Ogłoszenie nr 542884-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 4B.1/4 Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - cyfrowa łączność dyspozytorska dla obiektów hydrotechnicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska  80/82 , 00-844  Warszawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 378 800, , e-mail zamowienia@rzgw.wroc.pl, , faks 713 285 048.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: http://wodypolskie.bip.gov.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://wroclaw.wody.gov.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
http://wroclaw.wody.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Adres:
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
jak w punkcie I.4)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 4B.1/4 Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - cyfrowa łączność dyspozytorska dla obiektów hydrotechnicznych
Numer referencyjny: OVFMP-4B.1/4
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z kontraktem 4B.1/4 Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - cyfrowa łączność dyspozytorska dla obiektów hydrotechnicznych. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego. Podstawowym zadaniem objętym Kontraktem jest wykonanie cyfrowej łączności dyspozytorskiej dla obiektów hydrotechnicznych dla Centrów Operacyjnych w Krakowie i we Wrocławiu.

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 555
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, [Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers], wydanie ze stycznia 2011, ze zmianami z lipca 2014 r. (Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. W ramach Kontraktu planuje się wykonanie cyfrowego systemu łączności w ramach Podsystemu Łączności Dyspozytorskiej i Podsystemu Łączności wzdłuż rzeki Odra. Projekt swoim zasięgiem obejmie stopnie wodne, zbiorniki oraz inne obiekty hydrotechniczne. W zakresie Podsystemu Łączności Dyspozytorskiej Dostawca zapewni: cyfrowy tryb pracy z możliwością włączenia szyfrowania; możliwość połączeń indywidualnych (pomiędzy pojedynczymi radiotelefonami w grupie), połączenia grupowe, alarmowe, raport do konsoli z wykorzystaniem infrastruktury operatora (-ów) telekomunikacyjnych; łączność w sytuacjach kryzysowych co najmniej w obrębie stacji, także w przypadku obciążenia sieci publicznej: klęski żywiołowe w szczególności powódź; zasięg na obszarach, na których nie funkcjonują inne sieci telekomunikacyjne; archiwizację zdarzeń w tym rejestracja korespondencji; lokalne połączenia indywidualne i grupowe funkcjonujące niezależnie od awarii sieci operatorów telekomunikacyjnych; możliwość przesyłania krótkich wiadomości indywidualnych i grupowych z opisem stanów krytycznych monitorowanych systemów, przesyłanie danych; możliwość zaprogramowania kanałów analogowych, w tym całej puli kanałów morskich/śródlądowych do bezpośredniej komunikacji z jednostkami pływającymi; wysoką odporność mechaniczną i wodoodporność terminali radiowych; szeroką dostępność terminali radiowych różnych, niezależnych producentów; wbudowane odbiorniki GPS – lokalizacja użytkowników; organizację jednej sieci teletransmisyjnej z użyciem sieci cyfrowych kilku operatorów zapewniającej bardzo wysoki stopień redundancji; sieć teletransmisyjną zorganizowaną zarówno przez łącza kablowe (optyczne, miedziane) jak i bezprzewodowe (GSM/LTE, CDMA, radiolinia); niezawodną i inteligentną sieć WAN, potrafiącą reagować nie tylko na brak transmisji, ale i pogorszenie parametrów łącza sieci operatora obcego. W zakresie Podsystemu Łączności wzdłuż rzeki Odra Dostawca zapewni: możliwość organizacji łączności wzdłuż rzek na standardowych, morskich/śródlądowych kanałach radiowych; implementację funkcji „voting” czyli jednoczesnej pracy kilkunastu (kilkudziesięciu) stacji brzegowych na jednym kanale radiowym wzdłuż rzek z automatyką wyboru stacji brzegowej na podstawie poziomu sygnału radiowego; dekodowanie sygnalizacji śródlądowej ATIS i automatyczną identyfikację jednostek pływających; możliwość prostego i skutecznego zestawiania połączeń grupowych pomiędzy podsieciami radiowymi (relacja grupa RZGW <-> kanał Odra 10); możliwość rozbudowy i integracji z systemem automatycznej lokalizacji statków AIS. Oczekiwania wobec Podsystemów Łączności dotyczące funkcjonalności i szeroko pojętego bezpieczeństwa wymagają stosowania technologii i rozwiązań umożliwiających standaryzację, zachowanie ciągłości pracy, zapewniających skalowalność i łatwość rozbudowy. Kluczowym czynnikiem jest także dobranie rozwiązań gwarantujących zoptymalizowane koszty utrzymania Podsystemów Łączności. Dostawca zrealizuje niezbędne dostawy dla właściwych lokalizacji, wraz z koniecznym dostosowaniem pomieszczeń i instalacji w tym konstrukcji podantenowych, wież, masztów wynikających z przeprowadzonego i zaakceptowanego planowania radiowego. Dostawca zainstaluje i uruchomi urządzenia oraz oprogramowanie. Dodatkowo Dostawca zapewni kompleksowe przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi oferowanych podsystemów. Zainteresowani kwalifikujący się Oferenci mogą uzyskać dalsze informacje w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu u Pani Karoliny Radwan, e-mail: JRPWroclaw.OPDOW@wody.gov.pl, oraz zapoznać się z dokumentami przetargowymi w czasie godzin pracy tj. od 8.00 do 16.00 pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Al. Kochanowskiego 91 B, 51-602 Wrocław. Kompletny zestaw dokumentów przetargowych w języku polskim i języku angielskim w wersji elektronicznej można pobrać bezpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku na adres podany poniżej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław przesłany elektronicznie na adres: JRPWroclaw.OPDOW@wody.gov.pl. Zamawiający udostępni kompletny zestaw dokumentów przetargowych w wersji elektronicznej przesyłając zwrotnie link do zasobu chmurowego zabezpieczanego hasłem. Po jednorazowym pobraniu przez Oferenta plików z zasobu chmurowego nastąpi wyłączenie dostępu. Wersja papierowa dokumentów przetargowych jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego PGW WP RZGW we Wrocławiu przy Ale Jana Kochanowskiego 91B, 51-602 Wrocław w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00. Ze względu na pisemność postępowania w przypadku rozbieżności pomiędzy wersją elektroniczną a wersją papierową obowiązują zapisy wersji papierowej. Jednocześnie kompletny zestaw dokumentów przetargowych w formie papierowej może zostać zakupiony przez zainteresowanych Oferentów po złożeniu pisemnego wniosku na adres podany jak wyżej oraz po uiszczeniu bezzwrotnej opłaty w wysokości: - wersja polskojęzyczna - 45 PLN - wersja angielskojęzyczna - 45 PLN na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 1017 0020 1510 6720 0025 Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany we wniosku adres.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
70 000 PLN [siedemdziesiąt tysięcy złotych]

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zaliczkę przewiduje się w wysokości 10% całej Ceny Umownej, bez wszystkich Kosztów Stałych

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 91 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH