Ogłoszenie nr 510088891-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: Wybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526953-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540059285-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 00028903500000, ul. Poniatowskiego  15, 40-055  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2083547, e-mail jjeziorski@sum.edu.pl, faks 32 2083568.
Adres strony internetowej (url): www.sum.edu.pl, https://sum.eb2b.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZP/PN/137/I/19/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb SUM w Katowicach w okresie 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01.05.2020 r. Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące lub do wyczerpania kwoty na jaką umowa została zawarta. 2. Zamawiający korzysta aktualnie ze 144 szt. urządzeń wykorzystujących połączenia poprzez sieć telefonii komórkowej (121 telefonów, 5 modemów internetowych, 7 bramek, 11 kart monitorujących pracę urządzeń). Docelowo planuje się korzystanie ze 160 szt. urządzeń, w tym 134 telefonów, 6 modemów internetowych, 7 bramek i 13 kart monitorujących pracę urządzeń. 3. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności związanych z przeniesieniem numerów do nowego operatora.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64210000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 137889.08
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Orange Polska S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Jerozolimskie 160
Kod pocztowy: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 43350.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43350.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 127418.16
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wartość oferty brutto: 37 200,52 zł wartość oferty w zakresie prawa opcji 6 150,00 zł

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.