Ogłoszenie nr 510087719-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.
Województwo Małopolskie: Odnowienie usługi wsparcia (Basic Support) dla oprogramowania VMware i Backup Exec na okres 24 miesięcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524382-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540056071-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Małopolskie, Krajowy numer identyfikacyjny 35155428700000, ul. Basztowa  22, 31-156  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6303408, e-mail przetargi@umwm.pl, faks (12)6160144.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/umwm
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odnowienie usługi wsparcia (Basic Support) dla oprogramowania VMware i Backup Exec na okres 24 miesięcy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DG-XIV.272.2.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest : 1) odnowienie usługi wsparcia (Basic Support) dla oprogramowania VMware na okres 24 miesięcy oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego: Contract ID licencji: 40158927 • vCenter Server Standard, • vSphere Enterprise dla 8 procesorów Contract ID licencji: 42600821 • vCenter Server Standard, • vSphere Standard dla 52 procesorów 2) odnowienie usługi wsparcia (Basic Support) dla oprogramowania Backup Exec na okres 24 miesięcy: • 2x Backup Exec Opt Library Expansion Win 1 Device Onpremise Standard Perpetual License Gov • 1x Backup Exec Ent Server Opt Win 1 Server Onpremise Standard Perpetual License Gov • 16x Backup Exec Agent For Vmware And Hyper-V Win 1 Host Server Onpremise Standard Perpetual License Gov • 3x Backup Exec Agent For Applications And Dbs Win 1 Server Onpremise Standard Perpetual License Gov • 6x Backup Exec Agent For Vmware And Hyper-V Win 1 Host Server Onpremise Standard Perpetual License Gov • 1x Backup Exec Server Ed Win 1 Server Onpremise Standard Perpetual License Gov • 12x Backup Exec Agent For Win 1 Server Onpremise Standard Perpetual License Gov 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48210000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 251860.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SOFTPOINT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słomińskiego 1
Kod pocztowy: 00-204
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 278786.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 278786.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 303170.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.