Ogłoszenie nr 510085982-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Gmina Łaskarzew: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524306-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540055312-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łaskarzew, Krajowy numer identyfikacyjny 71158237400000, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego  32, 08-450  Łaskarzew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 845 024, e-mail wojt@laskarzew.pl, faks 256 845 024.
Adres strony internetowej (url): www.laskarzew.pl, www.bip.laskarzew.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZF.271.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostawa obejmuje następujący asortyment: Część 1: Sprzęt komputerowy: 1.Laptopy dla nauczycieli- szt. 6 2.Głośniki- szt.3 3.Drukarka/ urządzenie wielofunkcyjne laserowe- szt.3 4.Tablet- szt. 1 5.Torba na laptopy- szt. 6 6.Listwa zasilająca- szt. 2 7.Laptop- szt.2 8.Głośniki- szt. 5 9.Drukarka/ urządzenie wielofunkcyjne laserowe- szt.1 10.Tablet- szt.1 11.Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe- szt.3 12.Szafa zamykana na klucz do przechowywania laptopów uczniowskich - szt. 1 13.Laptop z oprogramowaniem biurowym- szt.1 14.Pendrive- szt.1 15.Drukarka 3D- szt.1 16.Laptop z oprogramowaniem biurowym- szt. 1 17.Pendrive- szt.1 18.Urządzenie wielofunkcyjne laserowe- szt.1 19.Laptopy dla uczniów- szt.8 20.Laptopy dla nauczycieli- szt. 3 21.Tablety dla uczniów - szt. 14 22.Tablety dla nauczycieli- szt. 3 23.Laptop z oprogramowaniem biurowym- szt. 1 24.Laptop z oprogramowaniem biurowym- szt. 2 25.Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe- szt. 1 26.Tablet- szt. 10 Część 2- sprzęt multimedialny: 1.Tablica interaktywna z projektorem- szt.3 2.Projektor multimedialny- szt. 1 3.Projektor multimedialny- szt. 1 4.Tablica multimedialna z projektorem- szt.1 5.Ekran projekcyjny elektrycznie rozwijany- szt. 1 6.Uchwyt do projektora - szt.2 7.Projektor multimedialny- szt. 2 8.Aparat fotograficzny- szt.3 9.Moduł bezprzewodowego połączenia tablicy z komputerem- szt.1 10.Zestaw multimedialny (tablica interaktywna, projektor krótkoogniskowy, uchwyt do projektora) - szt.2 11.Kamera cyfrowa- szt.1 12.Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami- szt. 1 13.Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami- szt. 1 14.Aparat fotograficzny- szt.1 15.Wizualizer- szt.1 16.Sprzęt do odtwarzania CD z głośnikami- szt. 2 17.Projektor multimedialny- szt. 1 18.Ekran projekcyjny- szt.1 Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 2 – Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę (wniesienie, zamontowanie, skonfigurowanie szkolenia) sprzętu komputerowego oraz multimedialnego. Montaż oraz podstawowe szkolenie dotyczą poszczególnego asortymentu w części 2 zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikach nr 6A i 6B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30213200-7, 48000000-8, 30232100-5, 30234600-4, 31224810-3, 32342412-3, 30231320-6, 32302000-6, 38651600-9, 38651000-3, 68652100-1, 32351200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Sprzęt multimedialny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 51608.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Głowackiego 7/7
Kod pocztowy: 25-368
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 68928.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56844.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 80858.97
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.