Ogłoszenie nr 510086559-N-2020 z dnia 20-05-2020 r.
Gmina Miasto Nowy Targ: Zakup i dostawę 33 sztuk nowych laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, z przeznaczeniem dla szkół, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach programu Zdalna Szkoła. Zakup finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532086-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000000, ul. ul. Krzywa  1, 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawę 33 sztuk nowych laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, z przeznaczeniem dla szkół, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach programu Zdalna Szkoła. Zakup finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.11.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 33 sztuk nowych laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, z przeznaczeniem dla szkół, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach programu Zdalna Szkoła. Przedmiot główny CPV 30213100-6 – Komputery przenośne, przedmiot pomocniczy CPV 48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2. Specyfikacja techniczna zakupu sprzętu komputerowego: Laptopy: ilość 33 sztuki Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik  min.3.840 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net - załączyć wydruk do oferty Pamięć RAM 8GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny Pamięć masowa Min. 256GB SSD PCIe NVMe Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W. Mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w  obudowę matrycy. Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy . Bateria i zasilanie Bateria o pojemności min. 45Whr Zasilacz o mocy min. 65W Waga Waga max 2,3kg z baterią Obudowa Zawiasy notebooka wykonane z wzmacnianego metalu. Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć oświadczenie producenta). Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i  urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i wmontowanego na stałe urządzenia wskazującego. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła użytkownika, administratora (hasła niezależne). Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym. Certyfikaty • Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) • Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) • Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) • Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki • Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania) • Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony http://tcocertified.com Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Złącze linki zabezpieczającej Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional PL lub równoważny. Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi - dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - dostęp do wykazu wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera W ofercie należy podać nazwę oprogramowania Oprogramowanie dodatkowe Zainstalowany pakiet Microsoft Office Professional, licencja wieczysta edukacyjna. Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: HDMI, RJ-45, min. 2x USB 3.1 w tym jeden dosilony, 1x USB 2.0, 1x USB typ C, czytnik kart SD lub micro SD, złącze słuchawkowo - mikrofonowe. Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura wyspowa z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną, z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem układ US -QWERTY Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci bezprzewodowej 802.11 AC + bluetooth 5.0 Wymagane akcesoria 1) Mysz optyczna. Przeznaczenie do biura. Łączność bezprzewodowa. Komunikacja bezprzewodowa fale radiowe. Obszar odbioru fal 2.4 GHz. Maksymalna rozdzielczość pracy 1000 dpi, zasięg 10 m, profil uniwersalny. Liczba przycisków 3 szt. Rolka przewijania 1. Interfejs USB, zasilanie Bateria AA x1. 2) Zestaw Słuchawkowy. Rodzaj nauszny. Łączność przewodowa. Interfejs Jack. Złącze 1 x miniJack 3.5 mm Impedancja wejściowa: 32 omy. Czułość (słuchawki): 100 dB +/-3 dB, czułość (mikrofon): -58 dBV/µBar, -38 dBV/Pa +/4 dB. Pasmo przenoszenia (zestaw słuchawkowy): od 20 Hz do 20 kHz Pasmo przenoszenia (mikrofon): od 100 Hz do 16 kHz. Długość kabla: co najmniej 1,8m Mikrofon z funkcją redukcji szumów Warunki gwarancyjne Minimum 24-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii. 3. Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty: 1/ wydruk ze strony CPU Benchmark net dotyczący wydajności procesora, 2/ wymóg spełnienia przez obudowę normy MIL-STD-810G - w postaci oświadczenia producenta, 3/ Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu, 4/ Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu, 5/ Deklaracja zgodności CE 6/ potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 7/ potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania) 8/ Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony http://tcocertified.com 9/ firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 10/ oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu nowego kompletnego, wolnego od wad, materiałowych i prawnych, 2/ wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. 3/ wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu o parametrach zgodnych z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Rozdział II ust 2 niniejszej SIWZ i wszystkimi innymi warunkami opisanymi w niniejszym zamówieniu. 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera przedmiot zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań /produktów, które zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/produktów. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami/produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez zamawiającego. W tym celu wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować - w dokumentach załączonych do oferty – nazwę rozwiązania/produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań /produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań / produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że wykonawca oferuje rozwiązania/produkty według wymagań zamawiającego przedstawionych w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup i dostawę 33 sztuk nowych laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, z przeznaczeniem dla szkół, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach programu Zdalna Szkoła.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 80944.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NetSecure Sp z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 30/63
Kod pocztowy: 00-116
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 109998.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109998.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 150994.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.