Ogłoszenie nr 510089836-N-2020 z dnia 25-05-2020 r.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: dostawa licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533988-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy numer identyfikacyjny 14103240400000, ul. ul. Nowogrodzka  , 00-695  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (+48 22) 39 07 401, e-mail przetargi@ncbir.gov.pl, faks (+48 22) 20 13 408.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
18/20/PN/P24
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie McAfee lub oprogramowanie równoważne na system ochrony infrastruktury IT, składających się z: 1.odnowienia licencji pakietu McAfee Complete Data Protection Advanced – w ilości 600 (sześciuset) szt. ważnych od dnia 2019-12-15 do dnia 2021-05-25 roku; 2.odnowienia licencji pakietu McAfee Threat Intelligence Exchange - w ilości 600 (sześciuset) szt. ważnych od dnia 2019-12-15 do dnia 2021-05-25 roku; 3.odnowienia licencji pakietu McAfee Threat Complete EndPoint Protection Enterprise – w ilości 600 (sześciuset) szt. ważnych od dnia 2019-12-15 do dnia 2021-05-25 roku; 4.odnowienia licencji pakietu McAfee Virtual Advanced Threat Defence Appliance – w ilości 1 (jednej) szt. ważnej od dnia 2019-12-15 do dnia 2021-05-25 roku; 5.odnowienia licencji pakietu McAfee Complete Data Protection Advanced – w ilości 100 (stu) szt. ważnej od dnia 2020-05-26 do dnia 2021-05-25 roku; 6.odnowienia licencji pakietu McAfee Threat Intelligence Exchange - w ilości 100 (stu) szt. ważnej od dnia 2020-05-26 do dnia 2021-05-25 roku 7.odnowienia licencji pakietu McAfee Complete EndPoint Threat Protection Enterprise – w ilości 100 (stu) szt. ważnej od dnia 2020-05-26 do dnia 2021-05-25 roku; 8.nowe licencje pakietu McAfee Complete Data Protection Advanced – w ilości 100 (stu) szt. ważnych od dnia wdrożenia do dnia 2021-05-25 roku; 9.nowe licencje pakietu McAfee Threat Intelligence Exchange – w ilości 100 (stu) szt. ważnych od dnia wdrożenia do dnia 2021-05-25 roku; 10. nowe licencje pakietu McAfee Threat Complete EndPoint Protection Enterprise – w ilości 200 (dwustu) szt. ważnych od dnia wdrożenia do dnia 2021-05-25 roku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48731000-1

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 48700000-5, 48730000-4, 48732000-8, 48760000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 282398.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Infradata Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Puławska 537
Kod pocztowy: 02-844
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 347350.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 347350.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 347350.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.