Ogłoszenie nr 400624-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Gmina Zagnańsk: Doposażenie sal matematyczno - przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów i Tumlin oraz informatycznych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów, Tumlin, Zagnańsk i Kajetanów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 7.4
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zagnańsk, krajowy numer identyfikacyjny 29101086600000, ul. ul. Spacerowa  8 , 26-050  Zagnańsk, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 001 322, e-mail sekretariat@zagnansk.pl, faks 413 001 373.
Adres strony internetowej (URL): www.zagnansk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://zagnansk.biuletyn.net/?bip=1&cid=1015&bsc=N

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie sal matematyczno - przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów i Tumlin oraz informatycznych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów, Tumlin, Zagnańsk i Kajetanów
Numer referencyjny: PZ.271.1.7.2020.PZZiS-PZZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Doposażenie sal matematyczno - przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów i Tumlin oraz informatycznych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów, Tumlin, Zagnańsk i Kajetanów” jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego do czterech szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Zagnańsk. Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia. Zamówienie realizowane w ramach projektu: Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej. 3.1 Część 1 obejmuje: Doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w Samsonowie i Tumlinie: Nazwa Liczba (ilość): 1. BioBox 2 szt. 2. Wiatr i pogoda – skrzynka do doświadczeń 2 szt. 3. Tellurium szkolne 2 szt. 4. Monokular B, 40/600x 12 szt. 5. Historia Ziemi, tablica 2 szt. 6. Model szkieletu człowieka 2 szt. 7. Globus indukcyjny (z instrukcją) Ø 25 30 szt. 8. Walizka Ekobadacza 2 szt. 9. Bryły szkieletowe - zestaw do budowy 8 szt. 10. Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych 2 szt. 11. Tablet 34 szt. 12. Laptop 2 szt. 13. Drukarka 3D 2 szt. 3.2. Część 2 obejmuje: Doposażenie pracowni informatycznych w Szkołach Podstawowych w: Samsonowie, Tumlinie, Zagnańsku i Kajetanowie. LP. Nazwa Ilość 1 Notebook z oprogramowaniem MS Office i systemem operacyjnym - 52 szt. UWAGA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i 2, zawierający rodzaj, ilość sprzętu, parametry techniczne i miejsce dostawy jest zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ. 3.3. Warunki Zamawiającego dot. Przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, aktualnie produkowany na rynku ( rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019 r), nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ). b) wszystkie dokumenty dostarczone do przedmiotu zamówienia musza być sporządzone w języku polskim, w formie drukowanej, c) w ramach zaoferowanej ceny wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez zamawiającego, wraz z montażem i uruchamianiem – przedmiot zamówienia musi być gotowy do użytkowania. 3.4 Wykonawca ustali z Dyrektorem szkoły (lub innym pracownikiem szkoły wskazanym przez Dyrektora) z wyprzedzeniem, co najmniej 3dniowym dokładny termin dostawy (dzień, godzinę). Dostawy winny być realizowane wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, z wyłączeniem sobót, bądź w innym terminie zaakceptowanym przez Dyrektora szkoły. 3.5 Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dla pracowników szkół z zakresu obsługi i działania dostarczonych urządzeń. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 3.6. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia posiadał w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formie naklejki- projekt do uzgodnienia z Zamawiającym) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji promocji” dostępnym na stronie internetowej: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r. 3.7. Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa lub zwyczajowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w załączniku nr 2 do SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 „Pzp”, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

II.5) Główny kod CPV: 39162110-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
29162110-7
30213100-6
30232100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla żadnego z zadań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla żadnego z zadań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla żadnego z zadań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
-
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty, z których wynika uprawnienie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wymagana forma oryginał. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na których polegał będzie wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wymagana forma: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 6. Dowód wniesienia wadium - oryginał.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
18.1 .Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: a.) Dla zadania 1 w wysokości 1 000 zł b.) Dla zadania 2 w wysokości: 3 000 zł . 18.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 18.3.Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 18.4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu pn „Doposażenie sal matematyczno - przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów i Tumlin oraz informatycznych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów, Tumlin, Zagnańsk i Kajetanów” – cz 1, lub/i cz 2 . Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 18.4 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 18.5.W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga! Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec tego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 18.6.Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc dzień składania ofert, tj. musi obejmować termin związania ofertą. 18.7.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18.8.Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 18.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczeń , o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 18.10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA OFERTY (brutto)60,00
GWARANCJA UDZIELONA PRZEZ WYKONAWCĘ20,00
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY INT.10,00
POJEMNOŚC BATERII10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) w przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu przedmiotu Umowy wskazanego w ofercie, który Wykonawca zaoferował i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący technicznym następcą Przedmiotu Umowy pierwotnie zaoferowanego. W sytuacji, gdy model będący następcą ma gorsze parametry, nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego lub gdy nie ma następcy wycofanego modelu przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach, zgodnie z postanowieniami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że proponowany model i typ posiada wymagane parametry minimalne, w tym spełnia wszystkie wymagane normy oraz wymagania przepisów prawa, w tym dyrektyw Unii Europejskiej, a także złożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące proponowany model i typ zamiast oferowanego pierwotnie modelu wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego; 2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy. Zmiana cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, dotyczy wyłącznie ceny brutto, a zaoferowana cena (wynagrodzenie) netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za świadczenie Wykonawcy po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT. 3) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, spowodowanych decyzjami administracyjnymi, ustawami, rozporządzeniami i nowymi uregulowaniami prawnymi. 2. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy. 3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-02, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w Samsonowie i Tumlinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa Liczba (ilość) 1. BioBox - 2 szt. 2. Wiatr i pogoda – skrzynka do doświadczeń 2 szt. 3. Tellurium szkolne - 2 szt. 4. Monokular B, 40/600x - 12 szt. 5. Historia Ziemi, tablica 2 szt. 6. Model szkieletu człowieka - 2 szt. 7. Globus indukcyjny (z instrukcją) Ø 25 - 30 szt. 8. Walizka Ekobadacza 2 szt. 9. Bryły szkieletowe - zestaw do budowy - 8 szt 10. Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych - 2 szt. 11. Informatyczna i nie tylko Tablet - 34 szt. 12. Matematyczna Laptop 2 szt. 13. Informatyczna Drukarka 3D - 2 szt. Warunki Zamawiającego dot. Przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, aktualnie produkowany na rynku ( rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019 r, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ). b) wszystkie dokumenty dostarczone do przedmiotu zamówienia musza być sporządzone w języku polskim, w formie drukowanej, c) w ramach zaoferowanej ceny wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez zamawiającego, wraz z montażem i uruchamianiem – przedmiot zamówienia musi być gotowy do użytkowania. 3.4 Wykonawca ustali z Dyrektorem szkoły (lub innym pracownikiem szkoły wskazanym przez Dyrektora) z wyprzedzeniem, co najmniej 3dniowym dokładny termin dostawy (dzień, godzinę). Dostawy winny być realizowane wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, z wyłączeniem sobót, bądź w innym terminie zaakceptowanym przez Dyrektora szkoły. 3.5 Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dla pracowników szkół z zakresu obsługi i działania dostarczonych urządzeń. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 3.6. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia posiadał w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formie naklejki- projekt do uzgodnienia z Zamawiającym) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji promocji” dostępnym na stronie internetowej: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r. 3.7. Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa lub zwyczajowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w załączniku nr 2 do SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 „Pzp”, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 29162110-7, 30213100-6, 30232100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
GWARANCJA UDZIELONA PRZEZ WYKONAWCĘ20,00
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY INT.10,00
POJEMNOŚC BATERII10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Doposażenie pracowni informatycznych w Szkołach Podstawowych w: Samsonowie, Tumlinie, Zagnańsku i Kajetanowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Laptop/notebook z oprogramowaniem MS Office i systemem operacyjnym - 52 szt. Warunki Zamawiającego dot. Przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, aktualnie produkowany na rynku ( rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019 r, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ). b) wszystkie dokumenty dostarczone do przedmiotu zamówienia musza być sporządzone w języku polskim, w formie drukowanej, c) w ramach zaoferowanej ceny wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez zamawiającego, wraz z montażem i uruchamianiem – przedmiot zamówienia musi być gotowy do użytkowania. 3.4 Wykonawca ustali z Dyrektorem szkoły (lub innym pracownikiem szkoły wskazanym przez Dyrektora) z wyprzedzeniem, co najmniej 3dniowym dokładny termin dostawy (dzień, godzinę). Dostawy winny być realizowane wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, z wyłączeniem sobót, bądź w innym terminie zaakceptowanym przez Dyrektora szkoły. 3.5 Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe dla pracowników szkół z zakresu obsługi i działania dostarczonych urządzeń. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 3.6. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia posiadał w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formie naklejki- projekt do uzgodnienia z Zamawiającym) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji promocji” dostępnym na stronie internetowej: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r. 3.7. Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa lub zwyczajowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w załączniku nr 2 do SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 „Pzp”, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
GWARANCJA UDZIELONA PRZEZ WYKONAWCĘ20,00
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY INT.10,00
POJEMNOŚC BATERII10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: