Ogłoszenie nr 510085617-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Miasto Oleśnica: Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny do obsługi e-usług: e-Urząd III etap – zakup, instalacja i konfiguracja Hardware na doposażenie serwerowni oraz Zakup, instalacja i konfiguracja Software narzędziowego – Zakup, instalacja i konfiguracja Software narzędziowego: Dostawa rozszerzenia licencji na dwa procesory na system bazy danych Oracle wraz z rocznym wsparciem producenta i migracja do wersji Standard Edition 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica koniczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III Etap, nr RPDS.02.01.01- 02-0041/17
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526021-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540062708-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Oleśnica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193473300000, ul. Rynek-Ratusz  , 56-400  Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717 982 100, e-mail b.strzala@um.olesnica.pl, faks 717 982 117.
Adres strony internetowej (url): www.olesnica.pl
Adres profilu nabywcy: https://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny do obsługi e-usług: e-Urząd III etap – zakup, instalacja i konfiguracja Hardware na doposażenie serwerowni oraz Zakup, instalacja i konfiguracja Software narzędziowego – Zakup, instalacja i konfiguracja Software narzędziowego: Dostawa rozszerzenia licencji na dwa procesory na system bazy danych Oracle wraz z rocznym wsparciem producenta i migracja do wersji Standard Edition 2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/PN/3/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup, instalacja i konfiguracja Software narzędziowego: Dostawa rozszerzenia licencji na dwa procesory na system bazy danych Oracle wraz z rocznym wsparciem producenta i migracja do wersji Standard Edition 2 lub rozwiązanie równoważne. Wymaganie ogólne. Dostarczone systemy i licencje muszą być nowe, nie przypisane wcześniej do innego użytkownika, zakupione w oficjalnym kanale dystrybucji producenta, przeznaczone dla użytkownika z terytorium Polski oraz będącego jednostką sektora finansów publicznych (Gmina Miasto Oleśnica oraz jej jednostki budżetowe). Zapewnione musi być co najmniej roczne wsparcie producenta dla dostarczonego systemu co najmniej w zakresie prawa do instalacji nowych wersji systemu, poprawek funkcjonalności i poprawek bezpieczeństwa oraz możliwość przedłużania tego wsparcia bezpośrednio u producenta. Zamawiający uzna, że zaoferowane rozwiązanie posiada cechy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia jeżeli będzie ono zawierało funkcjonalności co najmniej tożsame lub lepsze od określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanej funkcjonalności i będzie kompatybilne w 100% z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania funkcjonalności, wydajności i kompatybilności zaoferowanego rozwiązania poprzez analizę jego możliwości. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia wykonawca jest zobowiązany w terminie wskazanym przez Zamawiającego do dostarczenia testowej wersji zaoferowanego rozwiązania i uruchomienia tego rozwiązania w siedzibie Zamawiającego oraz dokonania przeniesienia na testową wersję danych co najmniej 3 aplikacji z poniżej wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia na dostarczone środowisko testowe w celu zweryfikowania funkcjonalności, wydajności i kompatybilności aplikacji użytkowanych przez Zamawiającego z zaoferowanym rozwiązaniem. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego, również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego. Zamawiający posiada 1 licencję na system bazy danych Oracle Database Standard Edition One Processor Perpetual, rodzaj licencji Full Use oraz podpisaną umowę na wsparcie producenta w postaci asysty technicznej na poziomie Software Update License & Support o numerze CSI 16346221. Zamawiający użytkuje następujące aplikacje wykorzystujące ten system bazy danych: OO Document Manager firmy Rodan Systems S.A., PB USC, Eksport US firmy TECHNIKA IT Sp. z o.o., Ewidencja Ludności KSAT 2000i firmy COIG S.A., aplikacje Budzet, Umowy, Ewka, Alkon, Wiwa, Wiwa_r, Wiwa_t, Stresbis, Faktury, KTRM, Emka, Zapas, Zamek, Zasys firmy Sputnik Software sp. z o.o. W ramach dostawy należy dokonać migracji licencji posiadanej przez Zamawiającego oraz dostarczyć bezterminowe licencje na komercyjny system bazodanowy w najnowszej wersji, bez ograniczenia dostawcy aplikacji korzystających z systemu bazy danych, w ilości wystarczającej do prawidłowego zalicencjonowania dwóch procesorów fizycznych tj licencje Standard Edition 2 Processor Perpetual Full Use (z uwzględnieniem licencji i wsparcia do licencji posiadanej dotychczas przez Zamawiającego). Należy również zapewnić (dostarczyć) wsparcie producenta na cały dostarczony system bazy danych co najmniej na poziomie takim jak w ramach obowiązującej umowy, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia. Wsparcie i licencje powinny być potwierdzone dokumentem wystawionym przez producenta systemu bazodanowego. Jeżeli będzie to konieczne, Zamawiający udzieli stosownego upoważnienia do zawarcia nowej lub zmiany obowiązującej umowy na wsparcie. Dostarczone licencje oraz wsparcie mają dawać Zamawiającemu prawo do instalacji starszych wersji dostarczonego systemu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48800000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89065
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: RED STACK POLAND Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sztormowa 1/12
Kod pocztowy: 02-654
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 109549.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 102700.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 109787.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.