Ogłoszenie nr 510088456-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
Biuro Rzecznika Praw Dziecka: Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530735-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Krajowy numer identyfikacyjny 01638763000000, ul. ul. Przemysłowa  30/32, 00-450  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5836600, e-mail rpd@brpd.gov.pl, faks 22 5836696.
Adres strony internetowej (url): www.brpd.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 130 licencji/ subskrypcji oprogramowania biurowego Microsoft Office 365 Business Premium lub oprogramowania równoważnego na okres 36 miesięcy wraz ze wsparciem oprogramowania przez okres subskrypcji. Udostępnienie oprogramowania nastąpi drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie oraz dokument potwierdzający prawo do korzystania z programu na wymaganej liczbie stanowisk roboczych wraz z danymi zawierającymi informację umożliwiającą instalację. Zamówienie obejmuje wsparcie oprogramowania przez okres subskrypcji, w ramach którego Zamawiający zostanie uprawniony do pobierania poprawek, aktualizacji i nowych wersji oprogramowania przez okres do końca obowiązywania Umowy w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego Oprogramowania. Zamówienie obejmuje również migrację/wdrożenie oprogramowania w przypadku jego zmiany. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, w tym kryteria równoważności zostały opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48218000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 210000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P&P Solutions Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@pnpsolutions.pl
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Pułaskiego 76
Kod pocztowy: 05-510
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 259000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 242985.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 270010.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.