Ogłoszenie nr 510086996-N-2020 z dnia 20-05-2020 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.: Usługa serwisowa systemu informatycznego Eskulap i Simple ERP - 32/PN/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529038-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540069279-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 77090151100000, ul. Hubalczyków  1, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8460620, 8460621, e-mail zp@szpital.slupsk.pl, faks 598 460 621.
Adres strony internetowej (url): https://szpital.slupsk.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa serwisowa systemu informatycznego Eskulap i Simple ERP - 32/PN/2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
32/PN/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego następujących usług:  Obsługa Serwisowa Systemu Informatycznego Eskulap  Obsługa serwisowa Systemu Informatycznego Simple ERP  Udzielenie licencji terminowej Systemu Informatycznego Eskulap – Ordynacja Lekarska, Eskulap - Żywienie, w zakresie i okresie objętym przedmiotem zamówienia  Godziny serwisowe na okres 12 miesięcy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48610000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższa ceną 788 553,00 PLN przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 735 048,00 PLN.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.