w przemieszczaniu się, Zamawiający informuje, iż Otwarcie ofert w dniu 02 czerwca 2020 roku o godzinie 10:05 będzie transmitowane na żywo (online). Link zostanie upubliczniony na platformie zakupowej Gminy Bolków.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH