Ogłoszenie nr 510089709-N-2020 z dnia 25-05-2020 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533403-N-220
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540071004-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 39099944100000, ul. J. Iwaszkiewicza  5, 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (076) 721 11 26, e-mail zam.publiczne@szpital.legnica.pl, faks (076) 721 11 27.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.legnica.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WSzSL/FZ-22/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwunastu licencji na oprogramowanie biurowe Microsoft Office kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 10 32-bity/64-bity, którego Zamawiający jest użytkownikiem; szczegółowo opisanych w załączniku ofertowym 2A (formularzu asortymentowocenowym), który stanowi integralną część siwz. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz sam przedmiot zamówienia określa również projekt umowy znajdujące się w Rozdziale XVII siwz. 4.Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp - Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia o standardach jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. - ściśle opisanych w Załączniku 2A do siwz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48920000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8448.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  5
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Jakub Hryciak - przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pn. ONEX GROUP JAKUB HRYCIAK z siedzibą w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, al. Aleja Najświętszej Maryi Panny 34
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10391.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10391.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14051.52
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.