Ogłoszenie nr 510089122-N-2020 z dnia 24-05-2020 r.
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny: Usługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531988-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Krajowy numer identyfikacyjny 28152400100000, ul. Ul. Trylińskiego  2, 10-683  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 612 05 00, e-mail sekretariat@opnt.olsztyn.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.opnt.olsztyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
8/2020/PN/OPNT/SI
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są prace programistyczne polegające na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego na podstawie dostarczone specyfikacji funkcjonalności systemu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt. 4 "cena najkorzystniejszej oferty (...) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę w wysokości 29 500,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 32 349,00 zł brutto.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.