Ogłoszenie nr 540098-N-2020 z dnia 2020-05-19 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z elektroenergetyczną siecią kablową”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Program niskoemisyjny transportu miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Projekt Nr RPLD.03.01.03-10-0001/18-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 47004029000000, ul. ul. Tramwajowa  6 , 90-132  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 6721111, 67212228, 6721120, e-mail rrembowski@mkp.lodz.pl, faks 042 6721209; 6721199.
Adres strony internetowej (URL): www.mpk.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mpk.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mpk.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wersja pisemna, papierowa
Adres:
Siedziba Zamawiającego: Łódź, ul. Tramwajowa 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z elektroenergetyczną siecią kablową”
Numer referencyjny: WZ-091-37/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na: 1)wybudowaniu prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów Nr 1 (Zajezdnia Autobusowa EA-1) w Łodzi przy ul. Limanowskiego 147/149 z kompleksowym wyposażeniem (Etap II), 2)wybudowaniu wewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia zasilających ładowarki wraz z instalacją oświetleniową, uziemienia i teletechniczną wiaty autobusów elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej EA-1 w Łodzi przy ul. Limanowskiego 147/149, 3)wybudowaniu linii kablowych średniego napięcia dla zasilania stacji transformatorowej wymienionej w pkt. 1.1. od stacji transformatorowej „Żubardź” – ul. Hipoteczna 5A (zasilanie podstawowe) oraz od stacji transformatorowej „Żabieniec” - Al. Włókniarzy (zasilanie rezerwowe). 2.Robotę budowlaną, o której mowa w ustępie powyżej, należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 3.Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców mających zamiar złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu, dokonał wizji lokalnej. Termin wykonania wizji należy ustalić telefonicznie z Panem Mariuszem Mołoniem, nr tel.: 883 345 187. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty załączniku nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami) oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232220-0
45232221-7
31321220-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  14   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy uważa się za dochowany, jeżeli w ciągu okresu, o którym mowa powyżej, nastąpi wykonanie całości robót określonych w rozdziale III ust. 1 SIWZ i zostanie podpisany przez Strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego „Protokół odbioru końcowego inwestycji”.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3) Pzp. 1)Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali bądź realizują (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej: a)dwie roboty budowlane polegające na budowie stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem – każda o wartości 300 000,00 PLN brutto; ORAZ (OZNACZA KONIECZNOŚĆ ŁĄCZNEGO SPEŁNIENIA WARUNKU) b)jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci elektroenergetycznej podziemnej o napięciu minimum 15 kV i długości minimum 200 m; Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie wstępnego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ, oraz, w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) lit. a) i b) SIWZ: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (zdefiniowanych przez Zamawiającego), dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, jeżeli Wykonawcy dotyczy wskazana sytuacja; UWAGA: Zamawiający, stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z §2 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126), poprzez określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodu potwierdzającego, że zostały wykonane należycie. Dla potrzeb oceny spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w niniejszym postępowaniu, jeśli wielkości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2)Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują co najmniej: 1 osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (i późniejszymi zmianami), która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi; Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie wstępnego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ, oraz, w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) lit. c) SIWZ: wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, jeżeli Wykonawcy dotyczy wskazana sytuacja; UWAGA: Zamawiający, stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z §2 ust. 4 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126), poprzez określenie osób, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.; b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) Pzp. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21) Pzp., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, sporządzone na podstawie wzoru zawartego w załączniku nr 11 do SIWZ albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami, grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, sporządzone na podstawie wzoru zawartego w załączniku nr 12 do SIWZ. 2) W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp., Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1) powyżej. 3) W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w w pkt 1) powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (zdefiniowanych przez Zamawiającego w ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) rozdziału V SIWZ), wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ); b)dowody określające, czy roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) rozdziału V SIWZ, zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy zostały one wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem, że dowodami są: i.referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, ii.inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o której mowa w lit. b)i. niniejszego pkt, c)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w zakresie zdefiniowanym przez Zamawiającego w ust. 1 pkt 2) rozdziału V SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp., sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba że Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być załączona.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość 105 000,00 PLN. 2.Termin wniesienia wadium upływa w dniu 22 - 06 – 2020 r. o godz. 11:00 3.Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form: 1)w pieniądzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiającego nr 44 1240 5585 1111 0000 4886 9270, 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3.Pożądane jest aby do oferty został załączony dowód wpłaty wadium na konto Zamawiającego (może być kopia przelewu poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby umocowane prawnie do tej czynności). W wymienionym przypadku Zamawiający dokona również badania, czy bank prowadzący rachunek wskazany przez Zamawiającego, dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4.Na dowodzie wpłaty należy zamieścić adnotację: Wadium do oferty na: ... (podać tytuł postępowania zgodny z określonym w SIWZ i numer postępowania). 5.Niepieniężne formy wadium winny zostać złożone w postaci oryginału (1 egz.), w opakowaniu, w którym złożono ofertę, jednakże oddzielonego od trwale złączonej oferty. Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny za przebieg postępowania od strony formalno – prawnej, niezwłocznie po otwarciu ofert, zdeponuje oryginał dokumentu w Dziale Głównego Księgowego Zamawiającego, czyli MPK – Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tramwajowa 6, Sekcja Finansowa. Pożądane jest, aby jako dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej, Wykonawca załączył do oferty kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez osoby umocowane prawnie do tej czynności (1 egz.). 6.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz musi zawierać w szczególności: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – nazwy wszystkich członków podmiotu wspólnego z zaznaczeniem, że działają oni jako podmiot wspólny, 3)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4)kwotę gwarancji, 5)termin ważności gwarancji, 6)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp., z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp. Pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej lub b)Wykonawca, którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub c)Wykonawca, którego ofertę wybrano, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 7.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 1)wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymaga się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia), wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, w ust. 6 pkt 2) niniejszego rozdziału, 2)precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 3)kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, 4)wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8.Wadium składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego, ale w imieniu wszystkich Wykonawców wchodzących członków skład podmiotu wspólnego (wszyscy Wykonawcy wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni), na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. 9.Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia żądano. 11.Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów ust. 9 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14.Zamawiający dokona zwrotu wadium (w zależności od formy jego wniesienia) w siedzibie Zamawiającego, w pok. Nr 9 lub za pośrednictwem poczty (dotyczy wadium złożonego w formie niepieniężnej), bądź przekaże dyspozycję do banku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 4 Pzp. (dotyczy wadium złożonego w formie pieniężnej). 15.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp., z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp. Pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17.Zasady zaliczania wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp. 18.Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w pkt 12 niniejszego rozdziału, albo w przypadku braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, lub w przypadku wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA90,00
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w umowie zostały szczegółowo opisane w rozdziale XVI SIWZ oraz w paragrafie 20 projektu umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH