Ogłoszenie nr 543254-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Gmina Prószków: Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 - poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prószków, krajowy numer identyfikacyjny 531413248, ul. Opolska   17 , 46-060  Prószków, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774013700, e-mail rada@proszkow.pl, faks 774013711.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.proszkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.proszkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.proszkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków
Numer referencyjny: RO.271.2.2020.ORM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż niżej wskazanych elementów, w zakresie niżej wskazanych zadań: Zadanie nr 1 - Zakup, transport, montaż i podłączenie do sieci 3 szt. kontenerów Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa wyposażenia kontenerów PSZOK Zadanie nr 3 - Zakup, dostawa, rozładunek i rozstawienie kontenerów i pojemników na odpady segregowane Zadanie nr 4 - Zakup, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizualnego, stanowiącego element zabezpieczenia PSZOK Boguszyce Zadanie nr 5 - Zakup i transport, rozładunek i montaż blaszanej wiaty zamykanej, o wymiarach 3x6 m, z dwuskrzydłowymi drzwiami zabezpieczonymi zamkiem, oświetleniem wewnętrznym

II.5) Główny kod CPV: 44211100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34928480-6
44619000-2
44618100-6
34928470-3
39141100-3
42923000-2
42923110-6
44613000-0
44613800-8
32323500-8
51314000-6
35111300-8
44480000-8
33141623-3
39130000-2
30190000-7
39150000-8
39151200-7
30213100-6
30230000-0
48000000-8
72250000-2
32252000-4
39173000-5
39224000-8
48900000-7
72250000-2
42418900-8
45223800-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego w Formularzu ofertowym, od 1 tygodnia do 6 tygodni, w następujący sposób:  dla zadania nr 1: od 1 do 6 tygodni od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji realizacji zadania, przy czym zakończenie realizacji zadania nie może nastąpić później niż 11 sierpnia 2020 r.,  dla zadania nr 2: od 1 do 3 tygodni od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji realizacji zadania, przy czym zakończenie realizacji zadania nie może nastąpić później niż 11 sierpnia 2020 r.,  dla zadania nr 3: od 1 do 4 tygodni od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji realizacji zadania, przy czym zakończenie realizacji zadania nie może nastąpić później niż 11 sierpnia 2020 r.,  dla zadania nr 5: od 1 do 6 tygodni od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji realizacji zadania, przy czym zakończenie realizacji zadania nie może nastąpić później niż 11 sierpnia 2020 r. Termin wykonania zamówienia dla zadania nr 4 wynosi 2 tygodnie od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji realizacji zadania, przy czym zakończenie realizacji zadania nie może nastąpić później niż 11 sierpnia 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ; b) Oświadczenie, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (w odniesieniu do pełnomocnictwa-oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 700 ze zm.),w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi; e) Oryginał wadium lub dowód wniesienia wadium (w sytuacji wadium wnoszonego w formie pieniężnej). Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania Zamawiającego przez wszystkich wykonawców: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w zakresie: - zadania 1 w wysokości: 700,00 zł; (słownie: siedemset złotych i 00/100), - zadanie 2 w wysokości: 200,00 zł; (słownie: dwieście złotych i 00/100), - zadanie 3 w wysokości: 900,00 zł; (słownie: dziewięćset złotych i 00/100), - zadanie 4 w wysokości: 50,00 zł; (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100), - zadanie 5 w wysokości: 100,00 zł; (słownie: sto złotych i 00/100), 2. Zaleca się wskazanie numeru zadania, które wadium ma zabezpieczać. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Gogolin O/ Prószków Nr: 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 z adnotacją „Wadium – Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” – zadanie nr …. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310.). 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty potwierdzenia płatności wadium jest elementem zalecanym przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 7.14. lit. f) SIWZ, jednak niewystarczającym do uznania, że wadium zostało wpłacone w terminie. Liczy się bowiem data wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) uzasadnionym przedłużeniem terminu realizacji umowy, oraz zmiany realizacji harmonogramu realizacji zamówienia będzie: 􀀀 wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie realizacji umowy, 􀀀 sytuacja niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mająca wpływ na realizację zamówienia, 􀀀 wystąpienie przestoi i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 􀀀 działanie siły wyższej (w tym w szczególności klęski żywiołowe, zjawiska meteorologiczne (np. powódź, tornado, wichury), niewypały, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania umowy, 􀀀 wystąpienie wady w opisie przedmiotu zamówienia w tym wad stwierdzonych w projekcie budowlanym, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3 , 􀀀 protest społeczności lokalnej, żądania lub roszczenia, 􀀀 zatrzymanie wykonywania przedmiotu umowy przez urzędy i instytucje, 􀀀 zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich, 􀀀 konieczność realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. 2) zlecenia wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie wskazanym w § 5 ust. 1a umowy oraz zmiana podwykonawcy, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020,których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy, 4) zmiany nazwy, adresu firmy, 5) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, 7) zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegał Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jednak wyłącznie w przypadku wykazania, że nowy podmiot trzeci (lub sam Wykonawca) spełni warunki udziału w postępowaniu, co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 8) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 9) w przypadku, gdy konieczność zmiany umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, uzgodnień, decyzji lub innych dokumentów, na podstawie których umowa jest realizowana, a których stroną lub autorem będą instytucje finansujące, 10) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie, 11) w przypadku, gdy podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, bądź poprawienia omyłek - nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, 12) konieczności wprowadzenia zmian, w następstwie zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą zamówienia obejmującego Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszycach – Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prószkowie ul. Daszyńskiego 13A 46-060 Prószków, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania i realizacji celów niniejszej umowy, dla których została ona zawarta, w szczególności, jeżeli możliwość realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie uzależniona od postępów i efektów pracy w/w wykonawcy zamówienia obejmującego rozbudowę i modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie, 13) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 (wirus SARS-CoV-2) lub wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii lub stanu wyjątkowego, na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć: - zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, - zmiany sposobu wykonywania umowy, - zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającej jej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu Stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Zmiany może inicjować każda ze Stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas wykonania zmiany, d) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. O zmianie należy poinformować Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności uprawniających do wprowadzenia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-02, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakup, transport, montaż i podłączenie do sieci 3 szt. kontenerów (przygotowanie podłoża i fundamentów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup, transport, montaż i podłączenie do sieci 3 szt. kontenerów (przygotowanie podłoża i fundamentów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia): 1. Biurowo-socjalnego – 1 szt.; Szczegółowe wymagania: Zakup, transport, montaż (posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta i z projektem budowlanym) i podłączenie do sieci energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej na placu PSZOK w Boguszycach kontenera biurowo-socjalnego. Kontener w konstrukcji stalowej z ram wykonanych z rur o przekroju prostokątnym, połączonych ze sobą w warunkach warsztatowych. Ściany i dach wykonane są z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym. Kontener musi posiadać parametry (w tym wymiary) i wyposażenie zgodne z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w tym:  wyodrębnione pomieszczenia;  podłogę wyłożoną antypoślizgową, odporną wykładziną PCV,  stałe urządzenia sanitarne  instalację elektryczną (oświetlenie, gniazdka, łączniki), wod-kan,  klimatyzację dwufunkcyjną,  drzwi zewnętrzne zabezpieczone zamkiem, drzwi wewnętrzne, okna rozwierno-uchylne;  ściany zewnętrzne i wewnętrzne;  rynny i rury spustowe; oraz inne niezbędne elementy do jego prawidłowego funkcjonowania i korzystania z niego, poza akcesoriami biurowymi i umeblowaniem, typu biurko, szafki, lampka biurowa, laptop, które stanowią odrębne zadanie w ramach niniejszego Zamówienia. Wykonawca nie wyposaża kontenera w panel grzewczy przeznaczony do zamontowania w łazience. Oświetlenie główne w danym pomieszczeniu powinno spełniać normy BHP na pobyt i pracę ludzi, jeśli dla danego pomieszczenia takie normy przewidziano, w tym minimalne wymagane natężenie światła. Przegrody, w tym drzwi, okna powinny zapewnić spełnienie wymagań izolacyjności cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym. Miejsce dostawy: Boguszyce 46-061, ul. Opolska, dz. 610/97 k.m 5 2. Pawilonu ekspozycyjnego - 1 szt.; Zakup, transport, montaż (posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta i z projektem budowlanym) i podłączenie do sieci energetycznej na placu PSZOK w Boguszycach pawilonu ekspozycyjnego. Kontener w konstrukcji stalowej z ram wykonanych z rur o przekroju prostokątnym, połączonych ze sobą w warunkach warsztatowych. Ściany i dach wykonane są z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym. Kontener musi posiadać parametry (w tym wymiary) i wyposażenie zgodne z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w tym:  jedno pomieszczenie;  podłogę wyłożoną antypoślizgową, odporną wykładziną PCV,  instalację elektryczną (oświetlenie, gniazdka, łączniki),  przeszklone, aluminiowe drzwi zewnętrzne zabezpieczone zamkiem, szklane witryny;  ściany zewnętrzne;  rynny i rury spustowe; oraz inne niezbędne elementy do jego prawidłowego funkcjonowania i korzystania z niego, poza akcesoriami biurowymi i umeblowaniem, typu biurko, regały, pojemniki, które stanowią odrębne zadanie w ramach niniejszego Zamówienia. Oświetlenie główne w danym pomieszczeniu powinno spełniać normy BHP na pobyt i pracę ludzi, jeśli dla danego pomieszczenia takie normy przewidziano, w tym minimalne wymagane natężenie światła. Przegrody, w tym drzwi, okna powinny zapewnić spełnienie wymagań izolacyjności cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), jeśli dotyczą przedmiotowego budynku kontenerowego. Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym. Miejsca dostawy: Boguszyce 46-061, ul. Opolska, dz. 610/97 k.m 5 3. Magazynu na odpady niebezpieczne – 1 szt.; Zakup, transport i montaż (posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta i z projektem budowlanym) i podłączenie do sieci energetycznej na placu PSZOK w Boguszycach specjalistycznego kontenera obiektowego na magazyn odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701, ze zm.) z instalacją elektryczną, podjazdem, wanną wychwytową (zabezpieczenie przed negatywnym wpływem na środowisko). Magazyn wyposażony w drzwi zabezpieczone zamkiem. Kontener musi posiadać parametry (w tym wymiary) i wyposażenie zgodne z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w tym:  szczelna kwasoodporna (zabezpieczona przed korozją) podłoga w formie wanny wychwytowej na metalowym ruszcie, zdejmowanym (w częściach),  wysokość kontenera zapewniająca min. 2,2 m wysokości użytkowej wewnątrz,  dostosowanie do magazynowania odpadów niebezpiecznych, stanowiących odpady komunalne i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do gromadzenia odpadów o różnych gabarytach, składzie i właściwościach,  kontener musi bezwzględnie zabezpieczać magazynowane w nim odpady przed wpływem warunków atmosferycznych oraz ingerencją osób postronnych, jak również zabezpieczać środowisko przed ewentualnym oddziaływaniem magazynowanych odpadów. W szczególności dotyczy to wód odciekowych stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Ewentualne wycieki będą przechowywane na powierzchni szczelnej podłogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Kontener musi zapewnić możliwość prostego demontażu rusztu (niewymagającego zastosowania narzędzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usunięcia w inny sposób powstałego wycieku. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostał się do wnętrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na zastosowanie blachy trapezowej w sposób tworzący otwory w miejscach łączenia się boków i dachu konstrukcji),  wyposażenie w instalację elektryczną (gniazdka wtykowe podwójne z uziemieniem co najmniej 2 szt. i oprawy oświetleniowe hermetyczne) oraz system odprowadzania wody opadowej i roztopowej, a także podjazd umożliwiający wniesienie/wwiezienie cięższych przedmiotów; oraz inne niezbędne elementy do jego prawidłowego funkcjonowania i korzystania z niego, poza akcesoriami biurowymi i umeblowaniem, typu stół roboczy, regały, które stanowią odrębne zadanie w ramach niniejszego Zamówienia. Oświetlenie główne w danym pomieszczeniu powinno spełniać normy BHP na krótkotrwały pobyt ludzi, tj. umieszczenie odpadów w kontenerze lub ich wyładowanie w celu wywozu, (jeśli dla danego pomieszczenia takie normy przewidziano), w tym minimalne wymagane natężenie światła. Przegrody, w tym drzwi, okna powinny zapewnić spełnienie wymagań izolacyjności cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), jeśli dotyczą przedmiotowego budynku kontenerowego. Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym. Miejsca dostawy: Boguszyce 46-061, ul. Opolska, dz. 610/97 k.m 5 Kontenery muszą być fabrycznie nowe i posiadać atest lub certyfikat wymagany polskimi przepisami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44211100-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego w Formularzu ofertowym, od 1 do 6 tygodni od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji w sprawie realizacji zadania przy czym zadanie musi zostać zrealizowane w maksymalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.


Część nr: 2Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia kontenerów PSZOK.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakup, transport, rozstawienie 4 szt. regałów (wymiary: 220x60x100 cm) stanowiących wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych (2 szt.) oraz magazynu odpadów niebezpiecznych (MON) (1 szt.) i wiaty magazynowej (1 szt.). Parametry regałów:  Min. 4 półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm podwójnie doginanej, wzmacnianej od spodu profilem C o udźwigu na półkę do 150kg;  słupy nośne wykonane z kątownika 40x60x2mm perforowanego co 20 mm i wyposażone w stopkę z tworzywa;  regały muszą posiadać dodatkowo kątowniki montowane pod najniższą i najwyższą półkę usztywniające całą konstrukcję;  regały lakierowane proszkowo na kolor szary;  udźwig całego regału min. 600 kg,  regał musi posiadać oznakowanie dopuszczalnego obciążenia;  wymiary: 220x60x100 cm (wys. x głęb. x szer.). 2. Zakup i transport, rozładunek i montaż 1 kpl. zestawów podstawowego wyposażenia p.poż i BHP, na które składać się będą: gaśnica, apteczka, sorbenty, wymagane oznakowanie i uchwyty. Minimalna zawartość zestawu: Sorbent – 25 kg; Apteczka przenośna E30 z uchwytem, z wyposażeniem według europejskiej normy DIN 13164, z oznakowaniem jej lokalizacji (biały krzyż na zielonym tle); Instrukcja udzielania pierwszej pomocy o minimalnym rozmiarze: 35x15 cm; Instrukcja obsługi gaśnicy o minimalnym rozmiarze: 35x15 cm; Instrukcja Ogólna Przeciwpożarowa o minimalnym rozmiarze: 35x15 cm; Gaśnica z uchwytem, typ oraz pojemność zgodnie z przepisami szczegółowymi i projektem budowlanym Znak z piktogramem gaśnicy (aktualny wzór - certyfikowany), rozmiar: 15x15 cm; Oznakowanie: WYJŚCIE EWAKUACYJNE certyfikowane o minimalnym rozmiarze: 20x40 cm, na płycie fotoluminescencyjnej. Miejsca montażu zestawu: 1 kpl. w cz. socjalnej kontenera biurowo-socjalnego 3. Zakup, transport i zainstalowanie niezbędnego wyposażenia kontenera biurowego. Na zestaw wyposażenia składać się będą: biurko, fotel obrotowy, regał na dokumenty, stojak na odzież, krzesło, lampka biurkowa, listwa zasilająca, laptop, drukarka laserowa, telefon, czajnik elektryczny, kosz na śmieci, lustro, sprzęt do sprzątania. Minimalne parametry wyposażenia: 1) Biurko (1 szt.) – solidna, wzmacniana konstrukcja; wymiary minimalne: 160 cm szerokości, 70 wysokości i 65 głębokości, co najmniej 3 szuflady, w tym co najmniej jedna zamykana na klucz, co najmniej 2 półki otwarte i 1 zamknięta, z półką wysuwaną na klawiaturę; materiał: drewno lub/i płyty MDF lub/i płyty wiórowe lub/i tworzywo; kolorystyka: szare; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją, 2) Fotel obrotowy do biurka (1 szt.) – wytrzymałość min. 140 kg, podłokietniki, wysokość maksymalna nie mniej niż 130 cm z regulacją wysokości siedziska i położenia oparcia, materiał: materiały łączone np. siatka, tkanina, ekoskóra; kolorystyka: czarne; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją; 3) Regał na dokumenty zamykany (1 szt.) – minimalne wymiary 185x90x40 cm, zamykany na klucz, w środku co najmniej 4 półki o regulowanej wysokości i nośności minimalnej 50 kg każda; materiał: drewno lub/i płyty MDF lub/i płyty wiórowe lub/i tworzywo; kolor szary; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją, 4) Stojak na odzież wierzchnią (1 szt.) – stabilny; typu wieszak, min. 170 cm wysokości, minimum 4 haki na odzież, materiał wykonania: metal lub/i tworzywo sztuczne, kolorystyka szara lub chromowa; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją; 5) Krzesło (1 szt.) – wytrzymałość minimum 140 kg; minimalna szerokość siedziska 475 mm, minimalna wysokość całkowita krzesła 820 mm, typu konferencyjnego w wersji kolorystycznej szarej, metalowa rama, tapicerowane siedzisko i oparcie; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją, 6) Lampka biurkowa (1 szt.) – oprawa dostosowana do źródeł światła o klasach energetycznych od A++ do E oraz żarówek LED o dowolnej mocy, co najmniej 3 punkty regulacji trzonu, wysokość maksymalna lampki minimum 50 cm, materiał: metal i/lub tworzywo, kolorystyka: szara; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją; 7) Listwa zasilająca (1 szt.) – gniazdka min. 4x230V, podświetlany wyłącznik, obudowa korpusu aluminiowa, materiał gniazd: samogasnące tworzywo ABS; kolorystyka: szara, minimalna długość kabla – 3 m, produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją; 8) Laptop (1 szt.) – procesor czterordzeniowy, umożliwiający uruchamianie aplikacji 64-bitowych, wykonany w technologii mobilnej; typ matrycy: matowa, pamięć RAM minimum 8 GB; Dysk SSD minimum 512 GB klawiatura: polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programisty”; kolorystyka ciemna; złącze USB: min. 2 szt., kabel zasilający, UPS, myszka; system operacyjny Windows 10 Pro PL w wersji 64 bit lub równoważny, zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bit niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania; oprogramowanie w polskiej pełnej wersji językowej; pakiet oprogramowania biurowego zawierający co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania prezentacji. Dopuszcza się rozwiązania równoważne oferujące pełną kompatybilność z MS Office nie starszym niż 2013. Licencja na oprogramowanie biurowe musi umożliwiać bezterminowe użytkowanie bez dostępu do Internetu oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją; 9) Aplikacja (1 szt.) – do wydawania kart odbioru odpadów i bilansowania stanów magazynowych, tworzenia raportów zbiorczych oraz dla poszczególnych frakcji odpadów (min. 3 letnia licencja, 1 stanowisko, spełniająca wymaganie generowania kart zgodnie z aktualnymi przepisami); • Nakładka na BDO zapewniająca pełną funkcjonalność BDO; • Możliwość generowania raportów w formacie xls, pdf oraz ich bezpośredniego wydruku; • Wystawianie i wydruk Kart Przekazana Odpadów Komunalnych (KPOK); • Wystawianie i wydruk Kart Ewidencji Odpadów; • Automatyczne tworzenie raportów i zestawień oraz ich wydruk m.in.: o Przyjęte, wydane i przeniesione odpady, o Zestawienie przyjęć dla mieszkańców, o Wykorzystane limity, • Kontrolowanie limitów na mieszkańca; • Kontrolowanie limitów na konkretny odpad; • Zapewnienie pełnej kompatybilności modułu sprawozdawczości z BDO z oprogramowaniem; • Wsparcie i serwis producenta; • Możliwość posiadania kilku użytkowników; • Możliwość ustalenia uprawnień dla poszczególnych użytkowników; • Dostęp do oprogramowania w każdym miejscu – za pomocą Internetu. 10) Drukarka laserowa (1 szt.) i materiały eksploatacyjne (tonery – 3 szt., umożliwiające wydruk co najmniej 2500 stron A4 przy zaczernieniu 5%) – oprogramowanie dedykowane producenta; druk: A4, mono; podajnik papieru: min. 50 arkuszy; automatyczny druk dwustronny; rozdzielczość w czerni: minimum 600 x 600 dpi; złącza min.: USB 2.0/3.0, RJ45/LAN; możliwość pracy w sieci Wi-Fi; 3 tonery, przewody USB min. 1,8 mb, Przewód LAN min. 1,8 mb kabel zasilający; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją; 11) Telefon (1 szt.) – smartfon z systemem Android, możliwością wyświetlania podglądu nagrań z monitoringu; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją, o wzmocnionej konstrukcji, pamięć RAM co najmniej 4 GB, bateria min. 3800 mAh, transmisja danych 4G (LTE), wbudowana pamięć co najmniej 64 GB, przekątna ekranu co najmniej 6"; 12) Szafka na rzeczy osobiste pracownika (1 szt.) – szafa ubraniowa BHP jednodrzwiowa wymiary minimalne: 1800x400x490 mm (wys. x szer. x głęb.), wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Komora z podziałem wewnętrznym (czyste/brudne). Wykonanie z blachy o grubości 0,6-1,0 mm, malowana farbami proszkowymi w kolorze szarym. Zamykana zamkiem krzywkowym. Osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości minimalnej 1,0 mm; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją; 13) Czajnik elektryczny (1 szt.) – min. 2400 W, co najmniej 1,5 l, produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją; 14) Kosz na śmieci biurowe (1 szt.) – ażurowy - biurowy, 35 l, produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją; 15) Lustro (1 szt.) – wymiary minimalne: 45x120 cm, produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją, materiał ramy: listwa MDF lub drewno, kolorystyka szara; 16) Sprzęt do sprzątania (1 komplet) – zestaw mop z dedykowanym wiadrem z systemem wykręcania mopa, miotła, zestaw plastikowa zmiotka+szufelka, produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją; 17) Kuchenka elektryczna dwupłytowa – minimalne wymiary: 45x26x9 cm (szer. x głęb. x wys.), minimalna moc 2500 W, 2 płytki grzejne, termiczny wyłącznik bezpieczeństwa, zasilana sieciowo, napięcie 230 V, produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją. 4. Zakup, transport i rozstawienie zestawu wyposażenia składającego się z: drabinki pokojowej, krzesła, stołu roboczego, dodatkowych pojemników na drobniejsze przedmioty oddawane w punkcie wymiany rzeczy używanych. 1) Drabinka pokojowa (1 szt.) – aluminiowa, min. 3 stopnie, wys. minimalna platformy 700 mm, 2) Krzesło (1 szt.) – stołek roboczy na kółkach, z regulacją wysokości i półką na narzędzia; 3) Stół roboczy (1 szt.) – mobilny stół warsztatowy o wymiarach minimum 1,6x0,8 m; 4) Pojemniki na drobniejsze przedmioty oddawane w punkcie wymiany rzeczy używanych – 5 szt., wymiary minimalne: 480x300x180 mm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141100-3, 35111300-8, 44480000-8, 33141623-3, 39130000-2, 30190000-7, 39150000-8, 39151200-7, 30213100-6, 30230000-0, 48000000-8, 72250000-2, 32252000-4, 39173000-5, 39224000-8, 48900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji zadania. 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego w Formularzu ofertowym, od 1 do 3 tygodni od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji w sprawie realizacji zadania przy czym zadanie musi zostać zrealizowane w maksymalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.


Część nr: 3Nazwa: Zakup, dostawa, rozładunek i rozstawienie kontenerów i pojemników
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakup, transport, rozładunek i rozstawienie 4 szt. kontenerów na odpady segregowane o pojemności 7 m3 (otwarte), z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem DIN-1200 mm), otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z podwójnymi wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, grubością podłogi min. 5 mm, płozami zakończonymi rolkami. Powinny być wykonane z wysokiej jakości metalu, odporne na warunki atmosferyczne oraz inne czynniki zewnętrzne, w całości spawane spoiną ciągłą. Wymiary – 3,4x1,7x1,2 m. Konstrukcja kontenerów powinna być zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubość powłoki min. 120 mikronów) na kolor i sposób oznakowania ustalony z Zamawiającym. 2. Zakup, transport, rozładunek i rozstawienie 4 szt. pojemników 1,1 m3 na odpady segregowane, zamykanych – z klapą, materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 4 szt. ogumione Ø ok. 200 mm, 2 koła z hamulcem, ładowność min. 400 kg; kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym; 3. Zakup, transport, rozładunek i rozstawienie 4 szt. pojemników 0,24 m3, z tworzywa sztucznego, zamykane klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 2 szt. ogumione; kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym; 4. Zakup, rozładunek i rozstawienie 2 szt. pojemników 0,12 m3, z tworzywa sztucznego, zamykane klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 2 szt. ogumione; kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym; 5. Zakup, transport, rozładunek i rozstawienie 3 szt. szczelnych beczek 60 l na odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701, ze zm.) – (chemikalia), zamykane pokrywą z zaworem odgazowującym, pierścieniem zaciskowym, wykonanych z polietylenu o wysokiej odporności chemicznej, z dwoma uchwytami – do odpadów niebezpiecznych ciekłych (zbieranych w opakowaniach), mniejszych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających substancje niebezpieczne; rozpuszczalniki; kwasy; alkalia; farby, tusze, kleje; baterie i akumulatory. Beczki będą stanowiły wyposażenie magazynu odpadów niebezpiecznych. 6. Zakup, transport i rozładunek 1 szt. pojemnika specjalistycznego do odbioru zużytych świetlówek, o pojemności pozwalającej magazynować w całości świetlówki różnej długości - do 150 cm i inne odpady zawierające rtęć (min. wymiary wewnętrzne: 154x40x30 cm). Pojemnik na wyposażenie magazynu odpadów niebezpiecznych. 7. Zakup, transport i rozładunek 1 szt. pojemnika specjalistycznego o pojemności min. 60 l (HDPE) do odbioru zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych . 8. Zakup, transport i rozładunek 1 szt. pojemników specjalistycznych o pojemności min. 60 l do odbioru zużytych przeterminowanych leków. 9. Zakup, transport i rozładunek 4 szt. koszy siatkowych ze stali nierdzewnej, wyposażonych w 4 kółka, stanowiących wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych / magazynu odpadów niebezpiecznych i ZSEE. 10. Zakup, transport i rozładunek 5 szt. zapasowych pojemników specjalistycznych PEHD o pojemności min. 30 l, z przeznaczeniem na inne odpady niebezpieczne (szczelne, z zamknięciem, wykonane z tworzywa kwasoodpornego), w tym 1 szt. na odpady medyczne typu igły, strzykawki, paski z glukometrów. 11. Zakup, transport i montaż: 20 szt. tablic z opisami wyznaczonymi przez Zamawiającego (w kolorze); 16 szt. tablic (minimalne wymiary 50x30 cm) przeznaczonych do opisu zbieranych frakcji odpadów (do oznakowania kontenerów i pojemników); 4 szt. tablic (minimalne wymiary 80x60 cm) z nazwami poszczególnych pomieszczeń. Tablice wykonane będą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników atmosferycznych, podłoże magnetyczne. Trwały nadruk, przystosowane do prostego montażu i demontażu. Kolory będą dostosowane do frakcji odpadów i poszczególnych pomieszczeń – do uzgodnienia z Zamawiającym. 12. Zakup i transport 10 tablic zapasowych (wymiary minimalne: 50x30 cm) do ręcznego opisu kontenerów (białe, z tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych, z możliwością trwałego napisu pisakiem-markerem, podłoże magnetyczne). 13. Zakup, transport i montaż 3 szt. tablic informacyjnych dotyczących organizacji PSZOK: • tablica z regulaminem PSZOK (minimalne wymiary: 120x80 cm), • tablice ze schematem organizacyjnym PSZOK (minimalne wymiary: 160x80 cm), • tablica przy zjeździe z drogi publicznej wskazująca lokalizację (w formie strzałki) z danymi adresowymi i identyfikacyjnymi PSZOK oraz godzinami otwarcia PSZOK (minimalne wymiary: 120x90 cm). Tablice wykonać z wytrzymałego tworzywa sztucznego ze wzmocnieniami, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Na tablicy w sposób trwały umieścić informację graficzno-tekstową wykonaną w kolorze, o treści uzgodnionej z Zamawiającym. Projekty rozmieszczenia treści na tablicach oraz kolorystyki do uzgodnienia z Zamawiającym. 14. Zakup i transport mobilnej wagi elektronicznej z legalizacją, zasilanej sieciowo oraz akumulatorowo do ważenia mniejszych ilości odpadów dostarczanych na PSZOK, z zakresem ważenia do 150 kg. Minimalne wymiary platformy ważącej 40x50 cm. Minimalny czas pracy bezprzewodowej 10 godzin. 15. Zakup, transport, rozładunek i rozstawienie 1 szt. przenośnej rampy przeładunkowej, pozwalającej na płynne przemieszczanie podczas rozładunku, niwelację różnicy poziomów, np. progów (Minimalne wymiary 2000x670x75 mm). Wytrzymałość min. 100 kg. Produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6, 44619000-2, 44618100-6, 42923000-2, 42923110-6, 44613000-0, 44613800-8, 34928470-3, 42418900-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego w Formularzu ofertowym, od 1 do 4 tygodni od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji w sprawie realizacji zadania przy czym zadanie musi zostać zrealizowane w maksymalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.


Część nr: 4Nazwa: Zakup, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizualnego, stanowiącego element zabezpieczenia PSZOK Boguszyce.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:System monitoringu składać się będzie z: • 2 kamer o parametrach minimalnych: Rodzaj przetwornika - CMOS, Rozdzielczość: 1920x1080, Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm, Widoczność w nocy: 40 m, Kąt widzenia: 100° - 32O, • szafy GPD wyposażonej w rejestrator na minimum 4 kamery z portami PoE z dwoma dyskami twardymi przeznaczonymi do pracy ciągłej o pojemnościach 4 TB każdy; patchpanel 24xRJ45 kat. 6 oraz organizator poziomy patchcordów, • monitora LED, min. 21” • UPS o mocy 3kVA i o czasie podtrzymania minimum 5 minut przy 75% obciążenia; • pozostałej instalacji do monitoringu, w tym m.in.: kable, zasilacz, łączówka zasilania, transformator wideo i inne niezbędne podzespoły do uruchomienia monitoringu, poza instalacją teletechniczną zaprojektowaną i wykonywaną w ramach zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – w części dot. wykonania robót budowlanych. • oprogramowania do podglądu obrazu z kamer na monitorze, w tym do wyświetlania nagrań sprzed co najmniej 30 dni. Oprogramowanie musi umożliwiać podstawowe funkcję przeglądania nagrań, w tym możliwość powiększenia fragmentów nagranego obrazu oraz przesyłanie strumieniowe obrazu przez Internet w czasie rzeczywistym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32323500-8, 51314000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia wynosi 2 tygodnie od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji w sprawie realizacji zadania przy czym zadanie musi zostać zrealizowane w maksymalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r. Długość okresu gwarancji i rękojmi może wynosić od 24 do 60 miesięcy w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego w Formularzu ofertowym.


Część nr: 5Nazwa: Zakup i transport, rozładunek i montaż blaszanej wiaty zamykanej, o wymiarach 3x6 m, z dwuskrzydłowymi drzwiami zabezpieczonymi zamkiem, oświetleniem wewnętrznym.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Parametry i wymiary zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Podłoże oraz fundamenty pod wiatę nie stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia, zostaną wykonane w ramach realizacji robót budowlanych. Nie stanowi przedmiotu niniejszego zadania wyposażenie wiaty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223800-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego w Formularzu ofertowym, od 1 do 6 tygodni od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji w sprawie realizacji zadania przy czym zadanie musi zostać zrealizowane w maksymalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.