Ogłoszenie nr 542526-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie: Utrzymanie sieci kontrolno-pomiarowej na Zbiorniku Świnna Poręba
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska  80/82 , 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 (12) 62 84 130, e-mail Halina.Lukaszyk@wody.gov.pl, faks +48 (12) 42 32 153.
Adres strony internetowej (URL): https://krakow.wody.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Osoba Prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PGW WP Zarząd Zlewni w Żywcu ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie sieci kontrolno-pomiarowej na Zbiorniku Świnna Poręba
Numer referencyjny: 797/ZZZ/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Utrzymanie sieci kontrolno-pomiarowej na Zbiorniku Świnna Poręba” Część I „Przegląd, serwis i naprawa systemu ASTKZ na zbiorniku Świnna Poręba” Część II „Aktualizacja krzywej konsumpcyjnej dla posterunku wodowskazowego SP2 na rz. Skawie w Zembrzycach i wersyfikacja krzywej konsumpcyjnej SP1 na p. Paleczka w Zembrzycach” Część III „Remont posterunku wodowskazowego SP2 na rz. Skawa w Zembrzycach – zbiornik Świnna Poręba”

II.5) Główny kod CPV: 72250000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia: część nr 1 - do 30.09.2020 r. część nr 2 - do 31.10.2020 r. część nr 3 - do 28.07.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Część I „Przegląd, serwis i naprawa systemu ASTKZ na zbiorniku Świnna Poręba” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował co najmniej 1 zadanie w ramach którego wykonywany był przegląd systemów CCTV, przegląd szaf automatyki, przegląd urządzeń AKPiA, weryfikacja analogowych i cyfrowych torów sygnałowych i przegląd systemów SSWiN. b. Część II „Aktualizacja krzywej konsumpcyjnej dla posterunku wodowskazowego SP2 na rz. Skawie w Zembrzycach i wersyfikacja krzywej konsumpcyjnej SP1 na p. Paleczka w Zembrzycach” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę, która: a) przygotowała co najmniej 1 opracowanie hydrologiczne dotyczące monitoringu hydrologicznego prowadzonego na rzekach. Za opracowanie hydrologiczne zamawiający uzna opracowanie wykonane w ramach realizacji umowy na rzecz dowolnego Zamawiającego lub opracowanie będące artykułem naukowym opublikowanym w czasopiśmie naukowym wpisanym na listę A lub/i B prowadzonym przez MNiSW lub/i recenzowanej monografii naukowej w zakresie hydrologii. oraz b) przeprowadziła co najmniej 2 badania terenowe realizowane w zlewniach górskich, podczas których prowadzono pomiary przepływu w rzekach lub/i potokach górskich z zastosowaniem młynka hydrologicznego. • Część III „Remont posterunku wodowskazowego SP2 na rz. Skawa w Zembrzycach – zbiornik Świnna Poręba” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 2 usługi w zakresie serwisu i przeglądu urządzeń elektrycznych lub/i urządzeń służących do przesyłania danych, o wartości minimum 5 000,00 zł brutto każda (potwierdzone dowodami określającymi, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 1 ppkt 2 rozdziału V SIWZ – dla części 1 i 3 wykaz usług zawierający informacje dotyczące tematu, okresu realizacji, rodzaju oraz załączenia dowodów określających należyte wykonanie usług, dla części 2 wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. Dowodami są: poświadczenia lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ, a wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Ofertę można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. W SIWZ zostały określone dokładne warunki udziału w postępowaniu.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy zawiera paragraf 13 wzoru umowy będącego załącznikiem do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I „Przegląd, serwis i naprawa systemu ASTKZ na zbiorniku Świnna Poręba”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach przeglądu należy wykonać następujące prace : 1. przegląd systemów CCTV 2. przegląd i czyszczenie stacji serwerowych i operatorskich 3. przegląd szaf automatyki ( PLC ,sygnały cyfrowe i analogowe , HMI ) 4. czyszczenie szaf automatyki i zasilania 5. przegląd systemu nagłośnienia zapory 6. weryfikacja prawidłowości działania urządzeń AKPiA i elektrycznych 7. weryfikacja analogowych i cyfrowych torów sygnałowych 8. wymiana 10 sztuk akumulatorów żelowych , na podstawie zatwierdzenia zamawiającego, 12V 100AH w uzgodnieniu z zamawiającym. 9. weryfikacja funkcjonowania pracy Zapory na wypadek utraty zasilania podstawowego (agregaty prądotwórcze , układy SDR ) 10. weryfikacja funkcjonowania działania zasuw , oraz segmentów na przelewach 11. przegląd systemów SSWiN 12. przegląd systemów telefonicznych 13. przegląd układów ASTKZ pompowni (Zembrzyce, Jaszczurowa , Tarnawa Dolna) 14. czyszczenie i archiwizacja komputerów operatorskich i serwera ( możliwa wymiana dysków ) 15. przegląd i modernizacja systemu SCADA , (drobne korekty). 16. wymiana switcha ( PT-7728-F-HV ) w galerii- kontrolno zastrzykowej, przebudowa i modernizacja skrzynek światłowodowych. 17. zakup 2 sztuk rejestratorów i 4 kamer (pompownia Zembrzyce i Jaszczurowa) i integracja z istniejącym systemem monitorowania. 18. przegląd i naprawa automatyki zaworów wody biologicznej 19. wymiana powielaczy sygnału 10 szt., ( dostawa i wymiana) 20. wymiana bramki grandystream programowanie i jej konfiguracja w istniejącej sieci. 21. przegląd montaż i programowanie dataloggerów w galerii- kontrolno zastrzykowej 22. wymiana i programowanie wyświetlaczy Lumel 2 szt. typ N15 lub N20 4-20mA 0-048m , ( zasuwa bilogiczna) 23. wymiana i programowanie wyświetlaczy Lumel 2 szt. typ N15 lub N20 4 - 20mA 0 -770m ( laser) 24. modernizacja CCTV zakup 1 szt. rejestratora (rejestrator IP + dysko min 8 TB + 2 kamer obrotowych, (kamera PTZ IP rozdzielczość min. 4 MP zoom x 30 optyczny, ogniskowa 5,9 do 177mm), montaż na słupowy na uchwycie transmisja po światłowodzie, i integracja z istniejącym systemem. 25. Naprawa komputera Dell typ: E15S002, instalacja niezbędnego oprogramowania, konfiguracja w serwerowni oraz wgranie aplikacji SCADA. 26. Zapewnienie wsparcia technicznego 12 m. od zakończenia prac ( w tym wsparcie telefoniczne + dwa przyjazdy awaryjne w ciągu 24h ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72250000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż określony powyżej termin realizacji zamówienia jest najdłuższym możliwym terminem. Faktyczny termin (data zakończenia) realizacji przedmiotu zamówienia wynikać będzie z terminu realizacji określonego przez Wykonawcę w ofercie.


Część nr: 2Nazwa: Część II „Aktualizacja krzywej konsumpcyjnej dla posterunku wodowskazowego SP2 na rz. Skawie w Zembrzycach i wersyfikacja krzywej konsumpcyjnej SP1 na p. Paleczka w Zembrzycach”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowa usługa obejmuje: – Wykonanie aktualizacji krzywej konsumcyjnej dla posterunku wodowskazowego SP2 na rz. Skawa w Zembrzycach i weryfikację krzywej konsumcyjnej SP1 na p. Paleczka w Zembrzycach dla przepływów niskich i średnich (do NSQ). – Należy dokonać weryfikacji istniejących krzywych w zakresie do NSQ. – Dla opracowania krzywych należy wykonać pomiar przepływu wód minimum 10-krotnie (dla każdego z profili), w tym także w okresach występowania przepływów niskich. W ramach zamówienia należy dokonać analizy: istniejących opracowań, danych z dziennika gospodarki wodnej zbiornika Świnna Poręba z okresu od 1.01.2017 r., danych hydrologicznych dla rz. Skawa dla wodowskazu Sucha Beskidzka i Wadowice z okresu minimum 30 lat, wyników obserwacji z istniejącej sieci wodowskazów na dopływach do zbiornika, a na podstawie dokonanych pomiarów i analiz określić wymagane odpływy z obu zbiornikach w różnych sytuacjach hydrologicznych. – Należy wykonać opracowanie hydrologiczne dopływu wód do ZW Świnna Poręba i wielkości zrzutów za okres napełniania i pierwszego napełnienia (listopad 2016 – maj 2019).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72250000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część III „Remont posterunku wodowskazowego SP2 na rz. Skawa w Zembrzycach – zbiornik Świnna Poręba”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) wymiana akumulatorów żelowych 2 sztuki HAZE HZY-EV12-55 GEL 12V 60AH 2) modernizacja szafki sterowniczej 3) przegląd i konserwacja całego posterunku wodowskazowego(panele fotowoltaicznych) 4) przegląd i aktualizacja systemu monitorowania 5) prace należy wykonać specjalistycznym sprzętem do pracy na wysokości w trudnym terenie 6) przegląd, konserwacja i kalibracja sondy pomiarowej poziomu cieczy VEGAPULS 68
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72250000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż określony powyżej termin realizacji zamówienia jest najdłuższym możliwym terminem. Faktyczny termin (data zakończenia) realizacji przedmiotu zamówienia wynikać będzie z terminu realizacji określonego przez Wykonawcę w ofercie.